Forståelse af personlighedsspaltning: Symptomer og behandling

af

Her er et overblik:

Indledning til personlighedsspaltning

Personlighedsspaltning, også kendt som Dissociativ Identitetsforstyrrelse (DID), er en kompleks og ofte misforstået psykisk lidelse. Dens karakteristiske træk ligger i en persons opdeling i to eller flere adskilte identiteter eller personlighedstilstande, hver med sine egne mønstre af at opfatte og interagere med verden. Disse identiteter kan have unikke navne, aldre, historier, og nogle gange endda forskellige kønsidentiteter og fysiske egenskaber.

Hver personlighedstilstand kan overtage individets adfærd og tanker på forskellige tidspunkter, hvilket fører til betydelige forstyrrelser i personens liv. Overgangene mellem identiteterne, ofte kaldet “skift”, kan være pludselige og desorienterende, både for personen med DID og for dem omkring ham eller hende.

 • Hovedårsagerne til personlighedsspaltning inkluderer:
  • Svære traumer, typisk fra barndommen, såsom vedvarende fysisk, seksuelt eller emotionelt misbrug.
  • Ekstreme forstyrrelser i barndommens tilknytningsmønstre, der kunne føre til en fragmentering af selvopfattelsen.

Ud over identitetsskift omfatter symptomerne på DID:

 • Alvorlig hukommelsestab eller hukommelseslækker, der ikke kan forklares ved almindelig glemsomhed.
 • Følelsen af at være fremmedgjort over for sig selv eller sine egne tanker og følelser.
 • Oplevet angst, depression og andre ledsagende psykiske lidelser.

Det kan være meget udfordrende at identificere og behandle DID, da symptomerne ofte overlapper med andre psykiske tilstande, og stor offentlig misforståelse om lidelsen fortsat eksisterer. Behandling af personlighedsspaltning fokuserer på integration af identiteterne og bearbejdningen af ​​underliggende traumer. Denne proces kræver ofte en kombination af terapi, medicin og support-systemer, som arbejder sammen om at hjælpe personen med at opnå en samlet følelse af selv og forbedre deres funktion i dagligdagen.

Definition af personlighedsspaltning

Personlighedsspaltning, også kendt som dissociative identitetsforstyrrelse (DID) eller multipel personlighedsforstyrrelse, er en kompleks psykologisk tilstand, hvor en person oplever to eller flere adskilte identiteter eller personlighedstilstande. Hver af disse identiteter kan have sit eget navn, alder, køn, historie og personlighedstræk.

Disse identiteter kan overtage personens adfærd og kontrol med kroppen på skiftende tidspunkter. Overgange mellem identiteterne, ofte kaldet “skift”, kan ske pludseligt og kan være udløst af stress eller traumatiske begivenheder. Personer med personlighedsspaltning kan opleve hukommelsestab, der er knyttet til tidsperioder, specifikke begivenheder eller personlige informationer, som ikke kan forklares ved almindelig glemsomhed.

 • En vigtig del af definitionen er at skelne mellem de enkelte identiteter, hvoraf nogle kan styre individets opførsel og bevidsthed adskilt fra hinanden.
 • Hver identitet kan have særskilte individuelle træk såsom stemme, manerer og kropssprog.
 • Overordnet ses personlighedsspaltning ikke blot som en rollespil eller en tidsbegrænset flugt fra virkeligheden, men som en vedvarende tilstand der kræver professionel intervention og behandling.

Freud og hans samtidige beskrev tidligt disse fænomener som et resultat af psykiske traumer, hvor personlighedsspaltning tjente som en beskyttelsesmekanisme. Nutidens videnskabelige forståelse understreger ligeledes, at DID tit udvikles som en forsvarsmekanisme i forbindelse med tidlige, ekstreme og gentagne traumer, hvor personen søger at distancere sig fra distress forbundet med disse oplevelser.

Personlighedsspaltning er en sjælden og ofte misforstået lidelse, men erkendelsen af dens eksistens og kompleksitet er vigtig for at kunne yde effektiv hjælp til dem, der lever med tilstanden.

