Hvordan foregår udredningen af autisme?

af

Her er et overblik:

Indledning: Autisme og behovet for udredning

Autisme er en livslang udviklingsforstyrrelse, der påvirker, hvordan en person kommunikerer med og forholder sig til andre mennesker, samt hvordan de oplever verden omkring sig. Symptomerne og sværhedsgraden af autisme kan variere betydeligt fra person til person, hvilket gør tilstanden kompleks og medfører en bred vifte af udrednings- og støttebehov.

Den nøjagtige årsag til autisme kendes ikke, men det er bredt anerkendt, at genetiske og miljømæssige faktorer spiller en rolle i udviklingen af tilstanden. Diagnosen stilles typisk i barndommen, men nogle personer kan også få diagnosen som voksne.

En tidlig og præcis diagnose er afgørende, da det kan åbne op for tilpassede støttetiltag og interventioner, der kan forbedre livskvalitet og muligheden for at opnå personlig, akademisk og social succes. Uden en diagnose kan individer med autisme og deres pårørende kæmpe med uforståede udfordringer, hvilket kan føre til yderligere problemer såsom angst, depression og isolation.

Procedurerne for udredning af autisme involverer generelt en omfattende evaluering, der omfatter:

 • Observation af adfærd
 • Psykologisk testning
 • Interviews med forældre og pårørende, samt eventuelt lærere eller andre professionelle
 • Eventuelle fysiske undersøgelser for at udelukke andre helbredstilstande

Udredningsprocessen tilrettelægges typisk af et tværfagligt team bestående af specialister såsom børnepsykiatere, psykologer, tale- og ergoterapeuter. Denne holistiske tilgang sikrer, at alle aspekter af en persons velbefindende bliver taget i betragtning.

Forståelse af autismespektrumforstyrrelser

Autismespektrumforstyrrelser (ASF) henviser til en gruppe komplekse neurologiske udviklingsforstyrrelser, som påvirker en persons evne til at kommunikere og interagere socialt samt mønstret i adfærd og interesser. ASF inkluderer forskellige tilstande, som tidligere blev betragtet separat, såsom Aspergers syndrom, klassisk autisme og atypisk autisme. Selvom symptomer og sværhedsgrad kan varierer markant fra person til person, er visse kernesymptomer konsekvente over spektret, herunder:

 • Sociale udfordringer: Personer med ASF kan have svært ved at forstå andres følelser eller tage sociale signaler og nonverbal kommunikation.

 • Kommunikationsvanskeligheder: De kan opleve problemer med både verbal og nonverbal kommunikation, herunder forsinket talesprog eller mangel på tale.

 • Repetitive og stereotype adfærdsformer: Dette kan omfatte gentagne bevægelser, såsom at rokke eller vifte med hænderne, og fastlåste rutiner eller ritualer.

Desuden kan personer med ASF udvise enestående styrker, såsom fremragende hukommelse, ekstraordinær opmærksomhed til detaljer og dybdegående viden om specifikke interesseområder.

Det er afgørende at forstå, at autisme er en spektrumforstyrrelse, hvilket betyder, at enhver kan opleve det meget forskelligt. Denne variation fører til en individualiseret tilgang til udredning og behandling. Diagnostisk vil det omfatte en grundig undersøgelse af den pågældendes adfærdsmønstre og udviklingshistorie indsamlet gennem interviews, observationer og standardiserede tests. For at tilbyde den mest effektive støtte er det essentielt at anerkende den enkelte persons unikke oplevelser og udfordringer inden for autismespektret.

Forståelsen af ASF er løbende i udvikling, og det erkendes bredt, at tidlig intervention kan medføre betydelig forbedring i livskvaliteten for personer med ASF.

