Hvad fortæller prævalensen os om folkesundheden?

af

Her er et overblik:

Indledning: Folkesundhed og prævalensbegrebets rolle

Folkesundheden er et udtryk for sundhedstilstanden hos en befolkning og dækker over de indsatsområder, der har til formål at forbedre befolkningens generelle helbred gennem forebyggende tiltag og sundhedsfremme. Prævalensbegrebet spiller en central rolle i evalueringen af folkesundheden. Prævalens refererer til andelen af personer i en befolkning, der på et givent tidspunkt har en bestemt sygdom eller tilstand. Denne statistik bruges flittigt af sundhedsfaglige eksperter, idet den giver et øjebliksbillede af sygdomsbyrden within en befolkning.

Ved at analysere prævalensdata kan forskere og sundhedspolitikere:

 • Identificere udbredelsen af kroniske sygdomme.
 • Overvåge forekomsten af infektionssygdomme.
 • Vurdere behovet for sundhedstjenester og ressourceallokering.
 • Opdage mønstre og tendenser i folkesundheden over tid.

Prævalens er især nyttigt i folkesundhedssammenhæng, da det bidrager til at vurdere byrden af en sygdom og effektiviteten af ​​folkesundhedsinterventioner og programmer. Når prævalensen af ​​en sygdom er kendt, kan det være lettere at mobilisere ressourcer og indlede specifikke interventionsstrategier. Dog er det vigtigt at bemærke, at prævalens alene ikke kan give fuldstændig indsigt i alle aspekter af folkesundheden, herunder information om nye tilfælde (incidens) eller sygdommens varighed. Derfor skal prævalens ses som et blandt flere værktøjer, der tilsammen kan give en mere nuanceret forståelse af folkesundhedstilstanden.

Prævalens forstået: Definition og beregning

Prævalens er et epidemiologisk mål, der bruges til at beskrive hvor udbredt en bestemt sygdom eller tilstand er i en bestemt population på et givent tidspunkt eller over en angivet periode. Det giver et øjebliksbillede af sygdomsbyrden i et samfund og indikerer hvor mange individer der påvirkes af en tilstand på et specifikt tidspunkt.

For at beregne prævalensen, anvender man følgende formel:

[ \text{Prævalens} = \frac{\text{Antal eksisterende tilfælde af sygdommen}}{\text{Antal personer i populationen}} \times 100 ]

Her er, trin for trin, hvordan man beregner prævalensen:

 1. Identificer populationen: Definer den specifikke gruppe mennesker, du vil undersøge.
 2. Fastlæg tidsrammen: Bestem om det er en punktprævalens (prævalens målt på et bestemt tidspunkt) eller en periodeprævalens (prævalens over en periode).
 3. Tæl tilfælde: Find det totale antal individuelle tilfælde af sygdommen eller tilstanden inden for den angivne tidsramme.
 4. Bestem populationens størrelse: Find det samlede antal mennesker i den definerede population.
 5. Udfør beregningen: Brug ovenstående formel til at udregne prævalensen.

Det er vitalt at forstå, at prævalens kan være påvirket af både nye tilfælde (incidens) og varigheden af sygdommen. En høj prævalens kan således indikere en høj forekomst af tilstanden, eller at folk lever længere med tilstanden, eventuelt på grund af bedre behandlingsmuligheder.

Prævalens bruges ofte i folkesundheden til at prioritere sundhedsressourcer og planlægge forebyggelsesstrategier. Det giver også indsigt i de overordnede sundhedsresultater i en population og kan være en indikator for den potentielle belastning af sygdomme på sundhedssystemet.

Hvordan prævalens kan afspejle folkesundhedstendenser

Prævalens angiver andelen af personer i en population, som på et givent tidspunkt lider af en bestemt sygdom eller tilstand. Dette mål er afgørende for at forstå folkesundhedstendenser, da det giver et øjebliksbillede af sygdomsbyrden inden for et samfund.

 • Identifikation af risikogrupper: Høj prævalens af visse tilstande i en bestemt demografisk gruppe kan indikere, at disse grupper er mere udsatte og måske mangler adgang til forebyggende foranstaltninger eller behandling.
 • Overvågning af sygdomsudbrud: En pludselig stigning i prævalens kan være en tidlig indikator på et sygdomsudbrud, som kræver hurtig offentlig sundhedsintervention.
 • Vurdering af folkesundhedsinitiativer: Prævalenstal kan bruges til at vurdere effektiviteten af politikker og programmer. For eksempel kan en nedgang i prævalensen af tobaksrelaterede sygdomme tyde på succesfulde antirygekampagner.
 • Planlægning af sundhedsressourcer: Prævalenstal hjælper med at informere sundhedsplanlæggere om, hvor der skal allokere ressourcer og prioriteter for at håndtere de mest presserende sundhedsproblemer.

