Fortællinger, der heler: Introduktion til narrativ terapi

af

Her er et overblik:

Narrativ terapi: En grundlæggende forståelse

Narrativ terapi er en respektfuld og ikke-blamende tilgang til rådgivning og terapi, som centrerer mennesker som eksperter i deres eget liv. Den er baseret på en filosofi om, at vores livserfaringer former de personlige fortællinger, som vi konstruerer og lever efter. Disse fortællinger kan påvirke vores selvopfattelse, relationer, og hvordan vi forholder os til verden.

Narrativ terapi adskiller sig fra traditionelle psykoterapiformer ved at fokusere på at adskille personen fra problemet. Dette gør det muligt for individer at se, at de er mere end de problemer, de står overfor. Ved at anvende teknikker såsom eksternalisering, får terapeuter klienter til at distancere sig fra deres udfordringer og anerkende, at de har færdigheder, værdier og evner til at overstige vanskelighederne.

I narrativ terapi bruger terapeuten ofte spørgeteknikker for at hjælpe klienter med at udforske og omskrive de dominerende narrative i deres liv. Processen hjælper klienter med at genopdage øjeblikke af kompetence og frembringe nye, mere bemyndigende historier om hvem de er og hvad de kan.

De grundlæggende principper i narrativ terapi inkluderer:

 • Folk har mange fortællinger, der former deres identitet.
 • Problemer er separate fra personer.
 • Mennesker har naturlige kompetencer, færdigheder og værdier, der kan hjælpe dem med at ændre deres fortællinger.
 • Alle fortællinger skal have lige vægt, og klientens stemme skal være central.
 • Kulturelle historier og social retfærdighed spiller en vigtig rolle i terapien.

Narrativ terapi anerkender betydningen af sociale og kulturelle kontekster i formningen af vores fortællinger. Den fremhæver også, hvordan magtstrukturer såsom køn, race, seksualitet, klasse og evne kan påvirke de levevilkår, som individernes fortællinger udfoldes inden for.

Historiefortællingens magt i psykoterapi

Psychotherapy often utilizes the transformative power of storytelling to reconstruct or reframe an individual’s experiences. Narrative therapy, in particular, revolves around the idea that our life is constantly shaped by the stories we tell ourselves and others. While the premise of narrative therapy is relatively simple, its influence is profound, as it allows individuals to break free from negative self-perceptions and create new, empowering life stories.

Within the context of narrative therapy, the therapist aids clients in identifying the narratives that dictate their lives, often rooted in cultural, social, and familial norms. Once these dominant stories are uncovered, the therapist and client work collaboratively to challenge and deconstruct them. Through this process, clients can recognize these narratives’ often arbitrary nature and begin to see themselves as separate from their problems.

Here are some key ways in which storytelling powers narrative therapy:

 • Helps externalize issues: Clients learn to externalize their problems by talking about them as separate from themselves, which can reduce feelings of guilt and shame.
 • Highlights unique outcomes: By focusing on times when clients deviated from their problem-saturated stories, therapists can help them recognize their capacity for resilience and change.
 • Enables reauthoring: Clients are supported in reauthoring their stories, emphasizing their strengths, values, and competencies.
 • Encourages a sense of agency: As clients take charge of their narrative, they often experience an increased sense of control over their lives.
 • Promotes problem-solution recognition: Storytelling helps clients identify the root of their problems and consider different solutions.

Historiefortælling i psykoterapi offers a potent therapeutic tool, empowering clients to rewrite the narratives that shape their identity and approach to life, leading to lasting psychological transformation and healing.

De vigtigste principper for narrativ terapi

Narrativ terapi er en respektfuld og ikke-blamende tilgang til rådgivning og terapi, som centrerer mennesker som eksperter i deres eget liv. Det er en metode til at se på problemstillinger, der tillader mennesker at bevare en stærk forbindelse til deres værdier og overbevisninger. Her er nogle af de nøgleprincipper, der udgør fundamentet for narrativ terapi:

 1. Person er ikke problemet, problemet er problemet: Narrativ terapi skelner mellem personen og deres problemer. Dette princip understreger, at individet ikke er defekt, men snarere kæmper med problemer, der er adskilt fra deres identitet.

 2. Fortællingens magt: Folk opfatter deres liv og identitet gennem historier. Den narrative terapi fokuserer på at udforske og omforme disse fortællinger på en måde, der afspejler den enkeltes styrker og ressourcer.