De primære årsager til personlighedsspaltning

Personlighedsspaltning, mere formelt kendt som dissociativ identitetsforstyrrelse (DID), er en kompleks psykologisk tilstand, hvor en person oplever to eller flere adskilte personlighedsidentiteter eller tilstande, hver med sin egen måde at opfatte og interagere med verden. Årsagerne til denne lidelse er ofte flerlaget og kan være resultatet af forskellige faktorer, herunder:

 • Traumer i barndommen: Overvældende den mest almindelige årsag til DID er alvorligt psykisk, fysisk eller seksuelt misbrug i en ung alder. Disse traumer kan medføre, at barnets sind opdeler forskellige selvstændige identiteter som en forsvarsmekanisme.
 • Ekstremt negativ påvirkning fra omsorgspersoner: Børn, som oplever gentagen mishandling eller forsømmelse fra forældre eller andre omsorgsgivere, kan udvikle DID som en måde at undslippe de umenneskelige forhold.
 • Betydelig emotionel smerter eller stress: Langvarig, ekstrem stress eller følelsesmæssig smerte kan bidrage til udviklingen af flere identiteter som en overlevelsesstrategi.
 • Evolutionære udviklingsforstyrrelser: Psykologiske traumer kan forstyrre den normale identitetsdannelse hos børn, hvilket fører til, at individuelle personlighedstræk ikke integreres korrekt.
 • Genetisk predisposition: Der er en antagelse om, at genetik kan spille en rolle, selvom dette er mindre dokumenteret, og forskningen fortsat undersøger potentielle biologiske årsager.

Mens de præcise mekanismer bag DID ikke er fuldt forstået, er det tydeligt, at de mest signifikante årsager relaterer sig til svære, ofte gentagne traumer, der opstår i en ung aldersperiode, hvor personligheden stadig er under udvikling. Early intervention and therapy are critical to managing DID and improving the quality of life for those affected.

Almindelige symptomer på personlighedsspaltning

Personlighedsspaltning, også kendt som dissociativ identitetsforstyrrelse (DID), er en kompleks psykologisk tilstand, der er karakteriseret ved tilstedeværelsen af to eller flere forskellige personlighedstilstande eller identiteter. De, der oplever denne tilstand, kan have forskellige symptomer, som kan variere i sværhedsgrad. Her er nogle af de mest almindelige:

 • Identitetsskift: Pludselige skift i adfærd, holdninger og personlige præferencer, som kan virke som om personen midlertidigt bliver en anden.
 • Hukommelsestab: Glemme vigtige personlige oplysninger, tidligere oplevelser eller begivenheder, som kan spænde fra minuttegn til flere år.
 • Følelse af depersonalisering: En foruroligende fornemmelse af at være adskilt fra sig selv eller sin krop.
 • Dissociative tilstande: Oplevelser af at være frakoblet fra virkeligheden eller at have et forvrænget syn på omverdenen.
 • Ændringer i selvopfattelse: At have en følelse af at være flere forskellige personer, hver med unikke navne, stemmer, manerer og ofte også forskellige aldre og køn.
 • Psykisk uro: Følelser af angst, depression, og pludselige ændringer i humørs er også almindelige.

Disse symptomer kan variere ud fra individet og situationen, og de kan forstyrre alvorligt i personens arbejdsliv, sociale liv og personlige relationer. Det er vigtigt at bemærke, at personlighedsspaltning skaber en usædvanlig stor belastning for den ramte og kan føre til yderligere komplikationer som selvskade eller selvmordsforsøg.

Hvis en person oplever disse symptomer, er det essentielt at søge professionel hjælp. En kvalificeret sundhedsprofessionel kan stille den korrekte diagnose og anbefale den mest effektive behandlingsform.

Diagnostisering af personlighedsspaltning

Diagnostisering af personlighedsspaltning, også kendt som Dissociativ Identitetsforstyrrelse (DID), er en kompleks proces, der involverer flere evalueringstrin. Det primære mål er at identificere om en person har flere adskilte personlighedstilstande, som hver har sin egen opfattelse af omgivelserne og sig selv. Diagnostiske kriterier for DID er fastlagt i Diagnostisk og Statistisk Manual for Psykiske Forstyrrelser (DSM-5), udgivet af den Amerikanske Psykiatriske Forening.

For at stille en præcis diagnose, anvender sundhedsprofessionelle ofte følgende metoder:

 • Kliniske interviews:
  Sundhedsprofessionelle fører dybdegående samtaler med klienten for at forstå dennes symptomer, adfærdsmønstre og eventuelle forekomster af hukommelseslukker.

 • Psykologiske evalueringer:
  Det kan inkludere diverse psykometriske tests, såsom strukturerede spørgeskemaer og personlighedstests, der hjælper med at identificere dissociative symptomer.