Ændringer i prævalens over tid kan også afspejle overgangen i folkesygdomme, som ofte ses fra infektionssygdomme til kroniske ikke-smitsomme sygdomme, som samfund udvikler sig og forbedre deres leveforhold.

På samme måde kan en lav eller aftagende prævalens påpege områder, hvor folkesundheden har forbedret sig, muligvis som resultat af forbedrede levevilkår, adgang til sundhedspleje, eller succesfulde sundhedsfremmende initiativer.

Ved at analysere prævalensdata fra forskellige tidsintervaller og befolkningsgrupper kan forskere og politikere derfor få værdifuld indsigt i folkesundhedens udvikling og beslutte, hvor der skal sættes ind for at fremme sundheden og trivslen i befolkningen.

Sammenligning af prævalens og incidens i epidemiologisk forskning

Prævalens og incidens er centrale mål i epidemiologisk forskning, men de tjener forskellige formål, når man skal vurdere folkesundhedstilstanden.

Prævalensen måler, hvor udbredt en sygdom er på et givet tidspunkt eller over en bestemt periode i en specifik befolkning. Det er et udtryk for den samlede byrde af en sundhedstilstand, inklusive både nye og eksisterende tilfælde. Prævalens kan hjælpe med at forstå belastningen af kroniske sygdomme og langvarige tilstande, som kan have en vedvarende indflydelse på folkesundheden.

På den anden side måler incidenshastigheden antallet af nye tilfælde af en sygdom, der opstår i en defineret befolkningsgruppe i en specifik tidsperiode. Incidens er særligt nyttig til at vurdere risikoen for at udvikle en sygdom og til at identificere faktorer, der bidrager til sygdommens opståen.

Når epidemiologer undersøger en sundhedstilstand:

 • Prævalens bruges som regel til:

  • At skønne hvor mange der lever med en sygdom eller tilstand på et tidspunkt.
  • At planlægge sundhedstjenester og ressourcer.
  • At give et øjebliksbillede af sundhedstilstanden i en befolkning.
 • Incidens bruges ofte til:

  • At bestemme risikofaktorer og årsager til sygdom.
  • At evaluere effekten af forebyggende foranstaltninger.
  • At forudsige fremtidige byrder af sygdomme og til at planlægge fremtidigheden inden for sundhedspleje og ressourceallokering.

En dybdegående forståelse af begge disse epidemiologiske målinger er afgørende for at tegne et fuldkomment billede af sundhedstilstanden i en befolkning. Mens prævalens kan indikere det nuværende omfang af problemet, vil incidens give en indikation af, hvordan situationen udvikler sig over tid.

Interpretation af prævalenstal for almindelige sygdomme

Når vi ser på prævalenstal for almindelige sygdomme, udgør disse tal et øjebliksbillede af, hvor udbredte sygdommene er i en bestemt befolkning på et specifikt tidspunkt. Forståelse af prævalenstallene giver os indsigt i folkesundhedens tilstand og hjælper med at identificere, hvor sundhedsmæssige ressourcer og forebyggelsesindsatser kan være mest nødvendige. Her følger en uddybning af, hvordan disse tal kan fortolkes:

 • Prævalensens størrelse: Høje prævalenstal for en sygdom indikerer, at en stor andel af befolkningen på det pågældende tidspunkt er påvirket. Dette kan tyde på en manglende effektiv forebyggelse eller kontrol af sygdommen.

 • Tidstendenser: Ved at sammenligne prævalenstal over tid kan man se tendenser i sygdomsudbredelsen. Stigende prævalenstal kan indikere en forværring af folkesundheden eller forøgede detekteringsrater, mens faldende tal kan indikere forbedringer i forebyggelse eller behandling.

 • Aldersspecifik prævalens: Aldersfordelingen af prævalenstal kan vise hvilke aldersgrupper der er mest udsat for en bestemt sygdom, hvilket kan lede sundhedsstrategier til at fokusere på disse grupper.

 • Geografisk variation: Variationer i prævalenstal mellem forskellige geografiske regioner kan afspejle forskelle i risikofaktorer, tilgængeligheden af sundhedsydelser eller socioøkonomiske forhold.