 3. De multible historier: Der anerkendes at menneskers liv indeholder mange fortællinger der kan inkludere succes, fiasko, håb og frygt. Terapien arbejder med at give plads til alternative, foretrukne fortællinger.

 4. Social konstruktionisme: Dette princip antager, at vores oplevelser af virkeligheden er formet i samspillet med samfundet og kulturen. I narrativ terapi anerkendes det, at individuelle problemer ofte er rodfæstet i sociale og kulturelle kontekster.

 5. Eksternalisering: Problemet bliver “eksternaliseret” eller set som noget udenfor personen, hvilket giver plads til at undersøge og ændre ens forhold til problemet.

 6. Genforhandling og genskrivning: Gennem terapiprocessen hjælper terapeuten klienten med at genforhandle betydning og genskrive deres livshistorie på en mere styrkende måde.

 7. Klienten som ekspert: I narrativ terapi er klienten eksperten i sit eget liv, mens terapeuten fungerer som en facilitator, der hjælper klienten med at udforske og revidere deres narrativ.

Narrativ terapi tilbyder en metode, hvor mennesker aktivt kan rekonstruere deres livsfortællinger og fremme heling gennem dybdegående refleksion og dialog. Disse principper tjener som vejvisere for terapeuter og klienter på rejsen mod forståelse, forandring og vækst.

Terapeutens rolle: Fra ekspert til medfortæller

Traditionelle terapiformer har ofte betragtet terapeuten som den altvidende ekspert, der diagnosticerer og foreskriver løsninger på klientens problemer. I narrativ terapi skifter denne opfattelse betydeligt. Her ses terapeuten mere som en medfortæller eller en samarbejdspartner, hvis hovedopgave det er at guide klienten gennem en selvvurderingsproces, der fremhæver deres personlige narrative.

 • Terapeuten praktiserer en ikke-dømmende tilgang, hvor de lytter aktivt for at forstå klientens historie fuldstændigt.
 • De arbejder sammen med klienten for at udforske og identificere dominerende historier, der kan være begrænsende eller skadelige.
 • Terapeuten hjælper klienten med at udforske alternative historier eller perspektiver, som afføder nye betydninger og muligheder i klientens liv.
 • En vigtig del af terapeutens rolle er at stille åbne spørgsmål, der fremmer refleksion og selvindsigt.
 • Terapeuten faciliterer en dialog, hvor klienten er eksperten i sit eget liv og støtter klienten i at genopdage og genfortælle sin livshistorie med større empowerment og agentur.
 • Terapeuten anerkender klientens ressourcer, kompetencer, værdier og forpligter sig til at anerkende klientens unikke erfaringer.

Gennem denne proces bliver klienten i stand til at omstrukturere sin identitet og personlige narrative på en måde, der er mere overensstemmende med ønskede livsmål og selvopfattelser. Terapeuten skridter fra en position af autoritet til en rolle som facilitator for klientens selvopdagelse og narrative transformation.

Identitetskonstruktion gennem narrativer

Narrativer eller historier er grundlaget for, hvordan enkeltpersoner konstruerer deres identitet og forståelse af verden. Denne del af narrativ terapi fokuserer på vævet mellem individets oplevelser og de historier, som de fortæller om deres liv – og hvordan disse narrativer former deres selvopfattelse.

 • Narrativer er ikke blot en beskrivelse af hændelser, men en struktureret fortolkning baseret på personlige og kulturelle betydningssystemer.

 • Identitet opfattes her som en fluid og dynamisk konstruktion, hvor hvert nyt kapitel, eller narrativ, bidrager til den kontinuerlige udformning af ‘selvet’.

For at fremme heling og udvikling gennem narrativ terapi, arbejder terapeuten med at identificere og udforske undertrykte eller oversete narrativer, som kunne hæmme individets vækst.

 • Terapeuten undersøger sammen med klienten de dominerende narrativer, der bidrager til problematikker eller konflikt i klientens liv.

 • Der lægges fokus på mangfoldigheden af fortællinger og anerkendelsen af, at en enkel historie aldrig fuldt ud kan definere en person.

Narrativ terapi går ud på at frembringe alternative, mere bemyndigende historier, der fremhæver klientens ressourcer og potentialer frem for svagheder og fejl.

