Hvad er en systemisk tilgang, og hvorfor er den vigtig?

af

Her er et overblik:

Introduktion til systemisk tankegang

Systemisk tankegang er en holistisk tilgang til analyse og problemløsning, der fokuserer på hvordan forskellige dele af et system samhandler med hinanden inden for det større komplekse hele. I stedet for at kigge på enkeltdele isoleret, forsøger denne tilgang at forstå sammenhængene og mønstre, som opstår i interaktionen mellem systemets elementer.

 • Frem for simpelt årsag-virkning fokuserer systemisk tankegang på forholdet mellem dele og helhed, og hvordan disse elementer påvirker helheden og hinanden.
 • Den anerkender, at systemer ofte er dynamiske og konstant ændrende, og den søger at forstå, hvordan systemerne udvikler sig over tid.
 • Denne tilgang er multidisciplinær og integrerer perspektiver fra forskellige felter for at skabe en mere nuanceret forståelse af komplekse problemer.
 • Systemisk tankegang fremmer ideen om at systemer er indbyrdes forbundne, hvilket betyder, at ændringer i én del af systemet kan have store konsekvenser i en anden del.

Ved at bruge systemisk tankegang i beslutningstagning bliver man bedre rustet til at adressere komplekse og tværgående problemer på en måde, der anerkender og respekterer systemets kompleksitet. Den hjælper en med at forudse utilsigtede konsekvenser og identificere mere holdbare og effektive løsninger.

Systemisk tankegang er især relevant i moderne tider, hvor organisationer og samfund står over for komplekse udfordringer, der ikke let kan løses gennem lineær eller fragmenteret tænkning. Bæredygtighed, klimaforandringer, sundhedspleje og uddannelse er blot nogle områder, hvor en systemisk tilgang kan gøre en væsentlig forskel.

Systemiske tilgangens rødder: Historisk kontekst

Systemisk tænkning har sine rødder i begyndelsen af det 20. århundrede, og den har udviklet sig over tid gennem bidrag fra forskellige discipliner. Idéen om at se ting som en del af et større hele stammer fra flere videnskabelige og filosofiske traditioner. For eksempel:

 • Biologi: Biologen Ludwig von Bertalanffy udviklede i 1940’erne den generelle systemteori. Han foreslog, at levende organismer ikke kan forstås fuldt ud gennem analyse af deres enkelte dele alene, men må betragtes som hele systemer.

 • Kybernetik: Matematikeren Norbert Wiener grundlagde kybernetikken i 1940’erne, som beskæftiger sig med feedback-processer og regulering i både levende og ikke-levende systemer.

 • Psykologi: I midten af det 20. århundrede begyndte terapeuter som Virginia Satir og Murray Bowen at anvende systemiske principper i familieterapi, hvor fokus er på familiens dynamik snarere end på den enkelte individ.

 • Økonomi: Økonomer som Kenneth Boulding udvidedede systemteori til økonomiske systemer og understregede nødvendigheden af at forstå økonomiske processer som indbyrdes forbundne.

 • Organisationsteori: Forskere inden for organisationsteori som Peter Senge har anvendt systemteori til at forstå kompleksiteten i organisationer og hvordan man kan skabe mere effektive og bæredygtige virksomhedsstrukturer.

Udviklingen af en systemisk tilgang har været præget af en erkendelse af, at komplekse problemer ofte er indbyrdes forbundne og ikke kan løses effektivt gennem lineær, årsagsrelateret tænkning. Ved at anerkende sammenhængen mellem forskellige komponenter og niveauer i et system, kan mere holistiske og bæredygtige løsninger udarbejdes. Og netop denne historiske udvikling har bidraget til den nuværende forståelse af vigtigheden af systemisk tankegang i en række forskellige felter.

Hvordan systemisk tilgang adskiller sig fra andre tilgange

Traditionelle tilgange til løsning af problemer eller forståelse af komplekse situationer har en tendens til at være lineære og segmenterede. De isolerer ofte enkelte dele af et problem for at analysere og løse dem uden nødvendigvis at overveje helheden. Dette kan føre til løsninger, der ikke tager højde for de interaktioner og feedbackløkker, der eksisterer i mange sociale, økologiske og økonomiske systemer.