 • Sammenhæng med risikofaktorer: Prævalenstal kan korreleres med udbredelsen af risikofaktorer for at identificere målgrupper for forebyggelse og intervention.

 • Ressourceallokering: Prævalenstal kan være afgørende for beslutningstagere, når sundhedsressourcerne skal fordeles. Områder med høj prævalens kan kræve flere ressourcer til behandling og forebyggelse.

At forstå prævalenstal for almindelige sygdomme er derfor en grundpille i at skabe effektive sundhedsprogrammer og politikker, der sigter mod at reducere byrden af sygdomme og fremme folkesundheden generelt.

Socioøkonomiske faktorers indflydelse på prævalensrater

Socioøkonomiske faktorer har længe været kendt for at have væsentlig indflydelse på folkesundheden og prævalensraterne af forskellige sygdomme. Disse faktorer omfatter en bred vifte af forhold, såsom indkomst, uddannelse, beskæftigelse og levevilkår.

 • Indkomst: Indkomstniveau er stærkt korreleret med sundhedsudfald. Personer med lavere indkomst har ofte ikke råd til sund mad, ordentlig bolig eller sundhedsydelser, hvilket kan føre til højere prævalensrater for både kroniske og akutte sygdomme.
 • Uddannelse: Et højere uddannelsesniveau er generelt associeret med bedre helbred, da uddannelsen kan fremme sundhedsfremmende adfærd og give bedre muligheder for job, der understøtter sundhed.
 • Beskæftigelse: Arbejdsløshed eller job i usikre eller sundhedsskadelige miljøer kan øge risikoen for sygdom og dermed prævalensen. På den anden side kan stabil beskæftigelse bidrage til at forbedre individuel og familiemæssig sundhed.
 • Levevilkår: Boliger med dårlig kvalitet, overbefolkning eller mangel på adgang til rent vand og sanitære faciliteter kan fremme spredningen af infektionssygdomme og andre sundhedsproblemer.

Disse faktorers indflydelse på sundhed er yderligere kompliceret af interaktive effekter. For eksempel kan lav indkomst begrænse adgangen til sund mad og sundhedspleje, og dårlige levevilkår kan forværre effekten af eksisterende sygdomme. Derfor giver prævalensrater et vigtigt indblik i, hvordan socioøkonomiske forhold samlet påvirker folkesundheden og fremhæver områder, hvor der er brug for interventioner for at forbedre sundhedsudfaldene.

Prævalensrater og folkesundhedspolitik: Informeret beslutningstagning

At forstå prævalensrater har afgørende betydning for folkesundhedspolitikker, da disse rater giver et øjebliksbillede af sundhedstilstanden i en befolkning. Når politikere og sundhedsadministratører er opmærksomme på prævalensen af forskellige tilstande og sygdomme, kan de træffe informerede beslutninger om allokering af ressourcer og prioritering af intervenerende tiltag.

 • Planlægning af sundhedstjenester: Data om prævalens hjælper med at bestemme behovet for sundhedstjenester, screeningsprogrammer og patientuddannelse rettet mod specifikke sygdomme.

 • Ressourceallokering: Prævalensrater for visse tilstande kan indikere behovet for øget finansiering i visse områder eller grupper.

 • Forebyggelsesprogrammer: Prævalensdata kan afdække risikofaktorer og derved hjælpe med at forme målrettede forebyggelsesprogrammer.

 • Overvågning af folkesundhedstrends: Over tid kan prævalensrater vise ændringer i sundhedsmønstre, hvilket kan få alarmklokker til at ringe angående opkomsten af nye sundhedsproblemer.

 • Evaluering af politikeffektivitet: Ved at sammenligne prævalensdata før og efter implementeringen af politikker, kan eksperter vurdere deres virkning.

En vigtig komponent i brugen af prævalensrater er at sikre, at dataene er opdaterede, repræsentative og præcise. Folkesundhedsbeslutninger bør baseres på den bedste tilgængelige evidens, som inkluderer epidemiologiske studier, statistiske undersøgelser og registreringer af sygdomsforekomster.

Ved at fokusere på prævalensrater hjælper det sundhedspolitikere med at forstå de aktuelle og potentielle fremtidige folkesundhedsudfordringer, prioritere folkesundhedsinitiativer, og sikrer at de midler, som er til rådighed, bliver brugt på den mest effektive måde til at forbedre den generelle befolkningens sundhed og velvære.