Tegn og symptomer på autisme der kan udløse udredningsprocessen

Når man overvejer autisme, er det vigtigt at være opmærksom på adfærd og udviklingsmilepæle. Specifikke tegn og symptomer kan lede til en udredningsproces for autismespektrumforstyrrelser (ASF), herunder:

 • Social interaktion og kommunikation:

  • Manglende eller forsinket sprogudvikling hos små børn.
  • Vanskeligheder med at opretholde øjenkontakt eller følge sociale signaler.
  • Svært ved at forstå kropssprog, gestikulationer eller ansigtsudtryk.
  • Svært ved at danne venskaber og interagere med jævnaldrende.
 • Adfærdsmæssige træk:

  • Gentagne eller stereotypiske bevægelser, såsom at rokke, flappe med hænderne eller snurre genstande.
  • Stærk modstand mod ændringer i rutiner eller hverdagsaktiviteter.
  • Begrænsede interesser eller intens fascination for specifikke emner.
  • Over- eller underreaktioner på sanseinput, eksempelvis lyde, berøring eller lugte.
 • Tidlige udviklingstegn:

  • Manglende babbling eller pegeadfærd som spæd.
  • Undgåelse af leg der involverer fantasi eller social imitation.
  • Usædvanlige reaktioner på hvordan ting føles, smager, ser ud, lugter eller lyder.

Observering af disse tegn alene er ikke nødvendigvis bekræftende på autisme, da hvert barn udvikler sig i forskelligt tempo og har forskellig personlighed. Men en samling af disse adfærdstræk kan indikere behovet for en nærmere vurdering af barnet. Ved mistanke om ASF, er det anbefalet at kontakte en praktiserende læge eller pædiater, der kan henvise til en specialist såsom en børnepsykiater eller psykolog med erfaring i udredning af autisme.

Autismeudredningens faser: Hvad kan man forvente?

Autismeudredning er en kompleks proces, der typisk involverer flere trin og fagprofessionelle. Her er de generelle faser, som man kan forvente under udredningen.

 1. Henvendelse og visitation:

  • Forløbet indledes typisk med en henvisning fra egen læge eller en pædagogisk/psykologisk konsulent. Patienten eller pårørende kan også selv henvende sig til en kommune eller speciallæge.
  • Visitationen indebærer en vurdering af henvisningen for at afgøre, om der er tilstrækkelige grunde til at igangsætte en udredningsproces.
 2. Forberedende interview og indsamling af oplysninger:

  • Patienten og de pårørende indkaldes til et forberedende interview, hvor tidligere historik, nuværende symptomer og bekymringer gennemgås.
  • Der indsamles eventuelt også informationer fra skole, daginstitution eller arbejdsplads.
 3. Screening og observation:

  • Der kan foretages standardiserede tests og screeningsinstrumenter for at vurdere patientens udviklingsmæssige og kognitive profil.
  • Observationer i naturlige omgivelser som hjemmet eller skolen kan også være en del af denne fase.
 4. Diagnostisk vurdering:

  • En tværfaglig gruppe af eksperter såsom psykologer, læger, talepædagoger og ergoterapeuter involveres.
  • En dybdegående vurdering, som kan inkludere samtaler, tests og opgaveløsning, gennemføres for at klarlægge, om kriterierne for en autismespektrumforstyrrelse er opfyldt.
 5. Tilbagemelding og handleplan:

  • Resultaterne af udredningen præsenteres for patienten og de pårørende.
  • Hvis diagnosen bekræftes, udarbejdes der en handleplan med anbefalinger til støtte- og behandlingstiltag.
 6. Opsamling og opfølgning:

  • Den sidste fase indebærer en opfølgning, hvor effekten af de igangsatte tiltag evalueres.
  • Der kan planlægges yderligere opfølgning eller justeringer af handleplanen alt efter behov.

Det er vigtigt at påpege, at autismeudredningens længde og indhold kan variere alt efter den enkeltes unikke situation.

Samtaler og screeningsværktøjer: De første skridt

Når der er mistanke om autisme, er de første skridt i udredningsprocessen ofte samtaler og screeningsværktøjer. Disse tilgange er designet til at indsamle grundlæggende information, vurdere symptomer og beslutte, om en mere detaljeret udredning er nødvendig.