 • Observation af adfærd:
  Længerevarende observation kan være nødvendigt for at registrere skift mellem identiteter og observere interaktionen mellem forskellige personlighedsaspekter.

 • Medicinsk udelukkelse:
  For at udelukke andre medicinske forhold, der kan efterligne DID, som neurologiske forhold eller stofmisbrug, kan der blive foretaget medicinske prøver.

 • Samtale med nære pårørende:
  Familie og venner kan give, når det er relevant og med samtykke, yderligere informationer omkring individets adfærd og oplevelser.

Diagnosen stilles typisk af en psykiater eller psykolog med specialviden inden for feltet og efter en grundig evaluering. Målet med diagnosen er ikke kun at identificere tilstedeværelsen af forskellige identiteter, men også at forstå den underliggende årsag til spaltningen og dens påvirkning på individets liv. Dette er afgørende for at kunne tilbyde den mest effektive behandling.

Forskellen på personlighedsspaltning og andre psykiske lidelser

Personlighedsspaltning, også kendt som dissociativ identitetsforstyrrelse (DID), er karakteriseret ved tilstedeværelsen af to eller flere adskilte personligheder eller identiteter inden for den samme person. Dette adskiller sig markant fra andre psykiske lidelser, hvor personlighedsforandringer ikke er så udtalte eller fragmenterede.

For eksempel, i forhold til skizofreni, som ofte fejlagtigt forveksles med DID, er hovedforskellen at skizofreni primært drejer sig om psykoser som hallucinationer og vrangforestillinger. Personer med skizofreni oplever ikke distinkte alternativ personligheder, som det ses med DID.

En anden sammenligning kan trækkes med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD), hvor der findes en stor følelsesmæssig ustabilitet og intens frygt for at blive forladt. Selvom der kan opstå midlertidige ændringer i selvopfattelsen hos personer med BPD, er disse ikke sammenlignelige med de klart afgrænsede personlighedsstater i DID.

Depression er en tilstand karakteriseret ved persistente følelser af tristhed og tab af interesse, men indebærer ikke skabelsen af separate identiteter. Bipolar lidelse indebærer episoder af mani og depression, men igen, uden de distinkt separate identiteter som hos DID.

 • DID er kendetegnet ved tilstedeværelsen af flere personligheder.
 • Skizofreni fokuserer på psykoser uden adskilte personligheder.
 • BPD handler om følelsesmæssig ustabilitet, ikke separate personligheder.
 • Depression og bipolar lidelse involverer humørsvingninger, men ikke personlighedsspaltning.

Samlet set er personlighedsspaltning unik på grund af den måde, det påvirker individets identitetsopfattelse og selvstyre. Til forskel fra de fleste andre psykiske lidelser inkluderer DID en kompleks struktur af forskellige identiteter eller “alter egos”, som kontrollerer individets adfærd på forskellige tidspunkter.

Behandlingsformer for personlighedsspaltning

Personlighedsspaltning, også kendt som dissociativ identitetsforstyrrelse (DID), er en kompleks psykisk lidelse. Behandlingen kan variere afhængig af individets behov, men nogle almindelige terapiformer inkluderer:

 • Psykoterapi: Det er hjørnestenen i behandlingen og kan indebære forskellige former for terapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (KBT), dialektisk adfærdsterapi (DBT) eller psykodynamisk terapi. Målet er at integrere de adskilte dele af personligheden og hjælpe individet med at håndtere traumer, der har bidraget til lidelsen.

 • Eksponeringsterapi: Kan benyttes til at hjælpe patienten med at konfrontere og bearbejde traumatiske minder i et kontrolleret og sikker miljø.

 • Medicinsk behandling: Selvom der ikke findes medicin specifikt for DID, kan antidepressiva, anxiolytika eller antipsykotika anvendes til at behandle de symptomer, der ofte forekommer sammen med personlighedsspaltning, såsom depression og angst.

 • Familie- eller gruppterapi: Disse former for terapi kan give støtte og forståelse fra andre, og kan hjælpe med at forbedre kommunikation og relationskompetencer.

 • Hypnoterapi: Nogle behandlere kan bruge hypnose for at hjælpe patienter med at tilgå glemte eller undertrykte minder og for at fremme personlighedsintegration.

Det er vigtigt at fremhæve, at behandlingen skal skræddersyes til den enkelte og bør ledsages af støtte fra en kvalificeret sundhedsprofessionel. Et langsigtet terapeutisk forhold kan være afgørende for succesfuld behandling af personlighedsspaltning. Samarbejde og tillid mellem patient og terapeut er central for at opnå sammenhæng og heling i individets personlighedsstruktur.

