5 Almindelige symptomer på ADHD hos børn

af

Her er et overblik:

Indledning: En oversigt over ADHD hos børn

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neurobiologisk lidelse, som typisk diagnosticeres i barndommen og kan fortsætte ind i voksenalderen. Selvom ADHD påvirker både børn og voksne, er symptomerne ofte mest iøjnefaldende i barndomsårene, hvor børnene oplever det sociale pres og de akademiske krav fra skolen. ADHD hos børn karakteriseres primært ved vanskeligheder med opmærksomhedskontrol, impulsivitet og hyperaktivitet.

 • Vanskeligheder med opmærksomhedskontrol omfatter ofte en manglende evne til at fokusere på opgaver eller vedholde opmærksomhed, let afledelighed og problemer med organisation.

 • Impulsivitet refererer til tendensen til at handle uden først at tænke over konsekvenserne, hvilket kan føre til udfordringer i såvel sociale som akademiske sammenhænge.

 • Hyperaktivitet viser sig som en overdreven rastløshed eller problemer med at sidde stille, hvilket især kan være forstyrrende i skolemiljøet.

Lidelsen er ikke ensartet, og intensiteten af disse symptomer kan variere fra barn til barn. Dette betyder, at mens nogle børn med ADHD kan have betydelige udfordringer i deres daglige liv, kan andre kun opleve milde symptomer, der måske ikke engang bliver bemærket.

Forståelsen af ADHD hos børn er vigtig for forældre, undervisere og sundhedspersonale, for at de kan yde nødvendig støtte og intervention. Tidlig identifikation og behandling af ADHD kan hjælpe børn med at udvikle strategier for at håndtere deres symptomer og forbedre deres funktionsniveau i hverdagen. Gennem denne artikel vil vi dykke ned i de fem mest almindelige symptomer på ADHD, som kan hjælpe voksne omkring barnet med at genkende og forstå dette komplekse tilstand.

Forstå grundlæggende om ADHD: Definition og forekomst

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neurodevelopmental lidelse, som oftest diagnosticeres i barndommen, men kan fortsætte ind i voksenlivet. ADHD er karakteriseret ved udfordringer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet, som ligger ud over det forventede niveau for en persons aldersgruppe.

Definition

ADHD er opdelt i tre hovedtyper:

 1. For det meste opmærksomhedsforstyrret – Problemer med at bibeholde opmærksomhed og let distraheret.
 2. For det meste hyperaktiv-impulsiv – Overdreven fysisk aktivitet, taler meget, har svært ved at sidde stille.
 3. Kombineret type – En blanding af opmærksomheds- og hyperaktivitetsproblemer.

Forekomst

Forekomsten af ADHD varierer globalt og på tværs af aldre og kønnene. I Danmark anslås det, at omkring 2-5% af børn og unge har ADHD, med en højere frekvens blandt drenge sammenlignet med piger. Forekomsten kan også variere afhængigt af diagnostiske kriterier og metoder.

Der skelnes mellem flere faktorer, der kan øge risikoen for at udvikle ADHD, herunder genetik, prenatal eksponering for visse stoffer eller toksiner, fødselskomplikationer og socioøkonomiske faktorer.

Forståelsen af ADHD og dens påvirkning på børns adfærd og læring er afgørende for effektivt at støtte og hjælpe dem med at udvikle deres potentiale til trods for de udfordringer, de måtte stå over for. Diagnose og behandling involverer ofte en kombination af adfærdsterapi, medicinsk behandling og pædagogiske strategier tilpasset individets behov.

Symptom 1: Uopmærksomhed og forstyrrelser i koncentrationen

Børn med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan ofte udvise betydelig uopmærksomhed og have problemer med at fastholde koncentrationen, hvilket er et af de mest fremtrædende symptomer på lidelsen. Her er nogle eksempler på hvordan dette symptom kan manifestere sig hos børn:

 • De kan have en tendens til nemt at blive distraheret af ydre stimuli, som for eksempel lyde eller bevægelser i periferien af deres synsfelt.
 • Ofte vil disse børn have problemer med at følge instruktioner, og de kan ikke fuldføre skoleopgaver eller dagligdags aktiviteter som påklædning eller oprydning.
 • Børnene kan synes at lytte når de bliver talt til, men de har svært ved at behandle og huske information som blev givet.
 • Deres opmærksomhed kan virke kortvarig, og de springer muligvis fra den ene aktivitet til den anden uden at afslutte nogen af dem.
 • Glemmende adfærd ses ofte, og de kan have en tendens til at miste ting, som er nødvendige for aktiviteter i skolen eller hjemme.
 • Organisationsfærdigheder kan være dårligt udviklede, og de kan have svært ved at planlægge eller udføre opgaver, der kræver en sekventiel rækkefølge.