I modsætning hertil er den systemiske tilgang karakteriseret ved et fokus på hele systemet snarere end dets enkelte dele. Dette perspektiv er afgørende, især når man arbejder med komplekse systemer, hvor de forskellige elementers dynamik og samspil kan resultere i uforudsete konsekvenser. En systemisk tilgang involverer følgende:

 • Helhedsorienteret perspektiv: En systemisk tilgang er holistisk og tager højde for alle relevante faktorer, herunder de ofte oversete forbindelser mellem systemets komponenter.

 • Feedback-løkker og dynamik: Systemisk tænkning erkender, at feedback-løkker kan forstærke eller dæmpe effekter og at forstå disse loops er afgørende for fuldt ud at forstå et systems adfærd.

 • Adaptive og iterative processer: Modsætningsfuldt til et statisk synspunkt, tilpasser systemisk tænkning sig løbende til nyt input og ændrende omstændigheder, hvilket reflekterer systemernes iboende dynamiske natur.

 • Tværfaglighed: Den systemiske tilgang opfordrer til samarbejde på tværs af discipliner, da komplekse problemer sjældent kan løses fra et enkelt fagområde.

 • Bæredygtige og langsigtede løsninger: I en systemisk tilgang vurderes konsekvenser ikke kun på kort sigt, men også i forhold til deres langsigtede bæredygtighed.

En systemisk tilgang står altså i kontrast til mere traditionelle tilgange ved at fokusere på sammenhænge og integration snarere end adskillelse og segmentering. Den opfordrer til en dybere forståelse af de underliggende mønstre og strukturer, der driver et system, hvilket kan føre til mere robuste og effektive løsninger.

Grundlæggende principper i den systemiske tilgang

Den systemiske tilgang er baseret på ideen om, at individuelle dele af enhver given helhed ikke kan forstås fuldt ud uden at se dem i kontekst af hele systemet. Denne tilgang understreger vigtigheden af relationer, mønstre og dynamik snarere end isolerede komponenter. Nedenfor er de fundamental principper, der underligger denne tilgang:

 • Helhedssyn:
  Tilgange, der tager systemet som helhed i betragtning, erkender at summen er mere end dens enkeldelene. Dette princip fremhæver, at for at forstå en del, skal man også forstå dens relationer til det større system.

 • Relationer og sammenhænge:
  Al opførsel og enhedsfunktioner betragtes som en del af et netværk af relationer, hvor hvert element påvirker og påvirkes af de andre elementer i systemet.

 • Mønstergenkendelse:
  Systemisk praksis forsøger at identificere mønstre i stedet for enkeltstående begivenheder. Genkendelse af gentagne mønstre kan give indsigt i systemets funktioner og disfunktioner.

 • Cirkulær kausalitet:
  I modsætning til lineær kausalitet, som søger en årsag-effekt-relation mellem to elementer, fokuserer den systemiske tilgang på hvordan forskellige elementer inden for et system påvirker hinanden gensidigt og skaber feedback loops.

 • Selvorganisation:
  Systemer har en tendens til at skabe og opretholde en intern struktur. Dette er et resultat af de dynamiske relationer mellem systemets dele, som gør systemet modstandsdygtigt over for både interne og eksterne påvirkninger.

 • Ændring og udvikling:
  Systemer er ikke statiske men under konstant udvikling. En systemisk tilgang tager højde for, at forandringer i et område af systemet kan lede til omfattende ændringer i hele systemet.

Den systemiske tilgang er med dens fokus på helheder og sammenhænge afgørende for effektiv problemløsning og beslutningstagning på tværs af diverse felter som psykologi, organisationsudvikling og økosystemforvaltning.

Systemisk tilgang i forskellige fagområder: Fra psykologi til økologi

En systemisk tilgang er bredt anvendelig og spænder over mange fagområder, idet den betoner vigtigheden af at se objekter og fænomener som dele af større helheder eller systemer snarere end isolerede elementer. Nedenfor er en kort gennemgang af, hvordan denne tilgang påvirker forskellige discipliner.