 • Forældre- og pårørendesamtaler: Udredningen starter typisk med en dybdegående samtale med forældrene eller de nærmeste pårørende, hvor der indhentes oplysninger om barnets udviklingshistorie og aktuelle adfærd. Dette kan omfatte spørgsmål om barnets sociale interaktioner, kommunikative færdigheder og adfærdsmønstre.

 • Spørgeskemaer og checklister: Sundhedsprofessionelle kan anvende forskellige spørgeskemaer og checklister for at screene for autistiske træk og for at vurdere barnets udviklingsniveau. Disse screeningsværktøjer omfatter ofte anerkendte metoder som ‘Ages and Stages Questionnaires’ (ASQ) eller ‘Modified Checklist for Autism in Toddlers’ (M-CHAT).

 • Professionel observation: En del af screeningen kan også bestå af observation af barnet i forskellige miljøer for at vurdere dets adfærd og sociale interaktioner. Observationsperioderne kan forekomme i hjemmet, dagtilbud, skoler eller klinikker.

 • Henvisning til specialister: Hvis screeningen indikerer behov for yderligere undersøgelse, vil barnet blive henvist til yderligere udredning hos en specialist inden for autismeområdet, såsom en psykolog, talepædagog eller børnepsykiater.

Disse indledende skridt giver et vigtigt grundlag for at forstå barnets unikke udfordringer og behov og for at fastslå den rette retning for den videre udredningsproces.

Observation og adfærdsvurdering i naturlige omgivelser

Udredningen af autisme involverer en vigtig komponent, som er observation og adfærdsvurdering i individets naturlige omgivelser. Denne tilgang er afgørende for at forstå den unikke kontekst af personens hverdag og de specifikke udfordringer, de kan møde.

 • Målet med observation i naturlige omgivelser er at se, hvordan personen interagerer med andre og reagerer på sin omgivende verden.
 • Observerende fagfolk kan inkludere psykologer, specialpædagoger eller andet sundhedspersonale trænet i at genkende adfærd forbundet med autisme.
 • Typiske observationsscener kan være hjemme, i skolen, på arbejdspladsen eller under fritidsaktiviteter.

Under observationen lægger fagfolkene mærke til flere nøgleområder:

 1. Social interaktion: Hvilken type og hvor ofte forekommer social interaktion? Hvilken kvalitet har interaktionerne?
 2. Kommunikation: Hvordan kommunikerer personen—verbalt og non-verbalt? Er der usædvanlige mønstre eller vanskeligheder?
 3. Adfærd: Er der gentagne mønstre af adfærd eller interesser? Hvordan håndteres forandringer i rutiner?
 4. Sensoriske reaktioner: Er der over- eller underreaktioner på sensoriske stimuli?

Disse observationer laves over flere sessioner for at sikre en fuld forståelse og for at undgå fejlkilder som dag-til-dag variationer i adfærd. Informationer fra disse sessioner kombineres med resultater fra andre udredningsværktøjer for at danne et komplet billede af individets adfærd og behov. Feedback fra personer tæt på individet, såsom forældre, lærere eller arbejdsgivere, tages også i betragtning for at støtte observerede data.

Diagnostiske instrumenter og tests

Når en person undersøges for autisme, anvendes en række diagnostiske instrumenter og tests for at vurdere individets adfærd, sociale interaktioner og kommunikationsfærdigheder. Disse værktøjer og tests er afgørende for at sikre en præcis diagnose og forståelse af personens unikke behov. Hvordan udredningen for autisme foregår kan variere afhængigt af den enkeltes alder, de specifikke symptomer og andre faktorer. En tværfaglig tilgang anvendes ofte, involverende specialister som pædiatere, psykologer og talepædagoger.

 • ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised): Et struktureret interview med forældre eller værge, der fokuserer på individets tidlige udvikling og nuværende adfærd.

 • ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule): En observation af personen i forskellige strukturerede og semistrukturerede sociale situationer.

 • Vineland Adaptive Behavior Scales: En skala der måler individets sociale tilpasningsevne i dagligdagen.

 • MMI (Mosaics for Maturation Index): En test der vurderer neuropsykologisk udvikling.