Terapimetoder og deres effektivitet

Når det drejer sig om personlighedsspaltning, også kendt som dissocieret identitetsforstyrrelse (DID), omfatter terapimetoderne ofte en kombination af psykoterapi, medicinsk behandling og støttegrupper. Effektiviteten af disse metoder kan variere betydeligt fra person til person, afhængigt af kompleksiteten og sværhedsgraden af lidelsen samt individets respons på behandlingen.

 • Psykoterapi: Dette er hovedbestanddelen i behandlingen af personlighedsspaltning. Det kan omfatte:

  • Kognitiv adfærdsterapi (CBT): Hjælper patienten med at genkende og ændre negative tanke- og adfærdsmønstre.
  • Dialektisk adfærdsterapi (DBT): En form for CBT, der lægger vægt på at regulere følelser og forbedre relationsfærdigheder.
  • Psykodynamisk terapi: Udforsker tidlige barndomsoplevelser og deres rolle i udviklingen af personlighedsdele.
 • Medicinsk behandling: Selvom der ikke findes specifik medicin mod DID, kan lægemidler som antidepressiva, anxiolytika eller antipsykotika anvendes til at behandle ledsagende symptomer som depression, angst og stressrelaterede symptomer.

 • Støttegrupper: Disse kan forsyne patienten med yderligere social støtte og muligheden for at dele erfaringer med andre, der forstår deres situation.

Selvom forskning på området fortsat er i gang, tyder kliniske erfaringer på, at en langvarig og intensiv psykoterapeutisk tilgang kan være mest effektiv. Gennem en sådan behandling kan patienter opnå en bedre forståelse af deres forskellige identitetsdele og lære at integrere disse til en mere forenet personlighedsstruktur. Det er vigtigt at bemærke, at behandlingsforløbet ofte er langt og kræver et tæt samarbejde mellem patienten og terapeuten.

Medikamentel behandling og bivirkninger

Når det kommer til behandling af personlighedsspaltning, også kendt som dissociativ identitetsforstyrrelse (DID), er medikamentel behandling ikke den primære terapiform. Ikke desto mindre kan lægemidler være behjælpelige i styringen af specifikke symptomer eller ledsagende lidelser som depression, angst og søvnløshed.

Lægemidler såsom antidepressiva, stemningsstabilisatorer og antipsykotika kan anvendes:

 • Antidepressiva kan hjælpe med at lindre symptomerne på depression og angst, der ofte ledsager DID.
 • Stemningsstabilisatorer kan være nyttige til at kontrollere pludselige ændringer i følelser eller aggressive udfald.
 • Antipsykotika kan anvendes med forsigtighed, især ved psykotiske symptomer eller alvorlige disociative tilstande.

Bivirkninger af disse lægemidler kan inkludere:

 • Vægtøgning
 • Mundtørhed
 • Døsighed eller sedation
 • Tremor eller muskelstivhed
 • Seksuelle dysfunktioner
 • Maveproblemer

Det er vigtigt at nævne, at bivirkninger varierer fra person til person, og det kan nogle gange tage tid at finde den rette medicin og dosering. Desuden bør medikamentel behandling altid foregå under nøje opsyn af en kvalificeret sundhedsprofessionel og ideelt set supplere andre former for terapi, såsom psykoterapi.

Patienter og behandlere bør arbejde tæt sammen for at overvåge virkningerne af medicinen og justere behandlingen som nødvendigt for at opnå den optimale balance mellem symptomerlindring og minimering af bivirkninger.

Det er også vigtigt at anerkende, at der kan være behov for langvarig behandling, og at lægemiddelterapi kun er én del af en omfattende behandlingsplan for personlighedsspaltning. Afslutningsvis skal man sørge for at tage hensyn til de individuelle behov og helbredsforhold, som DID-patienter måtte have.