I psykologi anvendes den systemiske tilgang til at forstå individers adfærd i kontekst af de sociale og familiære systemer, de indgår i. Terapeuter observerer, hvordan interpersonelle relationer og familiestrukturer påvirker den enkeltes psykiske sundhed.

Inden for økonomi benyttes en systemisk tilgang til at analysere komplekse økonomiske systemer og deres indbyrdes relationer. Økonomer vurderer hvordan ændringer i ét område kan påvirke hele økonomien, som for eksempel hvordan interesseændringer kan have kaskadeeffekter på markederne.

Organisationsteori ser på virksomheder og organisationer som systemer. Det inkluderer forståelsen af, hvordan forskellige afdelinger interagerer, bidrager til organisationens overordnede mål og hvordan interne processer kan optimeres.

I økologi betoner en systemisk tilgang vigtigheden af at se på økosystemer som indbyrdes forbundne samfund, hvor arter og deres miljø påvirker hinanden og opretholder balancer i naturen.

Endelig i uddannelse, fremmer en systemisk tilgang tanken om, at læringsmiljøet skal ses som en helhed, der inkluderer lærere, elever, læseplaner og den bredere samfundsmæssige kontekst.

Den systemiske tilgang former således forståelsen og tilgangen til komplekse systemer på tværs af fagområder og understreger vigtigheden af sammenhæng og relationer i studiet af ethvert fænomen.

Betydningen af systemisk tilgang i organisationer og ledelse

At anvende en systemisk tilgang inden for organisationer og ledelse er fundamentalt for at skabe bæredygtig succes og håndtere kompleksiteten i moderne erhvervsliv. Denne tilgang anerkender, at alle dele af en organisation er forbundne og påvirker hinanden, hvilket betyder, at problemer og løsninger ikke kan isoleres til en enkelt afdeling eller proces.

Her er nogle nøgleaspekter vedrørende betydningen af en systemisk tilgang:

 • Helhedstænkning: En systemisk tilgang fremmer en helhedsorienteret forståelse af organisationen, hvor lederne anerkender interdependensen mellem forskellige systemer, processer og mennesker.

 • Adaptiv Ledelse: Gennem en forståelse for organisationens dynamik kan ledere bedre tilpasse strategier og innovationer, hvilket er afgørende i et hurtigt skiftende erhvervsmiljø.

 • Kompleksitetsstyring: En systemisk tilgang hjælper med at navigere og håndtere kompleksitet ved at belyse hvordan ændringer i et område kan have vidtrækkende konsekvenser.

 • Øget Effektivitet: Ved at fokusere på systemer fremfor individuelle komponenter kan ledere opnå større effektivitet og effektivitet, fordi løsninger er designet til at optimere hele systemet snarere end delene.

 • Bæredygtighed: En systemisk tankegang fremmer bæredygtighed ved at anerkende organisationers rolle i det bredere samfund og økosystem og deres potentiale for at påvirke positiv forandring.

 • Tværfagligt Samarbejde: Det fremmer tværfagligt samarbejde og innovation ved at anerkende værdien af forskellige perspektiver og ekspertiser.

I sidste ende indbærer en systemisk tilgang, at organisationer og ledere ikke kun adresserer symptomerne på problemer, men også deres rodårsager og de indbyrdes relationer, der fører til disse problemer. Dette leder til mere holistiske og vedvarende løsninger, der er essentielle for en organisations overlevelse og trivsel i det lange løb.

Fordele ved at anvende en systemisk tilgang

En systemisk tilgang til problemløsning og organisationsudvikling indebærer at se organisationer og problemer som del af et større, sammenhængende system. Denne tilgang har flere betydelige fordele:

 • Helhedsorienteret Perspektiv: En systemisk tilgang betyder, at man ikke kun kigger på individuelle elementer, men ser hvordan disse elementer interagerer og påvirker hinanden. Dette giver mulighed for at identificere roden til komplekse problemer frem for kun at behandle symptomer.