Det er vigtigt at bemærke, at alle børn til tider kan have problemer med koncentration og være uopmærksomme. Men for børn med ADHD er disse vanskeligheder mere hyppige og alvorlige og forstyrrer deres funktion i skolen, hjemmet og i sociale sammenhænge. Det er afgørende for forældre og lærere at opdage disse mønstre tidligt, så der kan søges passende hjælp og støtte til barnet.

Symptom 2: Hyperaktivitet og en konstant følelse af uro

Hyperaktivitet er et af de mest iøjnefaldende symptomer på Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) hos børn. Dette symptom manifesterer sig ofte som en tilsyneladende endeløs kilde til energi, som kan være udfordrende både for barnet selv og for omgivelserne. Forældre og lærere kan observere disse karakteristiske tegn:

 • Et barn med hyperaktivitet kan synes at være i konstant bevægelse, ofte på tidspunkter, hvor det er forventet, at de sidder stille. For eksempel kan de have svært ved at forblive siddende ved bordet under måltiderne eller i skolen under timerne.

 • De kan ligeledes have vanskeligt ved at spille rolige lege eller deltage i aktiviteter, der kræver vedholdende opmærksomhed på en stille og rolig måde. Deres leg kan virke uorganiseret og de kan hurtigt skifte fra den ene aktivitet til den anden.

 • Børn med ADHD kan også vise en konstant rastløshed. De kan fidget, tromme fingre, vippe med fødderne eller på anden måde synes at være på jagt efter en måde at forbruge deres energi.

 • Der kan også opstå vanskeligheder i sociale situationer. Hyperaktive børn kan afbryde andre, have svært ved at vente på deres tur eller reagere impulsivt og overdrevent i interaktioner med jævnaldrende, hvilket kan føre til sociale konflikter.

Det er vigtigt at bemærke, at mens hyperaktivitet er et fremherskende symptom, er det ikke alle børn med ADHD, der viser ekstreme niveauer af hyperaktivitet. For nogle kan symptomerne være mere subtile, men alligevel betydningsfulde i deres hverdag. En professionel evaluering er afgørende for at afgøre, om et barns adfærd er inden for det normale spektrum eller om de kan have gavn af støtte til at håndtere deres ADHD-symptomer.

Symptom 3: Impulsiv adfærd og manglende selvkontrol

Børn med ADHD har ofte svært ved at hæmme deres impulsivitet, hvilket kan medføre en række udfordringer i dagligdagen. Impulsiv adfærd kan manifestere sig på forskellige måder og skabe forhindringer for barnets evne til at interagere socialt og akademisk. Det er vigtigt at identificere og forstå disse adfærdsmønstre for at kunne tilbyde den rette støtte og vejledning.

 • Børn kan handle uden at tænke på konsekvenserne, hvilket ofte fører til problemer med jævnaldrende såvel som voksne. Et barn kan for eksempel afbryde andre midt i en samtale, svare på spørgsmål i klassen uden at blive spurgt, eller deltage i farlige aktiviteter uden at tænke over potentielle risici.
 • Manglende evne til at vente på deres tur kan være tydelig i situationer som i køen i kantinen eller ved gruppearbejde i klasseværelset, hvor turtagning er nødvendig.
 • Udfordringer med selvkontrol relaterer sig også til følelsesmæssige reaktioner; børnene kan have abrupte udbrud af frustration eller vrede, som synes ude af proportion med situationens omstændigheder.
 • Besvær med at bevare kontrol over impulser kan ligeledes påvirke barnets evne til at holde sig til opgaver; det kan vise sig som hyppige skift mellem forskellige aktiviteter uden at fuldføre nogen af dem.

Det er vigtigt ikke at opfatte impulsiv adfærd som ondskabsfuld eller med vilje; barnet har ofte brug for struktureret vejledning og støtte for at udvikle bedre selvkontrol og tilpasse sig sociale normer.