 • Gennem re-authoring arbejder klienten aktivt på at skabe en ny fortælling, der støtter en stærkere og mere hel identitetsopfattelse.

 • Der anvendes teknikker som eksternalisering, hvor problemet adskilles fra personen, hvilket giver mulighed for at omforme fortællingen omkring problemet.

Sammenfattende ligger kernen i identitetskonstruktionen i narrativ terapi i at genopdage og genfortælle individets historie, så den reflekterer en mere nuanceret og selvbestemt opfattelse af ens egen person og livsforløb.

Sådan arbejder man med problemer i narrativ terapi

Narrativ terapi er en respektfuld og ikke-blamende tilgang til rådgivning og community arbejde, som centrerer mennesker som eksperter i deres eget liv. Denne terapiform er grundlagt på ideen om, at vores liv består af flere overlappende historier, som kan have både positive og negative effekter på vores velvære.

Her er nogle centrale måder, hvorpå terapeuter arbejder med problemer i narrativ terapi:

 • Externalisering af problemet: Terapeuten opmuntrer til at se problemet som adskilt fra personen. Dette kan indebære at give problemet et navn, hvilket hjælper klienten med at modstå problemer uden at føle sig nedbrudt af dem.

 • Opdagelse af unikke resultater: Terapeuten leder efter øjeblikke eller erfaringer i klientens liv, som strider mod det problem-dominerede narrativ. Fokuseringen på disse ‘unike udfald’ gør det muligt for klienten at se muligheder for nye historier om sig selv.

 • Re-authoring samtaler: Problemfokusere narratives udfordres, mens klienten opfordres til at genfortælle deres livshistorie ud fra et mere nuanceret og rigere perspektiv, der afspejler kompleksiteten i deres erfaringer.

 • Identificering af værdier og overbevisninger: Klienten anerkendes for deres overbevisninger og værdier, hvilket tillader dem at træffe valg om, hvilke historier de ønsker at give mere betydning i deres liv.

 • Brug af dokumenter: Skriftligt materiale som breve, certifikater eller dokumenter, der afspejler klientens præferencer og sejre, anvendes ofte til at støtte det nye narrativ.

 • Samfundsmæssigt vidne: I nogle tilfælde kan andre mennesker inddrages som ‘vidner’ til at bekræfte og støtte klientens nye historier og identitetsopfattelser.

Ved at adskille personen fra problemet, anerkende klientens evner, og ved at rekonstruere deres historier, giver narrativ terapi mennesker redskaber til at omdefinere deres problemer og identitet.

Udforskningen af alternative historier

Narrativ terapi opererer med en grundlæggende antagelse om, at personlig identitet konstrueres gennem fortællinger. Når individer oplever psykologiske udfordringer, kan det til dels skyldes, at de er fanget i negative og begrænsende historier om deres liv. I udforskningen af alternative historier arbejder terapeuten sammen med klienten om at identificere og udvikle andre fortællinger, der anerkender klientens kompetencer, værdier, overbevisninger, forpligtelser og håb.

 • Alternative historier åbner op for nye perspektiver og muligheder.
 • De hjælper klienten med at se fortidige begivenheder i et nyt lys.
 • De kan afsløre skjulte styrker eller bidrage til en ny forståelse af klientens identitet.
 • Disse nye narrative kan føre til en mere positiv og selv-bemyndigende mental indstilling.

Ved at undersøge disse alternative historier kan klienter genopdage øjeblikke af modstand mod problemer, genkende hvordan de har båret sig ad med at leve i overensstemmelse med deres værdier, trods vanskeligheder, og genoprette en følelse af ejerskab over deres livshistorie.

Metoden udfordrer derfor klienten til kritisk at undersøge og omvurdere den dominerende negativ fortælling, og til at skabe en ny, som er mere nuanceret og helende. Denne proces kan virke særligt terapeutisk, idet den giver klienten en aktiv rolle i at forme egen skæbne og selvopfattelse, samtidig med at den anlægger en ressourcemæssig og fremadrettet tilgang til psykoterapi.