Betydningen af tværsnitsundersøgelser og longitudinelle studier for prævalens

Forståelsen af prævalens, dvs. andelen af personer i en befolkning, der på et givent tidspunkt har en bestemt tilstand eller sygdom, er afgørende for at vurdere folkesundheden. To centrale forskningsdesigns bruges til at måle prævalens: tværsnitsundersøgelser og longitudinelle studier.

Tværsnitsundersøgelser er observationelle studier, der samler data på et enkelt tidspunkt. De er særligt nyttige til at fastlægge prævalensen af en tilstand.

 • Indsamler data på et enkelt tidspunkt
 • Kan ikke fastslå årsagssammenhænge
 • Giver øjebliksbilleder af sundhedstilstande
 • Nyttige til at planlægge sundhedstjenester og ressourcefordeling

Longitudinelle studier, derimod, følger deltagerne over tid.

 • Giver information om incidens og prævalens
 • Kan belyse årsagssammenhænge og risikofaktorer over tid
 • Kræver længere tidsopfølgning og er ressourcekrævende

Tværsnitsundersøgelser kan hurtigt give et overblik over folkesundhedssituationen, men de kan ikke alene afdække, om nye tilfælde af en sygdom stiger eller falder over tid. Longitudinelle studier har evnen til at spore ændringer i prævalens, samt at identificere nye tilfælde (incidens) og risikofaktorer, hvilket giver et dybere indblik i folkesundhedens dynamik.

Disse to forskningsdesigns supplerer hinanden og er begge vigtige for at forstå prævalens og dens konsekvenser for folkesundheden. Ved at benytte både tværsnits- og longitudinelle data kan forskere og sundhedspolitikere udvikle mere effektive strategier til forebyggelse og intervention.

Prævalens og folkesundhedsinterventioner: Vaccinationer som case study

Prævalens angiver den nuværende andel af en befolkning, som på et bestemt tidspunkt er påvirket af en specifik sygdom. Dette mål for folkesundhedens tilstand er en essentiel indikator for at guide og evaluere effektiviteten af folkesundhedsinterventioner. Vaccinationer er en bærende søjle inden for folkesundhedsinterventioner og fungerer som et casestudy i forbindelse med forståelsen og anvendelsen af information om prævalens.

 • Vaccinationsprogrammers effekt: Ved at mindske prævalensen af vaccineforebyggelige sygdomme kan man opnå en højere grad af ‘flokimmunitet’, hvilket beskytter de personer i samfundet, der ikke kan vaccineres.
 • Overvågning af prævalens: Når der indføres nye vacciner, anvendes prævalensdata til at monitorere fald i forekomsten af målsygdommene, hvilket repræsenterer en direkte indikator for programmets succes.

Men prævalensdata kan også påvise områder, hvor yderligere interventioner er nødvendige. For eksempel demonstrerede en stigning i mæslingeprævalensen et behov for øget vaccinationsdækning. På den måde bliver prævalens et værktøj til kritisk vurdering af nuværende folkesundhedsstrategier.

 • Tilpasning af strategier: Effekten af sæsonvariationer og udbrud påviser behovet for tilpasning af vaccinationsprogrammer, hvilket prævalensdata kan være vejledende for.
 • Informationsformidling: Offentliggørelse af prævalensstatistikker kan fremme offentlighedens forståelse for og tillid til vaccinationer som en betydningsfuld folkesundhedsintervention.

Gennem overvågning af prævalens har folkesundhedsprofessionelle mulighed for at måle og optimere virkningen af vaccinationer, som fortsat er en af de mest omkostningseffektive og livsreddende interventioner til rådighed.

Geografisk variation i prævalens og dens implikationer for folkesundhed

At forstå prævalensen af sygdomme og sundhedsrelaterede tilstande kræver ikke kun et billede af situationen på nationalt eller globalt niveau. Lokale og regionale forskelle – geografisk variation – kan have dybtgående indflydelse på folkesundhedsstrategier og ressourceallokering. Viden om geografisk variation i prævalens kan vise sig afgørende for at designe effektive sundhedsprogrammer og for at implementere zonerede sundhedstiltag, som targeter specifikke behov i forskellige områder.