Symptom 4: Følelsesmæssige udsving og udfordringer i social interaktion

Børn med ADHD kan ofte opleve betydelige følelsesmæssige udsving. Disse udsving er typisk mere intense og hyppigere end det man ser hos deres jævnaldrende uden ADHD. De følelsesmæssige reaktioner kan virke ude af proportion med hændelsen, der udløste dem.

 • Følelsesmæssige udbrud: Børnene kan virke vrede eller ekstremt frustrerede over relativt små problemer.
 • Sensitivitet over for afvisning: Selv mindre tegn på afvisning fra kammerater eller voksne kan opfattes meget stærkt.
 • Problemer med at opretholde venskaber: På grund af impulsive handlinger og svingende opmærksomhed kan børn med ADHD have svært ved at opbygge og vedligeholde venskaber.
 • Vanskeligheder med at afkode sociale signaler: De kan misforstå kropssprog eller sociale nuancer, hvilket fører til misforståelser og konflikter.

Disse udfordringer i social interaktion og følelsesregulering kan resultere i, at barnet bliver isoleret eller oplever nederlag i sociale kontekster. Udfordringerne kan også påvirke barnets evne til at fungere i skolemiljøet, hvor der stilles krav til samarbejde og sociale færdigheder.

Det er vigtigt at bemærke, at disse følelsesmæssige reaktioner og sociale udfordringer ikke er et resultat af manglende vilje eller uopdragen opførsel, men snarere spejler de neurologiske forskelle forbundet med ADHD. Med forståelse, tålmodighed og tilpassede sociale strategier kan disse børn få hjælp til at navigere i deres følelsesmæssige landskab og forbedre deres interaktionsfærdigheder.

Symptom 5: Besværligheder med organisering og planlægning af opgaver

Børn med ADHD kan møde betydelige udfordringer, når det kommer til at organisere og planlægge deres opgaver. Disse vanskeligheder opstår ofte, fordi ADHD påvirker de eksekutive funktioner, som er mentale processer, der hjælper os med at styre opmærksomhed, udsætte tilfredsstillelse, opretholde indsats, følge instruktioner og håndtere tidsstyring.

 • Oversigt over opgaver: Børn med ADHD har ofte svært ved at få et overblik over, hvad en opgave kræver, og dette kan medføre, at de enten undgår opgaven helt, eller starter på den uden en plan for at færdiggøre den.
 • Prioritering af opgaver: De kan have problemer med at rangere opgaver i en logisk sekvens, hvor de mest kritiske eller tidsfølsomme opgaver bør gøres først.
 • Tidsstyring: Børnene kan undervurdere eller overvurdere, hvor meget tid opgaver vil tage, hvilket resulterer i manglende tidsfrister eller projektforløb.
 • Opfølgning: De kan også have vanskeligheder med at følge op på opgaver, de har påbegyndt, hvilket ofte fører til ufuldstændige projekter.
 • Organisering af materiale: Det at holde styr på skolemateriale og andre nødvendige genstande for at opfylde daglige aktiviteter, kan være en betydelig udfordring.

Studier viser, at børn med ADHD kan gavne betydeligt af struktureret hjælp til at udvikle organisatoriske færdigheder. Forældre og lærere kan støtte børnene ved at benytte tjeklister, visualiseringsteknikker og tidsstyringsværktøjer. Det vigtigste element i støtten er dog ofte tålmodighed og forståelse for barnets unikke behov og udfordringer.

Hvordan man opdager symptomer på ADHD i skole og hjem

At identificere ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos børn kan være en udfordring, da symptomerne kan variere og ofte forveksles med andre adfærdsmønstre. Her er et overblik over, hvad man skal være opmærksom på både i skole og hjem:

I skolen

 1. Uopmærksomhed: Lærere kan lægge mærke til, at barnet ofte dagdrømmer eller har svært ved at koncentrere sig om opgaver og instruktioner.
 2. Organisatoriske udfordringer: Børn med ADHD kan have svært ved at holde styr på lektier og materialer, hvilket ofte resulterer i glemt eller ufuldstændigt arbejde.
 3. Impulsiv adfærd: Barnet kan virke rastløst, have svært ved at vente på sin tur og ofte afbryde andre.
 4. Social interaktion: Vanskeligheder med at navigere i sociale situationer, som f.eks. problemer med at bevare venskaber, kan være tegn på ADHD.