Selvhjælp: Strategier til håndtering af personlighedsspaltning

Personlighedsspaltning, eller dissociativ identitetsforstyrrelse (DID), er en kompleks psykisk tilstand, som kan medføre betydelige udfordringer for den ramte. Selvhjælpsstrategier kan spille en vigtig rolle ved siden af professionel behandling. Her er nogle strategier, der kan hjælpe individer til at håndtere personlighedsspaltning:

 • Identificer udløsere: Lær at genkende situationer, personer eller følelser, der fremkalder symptomer på personlighedsspaltning.
 • Før dagbog: Ved at skrive dagbog kan man få indsigt i de forskellige identiteter og mønstre forbundet med tilstanden.
 • Mindfulness og afslapningsøvelser: Teknikker som meditation, vejrtrækning, og yoga kan hjælpe både med at reducere stress og øge bevidstheden om nuværende øjeblik.
 • Opbygning af en supportgruppe: At have et supportsystem af venner, familie eller personer, som forstår lidelsen, kan give en følelse af sikkerhed og forståelse.
 • Selvomsorg: Prioritering af fysisk sundhed gennem regelmæssig motion, sund kost og tilstrækkelig søvn er vigtigt for at holde krop og sind i balance.
 • Sikkerhedsplaner: Udarbejdelse af en plan for, hvordan man håndterer akutte dissociative episoder eller kriser.
 • Psykoterapeutiske teknikker: Selv-guidede øvelser som kognitive adfærdsteknikker kan hjælpe med at udfordre og ændre negative tankemønstre.

Det er afgørende, at disse selvhjælpsstrategier anvendes i samråd med og ikke som erstatning for professionel behandling. Hver person er unik, og hvad der fungerer for en, er måske ikke effektivt for en anden. Samarbejde med en terapeut for tilpasset rådgivning og vejledning anbefales kraftigt.

Pårørendes rolle og støtte i behandlingsprocessen

Når en person er diagnostiseret med personlighedsspaltning, også kendt som dissociativ identitetsforstyrrelse (DID), kan pårørendes rolle i behandlingen være afgørende for patientens bedring. Pårørende omfatter familie, venner og eventuelt arbejdskollegaer, som står personen nær. Deres støtte og forståelse kan have betydelig indflydelse på behandlingsforløbet.

Pårørende kan bidrage på forskellige måder:

 • At tilbyde en stabil støtte: At være en konsekvent og pålidelig kilde til følelsesmæssig støtte, der hjælper patienten med at føle sig sikker og forstået.
 • Arbejde sammen med behandlingsteamet: At informere sig hos behandlere om den bedste måde at hjælpe og støtte på, herunder hvordan man bedst håndterer eventuelle symptomer eller adfærdsændringer.
 • Undervisning og opmærksomhed: At søge viden om personlighedsspaltning for bedre at forstå og imødekomme patientens behov. Dette indebærer at lære om lidelsens kompleksitet og de udfordringer, der følger med.
 • Etablering af grænser: At sætte sunde grænser for at opretholde et trygt miljø og undgå udbrændthed hos pårørende.
 • Forblive tålmodig: At anerkende, at behandlingen kan være langvarig og fremgang kan variere.

Det er væsentligt for pårørende at:

 • Opmuntre til og støtte patientens deltagelse i behandlingen.
 • Være proaktiv i at søge egne ressourcer for støtte, f.eks. støttegrupper for pårørende.
 • Være opmærksom på eget velbefindende og søge hjælp, hvis belastningen bliver for stor.

At hjælpe en person med personlighedsspaltning er en udfordring, der kræver tålmodighed, forståelse og en vilje til at lære. Men med de rigtige støttesystemer på plads kan pårørende gøre en væsentlig forskel for patientens behandlingsproces og livskvalitet.

Udfordringer og komplikationer forbundet med personlighedsspaltning

Personlighedsspaltning, også kendt som Dissociativ Identitetsforstyrrelse (DID), involverer en række udfordringer og komplikationer for de berørte. Disse kan inkludere:

 • Kompleks Diagnostisk Proces: Diagnosen kan være vanskelig at stille, da symptomerne ofte overlapper med andre psykiske lidelser, såsom posttraumatisk stress, depression og angstlidelser.
 • Stigmatisering og Misforståelser: Individer med personlighedsspaltning kan opleve stigmatisering eller møde misforståelser fra samfundet, herunder også fra sundhedspersonale, hvilket kan hindre adgangen til passende behandling.
 • Interpersonelle Vanskeligheder: De med DID kan have problemer i deres relationer på grund af skiftende identiteter, som kan forvirre og belaste interpersonelle dynamikker.
 • Funktionsvanskeligheder i Dagligdagen: Den variable natur af tilstanden kan resultere i betydelige funktionsvanskeligheder, både professionelt og socialt, hvilket kan medføre arbejdsløshed og social isolation.
 • Samtidige Lidelse: Personer med personlighedsspaltning har ofte også andre psykiske lidelser, som kan komplicere behandlingen og prognosen.
 • Traumehåndtering: Behandlingen af DID kræver ofte dybdegående og specialiseret terapi for at håndtere de traumer, der ofte ligger til grund for spaltningen. Dette kan være en lang og smertefuld proces.