 • Fremmer Bæredygtige Løsninger: Ved at tage hele systemet i betragtning, arbejder man hen imod løsninger der er bæredygtige og ikke skaber nye problemer andre steder i systemet.

 • Styrker Tværfaglig Samarbejde: Når man anerkender kompleksiteten i et system, opmuntrer det til samarbejde mellem forskellige faggrupper, hvilket kan lede til mere innovative og omfattende løsninger.

 • Forbedrer Tilpasningsevnen: Systemer ændrer sig løbende, og en systemisk tilgang hjælper organisationer med at blive bedre til at tilpasse sig disse ændringer, hvilket giver dem en konkurrencefordel.

 • Forøger Effektiviteten: Ved at analysere systemet som helhed, kan man ofte identificere redundant arbejde eller ressourceallokering, som ikke bidrager positivt til systemets mål, og derved forbedre effektiviteten.

 • Understøtter Læring og Udvikling: En systemisk tilgang fremmer en kultur af løbende læring, hvor feedbackloops og refleksion over praksis ses som essentielt for udvikling og forbedring.

 • Forbedrer Risikostyring: Forståelse for systemets dynamikker og interdependenser kan hjælpe med at forudsige og dermed bedre håndtere potentielle risici.

Betydningen af en sådan tilgang bliver stadig mere erkendt i organisationsudvikling, ledelse, og ved håndtering af komplekse sociale og økonomiske udfordringer. En systemisk tilgang tilskynder til en dybere forståelse for sammenhænge og lange bølger af indflydelse, hvilket er afgørende for effektivt at navigere i en stadig mere forbundet og indviklet verden.

Anvendelsen af systemisk tilgang i problemløsning

Den systemiske tilgang i problemløsning er en metode, hvori komplekse problemstillinger adresses fra flere vinkler og i en bredere kontekst. Dette multidisciplinære perspektiv gør det muligt at identificere og forstå de forskellige elementer og deres indbyrdes forbindelser, som tilsammen udgør et system. Hvordan kan denne tilgang anvendes i praksis?

 • Helhedsorienteret analyse: Problemer betragtes som en del af det større hele. Det kræver en dybdegående undersøgelse af alle relevante faktorer, herunder sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter.

 • Stakeholder-inddragelse: Alle berørte parter inddrages i problemløsningsprocessen. Dette sikrer, at forskellige perspektiver tages i betragtning, og at der arbejdes hen imod en løsning, som er acceptabel for alle involverede.

 • Iterativ process: Problemløsning er en dynamisk proces, hvor løsninger udvikles og tilpasses løbende, efterhånden som man opnår ny viden og feedback fra systemet.

 • Tværfaglig samarbejde: Forskellige fagområders ekspertise og viden kombineres for at danne en mere fuldstændig forståelse af problemet og dets kontekst.

 • Fremadskuende tilgang: Systemisk problemløsning søger at forudse fremtidige udfordringer og indvirkninger af potentielle løsninger, snarere end at reagere på nuværende symptomer.

Den systemiske tilgang tillader altså en meget mere nuanceret og effektiv problemløsning, der ikke kun fokuserer på de øjeblikkelige udfordringer, men også på den længerevarende stabilitet og funktionalitet af systemet som helhed.

Måder at udvikle en systemisk tænkemåde på

At udvikle en systemisk tænkemåde kræver tid, øvelse og en vilje til at se ud over enkeltstående elementer til det større hele. Nedenstående er nogle trin, som kan anvendes for at kultivere denne tænkemåde:

 • Forpligt dig til livslang læring: Den systemiske tænker erkender, at læring aldrig stopper. De søger konstant ny viden og perspektiver, der kan berige deres forståelse af de systemer, de interagerer med.

 • Øv systemisk observation: Denne tilgang involverer at observere mønstre, relationer og dynamikker inden for systemer. Det hjælper med at forstå, hvordan forskellige dele af systemet påvirker hinanden.

 • Anvend tværfaglige strategier: En systemisk tænkemåde trives på tværfaglig viden. Ved at trække på forskellige discipliner kan man opnå en mere holistisk forståelse af komplekse systemer.