Hjemme

 1. Følger ikke instruktioner: Forældre måske observere, at barnet ofte ignorerer anvisninger eller ikke fuldfører opgaver såsom huslige pligter.
 2. Forstyrret søvn: Problemer med at falde i søvn eller urolig sovning kan være indikatorer på ADHD.
 3. Emotionel regulering: Pludselige humørsvingninger eller udfordringer med at kontrollere følelser kan være symptomer.
 4. Hyperaktivitet: Et barn med ADHD kan have vanskeligt ved at sidde stille, ofte fidget eller spille højlydt.

Det er vigtigt at bemærke, at disse symptomer skal være vedvarende og vise sig i mere end ét miljø (fx både hjemme og i skole) for at en ADHD-diagnose kan overvejes. Hvis man observerer disse mønstre gentagende gange, kan det være en god idé at søge professionel rådgivning for en eventuel evaluering og støtte.

Diagnose af ADHD: Fra symptomer til professionel vurdering

Når et barn viser tegn, der kunne tyde på Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), er det vigtigt at tage disse symptomer alvorligt og søge professionel vurdering. Diagnoseprocessen er multilateral og indebærer ofte følgende skridt:

 1. Identifikation af symptomer: Forældre, lærere eller andre tæt på barnet kan lægge mærke til adfærd, der er i tråd med ADHD-symptomer. Disse kan inkludere uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsiv adfærd.

 2. Lægebesøg: Forældrene tager barnet til en praktiserende læge eller en børnelæge for at diskutere de observerede adfærdsmønstre. Lægen vil typisk stille spørgsmål om barnets adfærd i forskellige miljøer og sammenhænge.

 3. Screening og vurdering: Lægen kan foretage en indledende screening og derefter henvise til en specialist såsom en børnepsykiater eller psykolog, som udfører en omfattende vurdering, der kan omfatte interviews, adfærdschecklister, og standardiserede test.

 4. Observation: Det kan også være nødvendigt med observationer i miljøer, hvor barnet færdes, såsom i hjemmet eller i skolen, for at få et fuldt indblik i barnets adfærd.

 5. Sammenligning med udviklingsstandarder: Specialistens evaluering vil inkludere en sammenligning af barnets adfærd med det, der er typisk for andre børn på samme alderstrin.

 6. Eksklusion af andre forhold: Andre medicinske eller psykologiske tilstande skal udelukkes, da disse kan forårsage lignende symptomer.

En diagnose af ADHD stilles ikke på baggrund af en enkelt test eller observation, men fra en samlet vurdering af barnets adfærds- og udviklingshistorie. Det er afgørende, at diagnosen foretages af en professionel med ekspertise i ADHD og udviklingsforstyrrelser, da en korrekt diagnose er fundamentet for at kunne tilbyde det rette støtte og behandling til barnet.

Behandlingsmuligheder og støttestrategier for børn med ADHD

Når et barn er diagnosticeret med ADHD, er det væsentligt at have et samarbejde mellem forældre, skoler, og sundhedspersonale for at sikre den bedste støtte og behandling. Der findes forskellige muligheder for behandling og støtte, som kan hjælpe børn med at forvalte deres symptomer og forbedre deres daglige funktion.

Behandlingsmuligheder inkluderer:

 • Medicinsk behandling: Den mest almindelige medicinske behandling er stimulant medicin, som kan hjælpe med at øge og balancere neurotransmittere i hjernen. Non-stimulant medicin kan også være en mulighed for nogle børn.

 • Terapi: Adfærdsterapi kan lære børn strategier til at håndtere deres symptomer. Kognitiv adfærdsterapi er også effektiv til at arbejde med tankemønstre, der kan påvirke adfærd.

 • Pædagogisk intervention: Skoler kan implementere IEP’er (Individual Education Programs) eller 504-planer, der giver specifikke tilpasninger eller støtter, som kan hjælpe barnet i deres læringsmiljø.

 • Forældretræning: Forældre kan deltage i træningsprogrammer, der underviser dem i effektive strategier til styring af adfærd og støtte deres barn.

 • Daglig struktur: Fastlæggelse af en konsekvent rutine og struktur kan være til stor hjælp for børn med ADHD.