Siderne af de enkelte identiteter kan have forskellige fysiske og psykiske behov, hvilket yderligere komplicerer behandlingen. Desuden kan oplevelsen af hukommelsestab mellem identiteter skabe forvirring og bidrage til en følelse af tab af kontrol over ens liv.

Disse udfordringer kræver en holistisk og koordineret behandlingsindsats, som involverer en forståelse for både de psykologiske og sociale aspekter af DID.

Fremtidsperspektiver i behandlingen af personlighedsspaltning

Personlighedsspaltning, også kendt som dissociativ identitetsforstyrrelse (DID), er et komplekst psykisk helbredsfænomen, der kontinuerligt udfordrer sundhedsprofessionelle med hensyn til diagnose og behandling. I takt med udviklingen inden for psykiatrien og neurovidenskaben styrkes fremtidsperspektiverne i behandlingen med nye muligheder.

 • Integration af teknologiske værktøjer: Psykoterapi forbliver hjørnestenen i behandlingen af DID, men brugen af virtuel realitet (VR) og andre digitale værktøjer kan tilbyde innovative måder at skabe sikre miljøer, hvor patienter kan arbejde med deres traumer og dissociative tilstande.

 • Personaliseret medicin: Genomiske studier og bioinformatik bidrager til et mere individualiseret syn på behandling, hvor man inddrager genetiske og epigenetiske faktorer i udformningen af terapier, der passer til den enkelte patients biologiske profil.

 • Fremadskridende neurovidenskab: Forståelse af hjernens mekanismer i DID er under forbedring, og dette kan føre til målrettede interventioner, såsom transkraniel magnetstimulation (TMS) eller neurofeedback, der kan støtte i behandlingsforløbet.

 • Traume-informeret pleje: Der er en voksende anerkendelse af vigtigheden af at tage hånd om traumer i behandlingen af DID. Fremtidige terapiformer vil sandsynligvis inddrage mere dybdegående, specialiserede teknikker til at håndtere komplekse traumer.

 • Stærkere samarbejde mellem discipliner: Tværfagligt samarbejde mellem psykologer, psykiatere, neurologer og sociale tjenester bliver stadig mere væsentligt for at skabe en helhedsorienteret behandlingstilgang.

Disse fremskridt lover godt for fremtidig behandling af personlighedsspaltning, hvor målet er at øge livskvaliteten for de berørte og tilbyde mere skræddersyede og effektive behandlingsmetoder.

Konklusion på forståelsen af personlighedsspaltning

Personlighedsspaltning, som fagligt er bedre kendt som Dissociativ Identitetsforstyrrelse (DID), præsenterer sig som en kompleks psykologisk tilstand, hvor en individ udvikler to eller flere adskilte personligheder. Disse personligheder er ofte uvidende om hinandens eksistens og kan have forskellige navne, aldre, køn, historier og karaktertræk. Forståelsen af denne forstyrrelse fylder et afgørende hul i indsatsen for at diagnose, støtte og behandle individer berørt af DID.

En række terapeutiske indgreb er til rådighed for at hjælpe den ramte person med at lære at håndtere forskellige identiteter og reducere de symptomer, som kan forårsage betydelige vanskeligheder i dagligdagen. Disse kan inkludere:

 • Individuel terapi: Som er rettet mod at oprette en forståelse af hver identitet og arbejde på at integrere dem.
 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT): For at ændre negative tankegangsmønstre og adfærd.
 • Dialektisk adfærdsterapi (DBT): Fokuseret på at styrke evnen til at håndtere følelser.
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Til behandling af underliggende traumer.
 • Familie- eller gruppterapi: Som støtter patienten gennem social integration og forståelse.

Forståelsen og behandlingen af personlighedsspaltning kræver et delikat og professional samarbejde mellem psykiatere, psykologer og ofte også de pårørende. Med en dybdegående viden og et udvalg af terapeutiske teknikker er det muligt at hjælpe den ramte til at opnå en bedre livskvalitet. Uden tvivl står det klart at personlighedsspaltning er en reel og kompleks lidelse, som med passende støtte og behandling kan håndteres effektivt.