 • Prævalens kan påvirkes af mange forskellige faktorer, herunder socioøkonomiske forhold, adgang til sundhedstjenester, miljømæssige forhold, og genetiske dispositioner specifikke for en befolkning.
 • Regionale sundhedsprogrammer kan undlade at opfylde deres mål, hvis de ikke tager højde for variation i prævalens. For eksempel, en vaccinationskampagne, som er designet ud fra national prævalens, kan overse områder med særligt høje smittesatser, hvor en intensiveret indsats kunne være nødvendig.
 • Økonomiske ressourcer kan allokeres forkert, hvis data om prævalens ikke tages i betragtning på lokalt niveau. Dette kan resultere i både over- og underfinansiering af sundhedstjenester i forskellige områder, hvilket i sidste ende påvirker folkesundheden negativt.

Forståelsen af den geografiske variation i prævalens tillader sundhedsmyndigheder at udarbejde mere målrettede og dermed mere effektive indsatser. Et grundlæggende kendskab til områdespecifikke sundhedsmønstre er essentielt for at tilpasse folkesundhedstiltag, så de matcher de lokale behov. Derved bliver det muligt at gøre en mere nuanceret og retfærdig brug af begrænsede ressourcer og på denne måde forbedre folkesundheden i alle samfundslag.

Opfølgning på disse geografiske data er også vital for at vurdere effektiviteten af igangsatte sundhedstiltag. Ved at overvåge prævalensen over tid, kan man identificere ændringer i sundhedstilstanden og dermed afdække hvorvidt bestemte interventioner er succesfulde eller om der er behov for justeringer.

Aldersspecifik prævalens og dens rolle i folkesundhedsplanlægning

I vurderingen af folkesundheden er aldersspecifik prævalens et centralt begreb. Denne statistik beskriver hyppigheden af en bestemt sygdom eller sundhedstilstand inden for forskellige aldersgrupper i befolkningen. Forståelsen af, hvordan prævalens varierer med alder, er afgørende for folkesundhedsplanlægning af flere grunde:

 • Forebyggelsesstrategier: Aldersspecifik prævalens kan guide udformningen af målrettede forebyggelsesstrategier. Forskellige aldersgrupper kan kræve skræddersyede interventioner baseret på deres specifikke risici og behov.

 • Ressourceallokering: Ved at kende prævalensen af sygdomme i de forskellige aldersgrupper kan sundhedssystemet bedre allokere ressourcer og planlægge sundhedstjenester, således at de passer til befolkningens demografiske profil.

 • Overvågning af sundhedstrends: Tendenser i aldersspecifik prævalens over tid kan give vigtig indsigt i de ændringer, der sker i folkesundheden, og kan hjælpe med at identificere opstående sundhedsproblemer.

 • Vaccineprogrammer: Aldersbaseret prævalensdata kan spille en nøglerolle i udviklingen af vaccineprogrammer ved at identificere aldersgrupper med høj risiko for visse infektionssygdomme.

 • Geriatrisk sundhedspleje: Med en aldrende befolkning er forståelsen af sygdomsprævalens blandt ældre afgørende for planlægningen af geriatriske sundhedstjenester og langtidspleje.

For at kunne benytte aldersspecifik prævalens effektivt, er det vigtigt, at man indsamler pålidelig og opdateret data. Dette kræver ofte omfattende befolkningsundersøgelser og et stærkt overvågningssystem for sundhedsdata. Med denne viden kan folkesundhedsledere bedre forudse og reagere på befolkningens sundhedsmæssige behov og derved forbedre den samlede folkesundhed.

Globale tendenser i prævalens og international folkesundhed

I det globale perspektiv er prævalensen af sygdomme og sundhedstilstande et dynamisk billede, som udvikler sig i sammenspil med socioøkonomiske, miljømæssige og demografiske faktorer. Nærværende tendenser kan identificeres:

 • Epidemiologiske overgange: Mange lande oplever skift fra smitsomme til kroniske ikke-smitsomme sygdomme som primær sundhedsbyrde. Dette sker i takt med at landene økonomisk og socialt udvikler sig.

 • Aldersrelaterede sygdomme: Med øget levealder stiger prævalensen af aldersrelaterede sygdomme såsom demens, artrose og hjerte-kar-sygdomme, hvilket ændrer presset på sundhedssystemerne.

 • Infektiøse sygdomsudbrud: Global rejseaktivitet og habitatchangeringer fører til nye infektiøse sygdomsudbrud og genopblussen af gamle sygdomme, hvilket kræver internationalt samarbejde.

 • Overvægt og fedme: Overvægt og fedme er stigende globalt, medvirkende til en øget prævalens af diabetes, hjertesygdomme og visse former for kræft.