Narrativ terapi i praksis: Eksempler fra virkelige liv

Narrativ terapi undersøger og fremhæver de unikke historier, som individer skaber og lever efter i deres daglige liv. I praksis kan denne terapiform bane vejen for personlig udvikling og helbredelse gennem omstrukturering af problemfyldte fortællinger. Her er nogle eksempler fra virkelige liv, der illustrerer narrativ terapis effektivitet:

 1. Skilsmisse og identitetsgenopbygning:
  En klient, der oplever en skilsmisse, finder sig selv fanget i en historie om fiasko og ensomhed. Narrativ terapi hjælper klienten med at genopdage og fremhæve kapitler i livet, hvor modstandsdygtighed, uafhængighed og personlig vækst var i fokus. Ved at genfortælle sin livshistorie med disse styrker i centrum kan klienten danne en ny selvopfattelse, der fremmer heling.

 2. Overvindelse af angst:
  En anden klient kæmper med lammende angst, der fortælles som hovedhistorien i vedkommendes liv. Terapeuten hjælper klienten med at identificere og trække på sekundære fortællinger om tidspunkter, hvor frygt blev konfronteret med succes. Disse beretninger bliver alternative narrativer, som reducerer angstens dominerende rolle og tillader nye handlemuligheder.

 3. Karriereudfordringer:
  Narrativ terapi kan også anvendes i karriererådgivning, hvor en klient føler sig fastlåst i et job, der ikke længere stemmer overens med deres værdier. I terapien opmuntres klienten til at udforske tidligere karriereoplevelser og identitetselementer, der er blevet overskygget. Denne proces kan føre til artikulering af en ny professionel identitet, der udnytter klientens fulde potentiale.

Disse eksempler viser, hvordan narrativ terapi kan tilpasses en bred vifte af situationer, hvor klienten bliver medforfatter til en mere bemyndigende og håbefuld livsfortælling.

Integration af narrativ terapi og andre terapeutiske tilgange

Narrativ terapi er i sin kerne en respektfuld og ikke-blamende tilgang til terapi, der ser mennesker som separate fra deres problemer. Denne tilgang giver en unik platform for integration med andre terapeutiske teknikker. Integrationen af narrativ terapi med andre behandlingsformer kan berige terapiprocessen og give klienter en mangfoldighed af værktøjer til personlig vækst og problemløsning.

 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT) og narrativ terapi kan sammen bruges til at omstrukturere negative tankemønstre og fremme positive personlige fortællinger. Terapeuten kan hjælpe klienten med at identificere og udfordre dysfunktionelle tænkemønstre, samtidig med at der skabes rum til at omskrive deres historie på en måde, der reflekterer klientens ønskede identitet.

 • I forhold til systemiske terapiformer kan det narrative fokus på kontekst og relationer berige terapien ved at undersøge, hvordan den enkeltes historie passer ind i det bredere relationelle mønster. Terapeuten kan integrere familiens historie og kulturelle baggrund som en del af den narrative proces.

 • Psykodynamisk terapi lægger vægt på forståelsen af det ubevidste og fortidige oplevelser. Narrativ terapi kan supplere denne tilgang ved at hjælpe klienten med at skabe et nyt narrativ, der inkorporerer indsigt fra deres forhistorie og aktuelle selvopfattelse.

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) fokuserer på accept og mindfulness. Narrativ terapi kan berige denne proces ved at hjælpe klienter med at identificere og engagere sig i livshistorier, der fremmer personlig vækst og opfyldelse.

De terapeuter, der ønsker at integrere narrativ terapi med andre tilgange, bør gøre dette med omhu og med et dybt engagement i at respektere klientens unikke historie. Samarbejdet mellem klient og terapeut bliver afgørende, da integrationen ofte kræver en tilpasningsproces, der både er kreativ og klient-centreret.

Narrativ terapi i forskellige kulturelle kontekster

Narrativ terapi er fundamentalt baseret på ideen om, at vores livserfaringer er indlejret i de fortællinger, vi fortæller om os selv og verden omkring os. Den narrative terapis anvendelse strækker sig over utallige kulturelle baggrunde, idet den anerkender og værdsætter den enkeltes livshistorie og de kulturelle rammer, hvorfra disse historier udspringer.

 • Terapeuter arbejder bevidst med at gøre narrativ terapi kultursensitiv ved at forstå klientens kulturelle baggrund og de narrative traditioner, som former deres selvopfattelse og problemløsningsstrategier.
 • I kollektivistiske samfund hvor familie- og gruppeidentiteter er fremhævet, bruges narrativ terapi til at udforske familial og social kontekst og dens indflydelse på individet.
 • Terapien er tilpasningsdygtig til forskellige kulturelle udtryksformer og kan integrere metoder som historiefortælling, metaforer og ritualer, som allerede er en del af klientens kultur.
 • Udfordringer såsom kulturel stigma forbundet med mental sundhed kan adresseres gennem narrativ terapi ved at omskrive de stigmatiserende fortællinger til mere støttende og styrkende historier.