 • Brug modellering og simuleringer: Ved at skabe modeller af systemer, kan man eksperimentere med og forudsige konsekvenser af ændringer i systemet, hvilket giver værdifuld indsigt i systemets adfærd.

 • Udvikl kritisk tænkning: At være kritisk over for information og bedømme dens relevans og pålidelighed er vigtigt for at undgå fejlslutninger og overgeneraliseringer i systemanalyse.

 • Refleksion og debriefing: Efter hver projekt eller vigtig beslutning, tag tid til at reflektere over processen og resultaterne. Dette giver mulighed for at lære af erfaringer og justere fremtidige tilgange.

Ved at følge disse skridt, kan individer styrke deres evne til at tænke systemisk og derved bidrage mere effektivt til deres arbejdsplads og samfund. Forsætlig praksis af disse færdigheder vil med tiden kultivere en dybere forståelse for den komplicerede vævning af årsager og virkninger, der former vores verden.

Systemisk tilgang i konteksten af bæredygtighed og klimaforandringer

Bæredygtighed og håndtering af klimaforandringer kræver en systemisk tilgang på grund af deres indviklede og tværgående natur. Denne metode tager højde for det komplekse samspil mellem forskellige faktorer og systemer, såsom samfundsmæssige, økonomiske, miljømæssige og politiske aspekter.

 • En systemisk tilgang i denne kontekst indebærer forståelsen af, hvordan individuelle handlinger påvirker helheden og vice versa.
 • Det anerkendes, at løsningen på et enkelt problem ofte involverer ændringer i adskillige sammenkoblede systemer.
 • Denne tilgang fremmer integrerede løsninger, der tager højde for langsigtede konsekvenser og mulige afledte effekter.
 • Den systemiske tilgang anerkender behovet for samarbejde på tværs af sektorer og discipliner for at sikre holistiske løsninger.
 • Ved at anvende en systemisk tilgang kan politiske beslutningstagere og praktikere udvikle mere robuste strategier, der adresserer både de umiddelbare symptomer samt de underliggende årsager til klimaforandringer og manglende bæredygtighed.
 • Det kan bidrage til udformningen af politikker og praksisser, der reducerer drivhusgasser og tilpasningsstrategier, der formindsker sårbarheden over for klimaeffekter.

Eksempler på systemisk tilgang i praksis inkluderer:

 • Etablering af cirkulær økonomi, hvor ressourcer genbruges og affald minimeres.
 • Transitioner til vedvarende energikilder, som integrerer økonomisk udvikling med miljøbeskyttelse.
 • Udvikling af bæredygtig landbrug, som fokuserer på jordens helbred, biodiversitet og fødevaresikkerhed.

Gennem en systemisk tilgang bliver det muligt at håndtere komplekse udfordringer som klimaforandringer på en måde, der tilgodeser både nuværende og fremtidige generationer.

Udfordringer og kritik af den systemiske tilgang

Selvom den systemiske tilgang kan være et kraftfuldt værktøj, står den over for flere udfordringer og kritikpunkter. Disse omfatter:

 • Kompleksitet: En af de største udfordringer ved at anvende en systemisk tilgang er dens kompleksitet. Systemer kan være utroligt komplekse, og det kan gøre det svært at identificere alle relevante faktorer og deres indbyrdes forbindelser.
 • Tids- og ressourcekrævende: At arbejde systemisk kræver substantiel tid og ressourcer. Det kan være udfordrende at analysere et helt system og forstå sammenhængene mellem dets elementer.
 • Ansvar og skyldfordeling: Når man ser på tingene i et systemisk perspektiv, kan det være vanskeligt at placere ansvar og skyld, fordi problemer sjældent kan attribueres en enkelt faktor eller individ.
 • Modstand mod forandring: Systemer har en tendens til at modstå forandringer, hvilket kan gøre det svært at gennemføre ændringer, selv når behovet er anerkendt.
 • Reduktiv kritik: Nogle kritikere anklager den systemiske tilgang for at være reduktiv, altså at forsimplificere komplekse problemer til systemteoriens rammer, hvilket kan lede til en negligeren af nøgleaspekter.
 • Manglende specifikation: Kritikere peger også på, at den systemiske tilgang nogle gange er vag og abstrakt, hvilket gør det svært at anvende i konkrete situationer.
 • Overbevisning om systemets ufejlbarlighed: Der er en risiko for at tro, at systemet i sig selv har svarene, og at undervurdere menneskelige aspekter som kreativitet og intuition.