 • Mentale sundhedsproblemer: Stress, angst og depression bliver mere fremtrædende globalt, især blandt yngre generationer, hvilket påvirker den samlede befolknings velbefindende.

 • Sundhedsuligheder: Dispariteter i prævalens og sundhedstilstande afslører fortsatte uligheder forbundet med indkomst, uddannelse, køn og etnicitet.

 • Vaccinationsrater: Vaccination er afgørende for at kontrollere prævalensen af visse sygdomme, og varierende vaccinationsrater kan vise regionale forskelle i folkesundheden.

Disse tendenser understøtter vigtigheden af kontinuerlig overvågning af prævalensdata som et redskab til at vejlede internationale sundhedspolitikker og prioriteringer. Det indebærer en omhyggelig evaluering af hvordan sygdomsbyrden ændrer sig over tid, og hvilken indflydelse det har på global og lokal folkesundhed.

Fremtidens udfordringer: Ændringer i prævalenstal og folkesundhedsrespons

Som samfundet udvikler sig, vil fremtidens folkesundhed stå over for forskellige udfordringer relateret til ændringer i prævalens af forskellige tilstande. Disse ændringer kan dels være forårsaget af demografiske skift, såsom aldring af befolkningen, som kan føre til en højere prævalens af kroniske sygdomme, inklusive hjertesygdomme og diabetes. For det andet kan ændringer i livsstil, som f.eks. en stigning i sedentær adfærd, udfordre folkesundheden yderligere ved at øge risikoen for overvægt og relaterede sygdomme.

For at håndtere disse udfordringer, skal folkesundhedsrespons være proaktivt og tilpasningsdygtigt. Nogle nøgleområder inkluderer:

 • Overvågning og analyse: Der skal etableres robuste systemer for løbende at overvåge sundhedstendenser og prævalenser, for at kunne reagere hurtigt på nye folkesundhedskriser.
 • Forebyggelse og intervention: Der skal investeres i forskning og implementering af effektive forebyggelsesprogrammer, herunder vaccinationer og livsstilsinterventioner.
 • Uddannelse og kommunikation: Udvikling af uddannelsesprogrammer for at informere befolkningen om sundhedsrisici, og hvordan man bedst forebygger og håndterer sygdomme.
 • Intersektoralt samarbejde: Samarbejde mellem sundhedssektoren og andre sektorer som uddannelse, transport og byplanlægning er afgørende for at skabe sunde miljøer.
 • Sundhedspolitik: Udviklingen af politikker, der fremmer folkesundheden og gør det lettere for individet at træffe sunde valg.

Disse tiltag skal være baseret på solid evidens og tilpasses til kontinuerligt at møde folkesundhedens skiftende behov. Fremtidens folkesundhedsrespons er dermed ikke blot et spørgsmål om at håndtere de nuværende prævalenstal, men også om proaktivt at forberede sig på og imødegå de nye udfordringer, som samfundsudviklingen fører med sig.

Konklusion: Hvad prævalenstal kan og ikke kan fortælle os om folkesundhed

Prævalenstal giver et øjeblikkeligt snapshot af sundhedstilstanden i en befolkning på et givent tidspunkt. De er uundværlige i folkesundhedssektoren, fordi de hjælper med at identificere omfanget af sundhedsproblemer, hvilket kan guide ressourcefordeling og politikudvikling. Af prævalenstal kan man eksempelvis aflæse hyppigheden af kroniske sygdomme, infektionssygdomme eller andre helbredstilstande inden for en bestemt population.

 • De kan hjælpe sundhedsplanlæggere med at prioritere sundhedstiltag og -interventioner.
 • De kan identificere subgrupper i befolkningen, som kræver særlig opmærksomhed eller støtte.

På den anden side:

 • Prævalenstal fortæller os ikke om de nye tilfælde af en sygdom (incidens), så de giver ikke et fuldstændigt billede af sygdommens dynamik.
 • De giver ikke oplysninger om årsagerne til sygdomme eller betingelser for disse sundhedsmæssige problemer.
 • De kan være vildledende, hvis de ikke tages i betragtning i forhold til andre demografiske faktorer som alder og køn.

Prævalenstal giver et vigtigt, men begrænset udsyn til folkesundhedens tilstand. De skal anvendes sammen med andre målinger og data for at give en fuld forståelse af folkesundhedens komplekse natur. Todimensionale prævalenstal skal suppleres med multidimensionale analyser for reel indsigt.