Terapeuternes kulturelle kompetence er afgørende for at sikre, at narrativ terapi ikke blot er sprogligt tilgængelig, men også resonerer dybt med individets verden. Ved at anerkende og arbejde inden for de kulturelle normer og værdier, kan terapeuter hjælpe klienter med at udvikle alternative narrative, som bedre reflekterer deres ønskede selv og fremmer heling på tværs af kulturer.

Måling af fremgang i narrativ terapi

Måling af fremgang i narrativ terapi kan være en kompleks opgave, da terapiens natur er dybt personlig og subjektiv. I modsætning til nogle andre terapiformer, som måler fremskridt gennem kvantificerbare data og symptomreduktion, fokuserer narrativ terapi mere på klientens oplevelse og den betydning, de tilskriver deres historier.

 • Selvopfattelsens ændring: En vigtig indikator for fremskridt er ændringen i klientens selvopfattelse. Terapeuten vil observere, hvordan klienten begynder at omtale sig selv og sin historie på nye og mere styrkende måder.
 • Problemets omformulering: Fremskridt kan også ses, når klienten omformulerer problemet, så det ikke længere ser ud til at definere dem, men snarere som en udfordring, de har styrken til at overvinde.
 • Nye handlemønstre: Et konkret tegn på fremgang er, når klienten udvikler nye handlemønstre, der afspejler deres ændrede narrativ og er mere i tråd med deres foretrukne måde at være i verden på.
 • Relationelle ændringer: En anden måde at måle fremskridt på er at se på ændringer i klientens relationer. Forbedring i relationernes kvalitet eller forandring i klientens måde at interagere med andre på kan være tegn på terapeutisk succes.

Narrativ terapi vægter klientens unikke historie og fremgangsmåde, hvilket betyder, at evaluering af fremskridt ofte kræver kvalitative snarere end kvantitative metoder. Terapeuten kan bruge narrative teknikker såsom genfortælling, eksternalisering og søger efter løsninger, der ikke er åbenlyse, for at hjælpe klienten med at genopdage og omfortolke livsbegivenheder. Fremskridt kan involvere en følelse af øget håb, empowerment, og et større repertoire af copingstrategier. Derudover er støtten og bekræftelsen fra terapeutens side afgørende for at hjælpe klienten med at erkende og værdsætte deres fremskridt.

Afsluttende tanker: Heling gennem fortællingen

Narrativ terapi har vist sig at være en kraftfuld terapeutisk tilgang, hvor klients historier bliver en essentiel del af helingsprocessen. Denne terapiform anerkender, at mennesker konstruerer betydningen af deres liv gennem de historier, de fortæller om sig selv og deres oplevelser.

 • Hver persons unikke historie består af komplekse tråde af oplevelser, relationer, overbevisninger og værdier.
 • I narrativ terapi bliver disse historier udforsket, og klienten støttes i at revidere og genfortælle sin livshistorie på en mere bemyndigende måde.
 • Det er en proces, hvor terapeuten hjælper klienten med at identificere og adskille sig fra problemfyldte fortællinger.

Ved at anskue problemer som separate fra personen, giver det plads til at opdage nye perspektiver og alternative fortællinger, der fremmer vækst og forandring. Læringen fra disse fortællinger gør det muligt for folk at navigere gennem livets udfordringer med ny styrke og hensigtsmæssighed.

 • Narrativ terapi tilbyder en skabelon for folk til at rekonstruere deres identitet og finde meningen i deres erfaringer.
 • Genfortælling af livshistorier er en dybt transformerende proces. Dette skaber rum for heling ved at ændre de narrative strukturer, som individer lever indenfor.

Inden for rammerne af narrativ terapi skabes et terapeutisk rum, hvor klienter bliver eksperter i deres eget liv og får mulighed for at genopdage og ændre deres livs narrative. Denne proces viser sig at være en mægtig måde at fremme heling og personlig vækst på. Narrativ terapi understreger, at hver person har potentialet til at forandre deres historie og derigennem deres liv.