Den systemiske tilgang bør derfor anvendes med en forståelse for dens begrænsninger og behovet for kontinuerlig kritisk reflektion over dens anvendelse og resultater.

Case studier: Succesfulde anvendelser af systemiske tilgange

I verdenen af virksomhedsledelse har adskillige organisationer implementeret systemiske tilgange med stor succes. For eksempel, Toyota’s berømte produktionssystem, som fokuserer på kontinuerlig forbedring og fjernelse af spild, er et fremragende eksempel på et systemisk mindset inden for produktionssektoren. Toyotas succesfulde anvendelse af disse principper har revolutioneret hele industrien og skabt et benchmark for kvalitet og effektivitet.

Inden for den offentlige sektor har byen Melbourne i Australien udviklet en systemisk tilgang til byplanlægning. Ved at tage højde for økonomiske, sociale og miljømæssige faktorer i en holistisk model, er Melbourne blevet anerkendt som en af verdens mest levedygtige byer gentagne gange.

I sundhedssektoren har Mayo Clinic i USA udøvet en patient-centreret model, som koordinerer kompleks behandling gennem tværfaglige teams. Denne tilgang sikrer at alle aspekter af patientens sundhed vurderes samlet, hvilket forbedrer resultater og patienttilfredshed betydeligt.

På uddannelsesområdet har Finland omdannet sit uddannelsessystem ved hjælp af en helhedsorienteret tilgang, der anerkender vigtigheden af både akademisk og social læring. Det finske uddannelsessystem understreger samarbejde frem for konkurrence og har ført til bemærkelsesværdigt høje præstationer på internationale evalueringer.

Disse eksempler illustrerer, hvordan systemiske tilgange kan skabe signifikant værdi og succes på tværs af forskellige sektorer ved at anerkende de komplekse sammenhænge og afhængigheder i systemer.

Konklusion og fremtidsperspektiver for den systemiske tilgang

Den systemiske tilgang har vist sig at være af stor betydning i en bred vifte af fagområder. Ved at fokusere på de komplekse interaktioner mellem forskellige komponenter frem for enkeltstående elementer, muliggør denne tilgang en mere omfattende forståelse af og intervention i systemer.

Fremtiden for den systemiske tilgang tegner sig lovende. Med en stigende anerkendelse af kompleksiteten i vores verden – fra klimaforandringer og økosystemers sårbarhed til sociale netværks dynamikker og globale økonomiske systemer – er det tydeligt, at systemiske perspektiver er nødvendige for at skabe bæredygtige løsninger.

 • En fremtidig udfordring ligger i at forbedre metoder til at modellere og forudsige systemadfærd, således at vi kan forstå systemer dybere og gribe ind på mere effektive måder.
 • Der er også behov for uddannelsesprogrammer, der kan klæde kommende generationer på til at tænke systemisk, hvilket kræver en tværfaglig og integreret tilgang til læring.
 • Teknologisk innovation, såsom kunstig intelligens og dataanalyse, spiller en central rolle i at avancere vores evner til at navigere i systemer og dermed udnytte systemisk tankegang endnu bedre.

Som sådan bør vi forvente, at den systemiske tilgang fortsat vil influere på forskningsmetoder og beslutningsprocesser på både lokalt og globalt plan. Det er ikke kun en måde at tænke på; det er en nødvendighed for at adressere de indviklede og mangesidige problemer, som vores verden står overfor.

Begrebet ‘systemisk’ er langt fra at være en modeflugt. Det er fundamentalt for, hvordan vi former fremtiden og navigerer i kompleksiteten af vores sammenkoblede virkelighed. Den systemiske tilgang er med til at sikre, at vi tager højde for de mange lag og relationer, som påvirker vores handlinger og de resultater, vi stræber efter at opnå.