Disse vurderingsinstrumenter suppleres ofte med:

 • Neuropsykologiske tests: Vurdering af kognitive funktioner som opmærksomhed, hukommelse og problemløsning.

 • Sprog- og kommunikationstests: Analysere sproglige evner og kommunikationsmønstre.

 • Sensoriske og motoriske vurderinger: Forståelse af eventuelle sensoriske forarbejdningsproblemer eller motoriske vanskeligheder.

Det er vigtigt at notere, at ikke alle instrumenter nødvendigvis anvendes i hver enkelt sag, da udvælgelsen af tests afhænger af den specifikke kontekst og de formodede behov. Yderligere medicinske undersøgelser kan desuden blive anbefalet for at udelukke andre medicinske tilstande. En grundig diagnostisk proces sikrer, at passende støtte og interventioner kan iværksættes for at imødekomme individets behov.

Betydningen af tværfaglig tilgang og ekspertudtalelser

Ved udredning af autisme er det essentielt at anvende en tværfaglig tilgang. Dette sikrer, at alle aspekter af den pågældendes funktion og udvikling bliver grundigt udredet af en række fagfolk med forskellig specialisering. En tværfaglig evaluering kan omfatte:

 • Pædagogisk vurdering: For at forstå den pågældendes læringsbehov og støtte nødvendig i uddannelsesmiljøet.
 • Neuropsykologisk vurdering: Hjælper med at vurdere kognitiv funktion og forarbejdning.
 • Tale- og ergoterapeutisk vurdering: Fokuserer på kommunikationsevner og dagligdags funktioner.
 • Psykologisk vurdering: Undersøger adfærdsmønstre, interesser og samspillet med andre.

Disse forskellige perspektiver samles for at give en helhedsorienteret forståelse af individets unikke styrker og udfordringer. Dertil kommer vigtigheden af ekspertudtalelser. Specialister med erfaring i autisme kan identificere nuancer i adfærden, som måske ikke er umiddelbart åbenbare for dem uden specialiseret viden.

Eksempelvis kan en autismespecialist:

 • Skelne mellem adfærd, der er typisk for autistisk udvikling versus andre udviklingsforstyrrelser.
 • Anvende standardiserede diagnostiske redskaber korrekt og pålideligt.
 • Tilvejebringe en grundig fortolkning af resultaterne, som kan informere om intervention og støtte.

Denne samarbejdsbaserede og multivinklede tilgang er nødvendig for at opnå en præcis diagnose. Den hjælper også med at layde grunden for målrettet støtte og behandling, der kan forbedre den diagnostiseredes livskvalitet betydeligt.

Familiehistorik og Udviklingshistorie: Saml Puslespilet

Når man udreder for autisme, er det essentielt at samle et fuldstændigt billede af individets udviklingshistorie og familiebaggrund. Dette hjælper fagfolk med at forstå de unikke aspekter ved hvert tilfælde og sætter dem i stand til at skabe en skræddersyet udredningsproces.

 • Betydningen af Familiehistorik:

  • Familiehistorikken kan afsløre mønstre eller tilfælde af autisme og relaterede udviklingsforstyrrelser i familien.
  • Ved at se på familiens medicinske historie, kan man identificere genetiske faktorer, som kan spille en rolle i udviklingen af autisme.
  • Dette kan også hjælpe med at identificere risikoen for yderligere tilfælde af autisme i familien.
 • Indsamling af Udviklingshistorie:

  • Udviklingshistorien omfatter en grundig undersøgelse af individets tidlige udviklingstrin, såsom tale- og sprogudvikling, social interaktion og adaptiv adfærd.
  • Forældre og plejere opfordres til at dele milepæle og potentielle tidlige advarselstegn, de kan have bemærket.
  • Skolerapporter, lægejournaler og andre optegnelser kan anvendes for at stykke udviklingshistorien sammen.
 • Betydningen for Diagnostisk Bedømmelse:

  • Den indsamlede historie bidrager til at opstille et billede af barnets unikke udviklingsmønster og adfærdsmæssige karakteristika, som er vigtige for diagnosticeringen af autisme.
  • Indsigter fra familie- og udviklingshistorien anvendes til at afveje symptomer på autisme mod andre mulige forklaringer.
  • Dette bidrager til en holistisk forståelse af individet, hvilket er afgørende for at skabe de mest effektive interventionsstrategier.