Støttestrategier kan omfatte:

 • Opmuntring af regelmæssig fysisk aktivitet, der kan hjælpe med at brænde overskydende energi og forbedre koncentrationen.
 • Implementering af klare og konsekvente regler og forventninger.
 • Hjælp til organisation og tidshåndtering, f.eks. ved brug af opgavelister eller planlægnings-apps.
 • Opsøge lokale støttegrupper og ressourcer, hvor forældre kan udveksle erfaringer og få støtte.

Det er vigtigt at huske, at hvert barn er unikt, og hvad der virker for ét barn, virker måske ikke for et andet. Tæt samarbejde med professionelle og en tilpasset behandlingsplan er afgørende for at støtte et barn med ADHD.

Det familiære perspektiv: Sådan støtter du et barn med ADHD

At støtte et barn med ADHD kan være en udfordrende, men også utrolig givende opgave. Som familie bliver man nødt til at tage et proaktivt og støttende standpunkt for at sikre, at barnet får de bedste muligheder for at trives. Nedenstående er nogle konkrete skridt, der kan hjælpe familien i denne proces:

 • Vær informeret: For at kunne støtte et barn effektivt er det essentielt at forstå hvad ADHD indebærer. Lær om symptomerne, behandlingsmulighederne og de strategier, der kan anvendes til at håndtere forskellige situationer.

 • Skab struktur: Børn med ADHD har godt af rutiner og en forudsigelig hverdag. Oprethold et regelmæssigt skema for måltider, lektier og sengetider for at give barnet en følelse af stabilitet.

 • Positive forstærkninger: Brug positiv feedback og belønninger for ønsket opførsel. Dette kan motivere barnet og forstærke gode vaner.

 • Tydelig kommunikation: Brug klare og koncise instruktioner når du kommunikerer med barnet. Sørg for at have barnets opmærksomhed før du giver instruktioner, og bryd opgaver ned i håndterbare skridt.

 • Vær tålmodig: Forstå at børn med ADHD ofte har brug for mere tid til at fuldføre opgaver og kan have svært ved at kontrollere deres impulsivitet.

 • Søg ekstern støtte: Overvej at inddrage lærere, terapeuter og andre fagfolk der har erfaring med ADHD. De kan tilbyde vejledning og ressourcer til både barnet og familien.

 • Tag hånd om egne behov: Det er også vigtigt for familiens velbefindende at huske på egne behov. Sørg for at tage pauser, og overvej støttegrupper for forældre til børn med ADHD.

Husk, at hver familie og hvert barn er unikke, og det, der virker for én, er ikke nødvendigvis det samme, der fungerer for en anden. At finde den rette balance af strategier og støtte vil kræve tålmodighed og tilpasning over tid.

Afslutning: Vigtigheden af tidlig indsats og håndtering af ADHD

Tidlig indsats og håndtering af ADHD hos børn er essentielt for at sikre deres langsigtede velbefindende og succes. Når ADHD identificeres og behandles effektivt tidligt i et barns liv, kan det have betydelig positiv indflydelse på barnets uddannelse, sociale interaktioner og selvopfattelse.

Forældre, pædagoger og sundhedsprofessionelle spiller alle en kritisk rolle i at genkende og reagere på tegn på ADHD. Ved at arbejde sammen kan disse parter skabe en støttende ramme, som kan omfatte:

 • Adfærdsterapi, der hjælper barnet med at udvikle sociale færdigheder og selvkontrol.
 • Medicinsk behandling, der, når det er hensigtsmæssigt og under en læges vejledning, kan hjælpe med at regulere barnets opmærksomhed og impulsivitet.
 • Uddannelsesmæssige tilpasninger, der sikrer, at læringen matcher barnets unikke behov og styrker.

Det er ligeledes vigtigt at uddanne og støtte familier, der lever med ADHD, for at styrke hjemmemiljøet og forbedre konsistensen i barnets daglige rutiner. Dette inkluderer forståelsen af betydningen af en sund kost, regelmæssig motion og en struktureret dagligdag.

Desuden understreges vigtigheden af samarbejde mellem forskellige sektorer som pædagogik, psykologi og sundhedspleje for at skabe en helhedsorienteret tilgang til håndtering af ADHD. Ved at sikre tidlig intervention og en koordineret håndteringsplan giver vi børn med ADHD de bedste muligheder for at opnå deres fulde potentiale. Dette er ikke kun vigtigt for barnet selv, men også for samfundet som helhed, da velhåndteret ADHD kan bidrage til at mindre stigmatisering og bedre samfundsdeltagelse.