Gennem en dybdegående analyse af både familie- og udviklingshistoriske faktorer er det muligt at samle puslespillet, der udgør den fulde forståelse af individets nuværende tilstand og behov. Denne indsigt er uundværlig i den multidisciplinære tilgang, der anvendes ved udredningen af autisme.

Forskellen på voksen- og børneudredning for autisme

Når man diagnosticerer autisme, er der tydelige forskelle imellem udredningsprocessen for børn og voksne. Dette skyldes forskellige faktorer som udviklingsstadier, livssituationer og selverkendelse.

For børn:

 • Tidligt fokus: Børneudredning sker ofte i de tidlige udviklingsstadier. Dette giver mulighed for at identificere og gribe ind over for autismespektrumforstyrrelser tidligt, hvilket kan optimere barnets udviklingsmuligheder.

 • Inklusion af forældre og lærere: Forældrenes observationer og lærernes rapporter spiller en væsentlig rolle, da de giver et detaljeret billede af barnets adfærd i forskellige sammenhænge.

 • Legbaserede vurderinger: Evalueringer omfatter leg og interaktive aktiviteter, som kan afsløre adfærdsmæssige og sociale udfordringer typiske for autisme.

 • Udviklingsmæssige vurderinger: Test og observationer fokuserer på sproglige og motoriske milepæle, da afvigelser heri kan indikere autisme.

For voksne:

 • Selvrapportering: Voksne er oftere i stand til at rapportere om deres egne oplevelser og vanskeligheder. Dette kan dog være udfordrende for nogle med autisme, som måske har svært ved selvindsigt eller verbal kommunikation.

 • Livshistorie: Udredning inkluderer ofte en dybdegående gennemgang af personens historie, inklusive uddannelse, arbejdserfaring og sociale relationer.

 • Andre tilstande: Voksne har længere historik, hvilket betyder at der kan opstå behov for at skelne autisme fra andre psykiske sundhedstilstande.

 • Tilpasning af forventninger: Test og spørgeskemaer er tilpasset en voksen persons komplekse sociale og professionelle liv. Dette kan inkludere vurdering af arbejdsevne og selvstændighed.

I begge tilfælde er multiprofessionelle teamvurderinger en kritisk del af processtien til en autisme diagnose. Forskellen ligger i tilgangen og de specifikke værktøjer, som er alders- og udviklingstilpassede.

Hvordan fortolkes udredningens resultater?

Når udredningen af autisme er gennemført, inkluderer tolkningen af resultaterne en helhedsorienteret vurdering af de indsamlede data. Processen er typisk tværfaglig, hvor forskellige eksperter arbejder sammen om at forstå den enkeltes unikke profil. Generelt fortolkes resultaterne som følger:

 1. Sammenligning med Diagnostiske Kriterier:
  Udredningens resultater sammenlignes med de diagnostiske kriterier for autismespektrumforstyrrelser (ASF) som defineret i de gældende diagnostiske manualer, såsom DSM-5 eller ICD-10/ICD-11.

 2. Helhedsorienteret Vurdering:
  Observationsdata, psykologiske testresultater, og informationer fra interviews skal integreres for at se individets fungeringsniveau på tværs af sociale, kommunikative og adfærdsmæssige områder.

 3. Skalaer og Scores:
  Standardiserede test definerer ofte resultaterne i form af scores, som kan indikere graden af autismesymptomer sammenlignet med normgrupper.

 4. Funktionsniveau:
  Ud over diagnostiske kriterier bliver individets fungeringsniveau i dagligdagen vurderet, herunder evnen til at klare sociale interaktioner, kommunikation og tilpasning til forandringer.

 5. Differentieret Diagnose:
  Udelukkelsesmetoden anvendes for at være sikker på, at symptomerne ikke bedre kan forklares ved en anden udviklingsforstyrrelse eller psykisk tilstand.

 6. Tværfagligt Konsensusmøde:
  Et tværfagligt team vil normalt mødes efter udredningen for at diskutere resultaterne og nå til enighed om, hvorvidt diagnosen ASF er passende, eller om der er behov for yderligere opfølgning.

Det er afgørende, at familien og personen selv informeres grundigt om resultaterne og de næste skridt i processen, hvad enten det fører til en diagnose eller ej. Dialogen mellem sundhedsprofessionelle og den udredte er central for korrekt forståelse og håndtering af situationen.

Efter udredningen: Støtte, ressourcer og næste skridt

Når udredningen af autisme er afsluttet, og en diagnose er stillet, er det vigtigt at rette fokus mod den nødvendige støtte og de ressourcer, der kan bidrage til at forbedre livskvaliteten for den autistiske person. Dette indebærer ofte et samarbejde mellem sundhedspersonale, uddannelsesinstitutioner og sociale tjenester for at sikre en helhedsorienteret tilgang. Herunder er der angivet centrale faktorer i den videre proces:

 • Individuel støtteplan: En personlig støtteplan bør udarbejdes for at adressere individets unikke behov. Planen kan inkludere tiltag såsom terapi, specialpædagogik og støtte til social integration.

 • Adgang til terapi og interventioner: Dette kan omfatte tale- og sprogterapi, ergoterapi, adfærdsterapi og andre specialiserede interventioner.

 • Uddannelsesmæssige ressourcer: Informationsmateriale og vejledning til lærere og pædagoger, der arbejder med autistiske børn eller voksne.

 • Støttegrupper og netværk: At forbinde med andre, der har autisme eller som pårørende, kan være en værdifuld kilde til støtte og information.

 • Hjælpeforanstaltninger hjemme og på arbejdspladsen: Dette kan inkludere tilpasninger af miljøet eller arbejdsprocesserne, som gør hverdagen lettere at navigere i.

 • Vejledning til pårørende: Familie og nære relationer kan have brug for rådgivning og støtte til at forstå autisme og hvordan de kan yde bedst mulig støtte.

 • Offentlige ydelser og økonomisk støtte: Information om og hjælp til at søge relevante ydelser og støtteordninger.

Det er vigtigt at huske på, at livet efter en autisme-diagnose er en kontinuerlig proces, som kræver tilpasninger og læring igennem hele livet. Samarbejdet mellem den autistiske person, dennes netværk og fagpersoner er afgørende for at sikre en positiv udvikling og trivsel.

Afsluttende tanker: Livet med en autismediagnose

At leve med en autismediagnose kan både være udfordrende og berigende. Den rejse, som enkeltpersoner med autisme og deres familier går igennem, er dybt individuel og varierer stort fra person til person. Det er vigtigt at erkende, at en diagnose ikke definerer en person, men snarere giver en ramme for forståelse og tilpasning til verden.

 • Diagnosen kan være en kilde til lettelse og forklaring for mange, som har kæmpet med at forstå deres eget adfærdsmønster eller deres barns særlige behov.
 • For nogle åbner den døren til tilpassede støttetjenester og terapier, som kan forbedre daglig funktion og livskvalitet betydeligt.
 • Det er essentielt at opbygge et støttende netværk af familie, venner og professionelle, der forstår og respekterer autismespektrumforstyrrelsens dynamik.
 • Uddannelse og opmærksomhed omkring autisme i samfundet er afgørende for at fremme inklusion og accept.
 • For mange med autisme er der særlige styrker og talenter, som kan næres og udvikles med den rette opbakning og forståelse.

Mens anerkendelsen af autismediagnosen kan medføre udfordringer, er det lige så vigtigt at anerkende og fejre de unikke perspektiver og bidrag, som mennesker med autisme tilbyder verden. En holistisk og individuelt tilpasset tilgang, der værdiansætter den enkeltes behov og potentiale, er essentiel i at skabe det fundament, hvorpå personer med autisme kan bygge et meningsfuldt liv.