Fortællingen der heler: En introduktion til narrativ terapi

af

Her er et overblik:

Narrativ terapi: En grundlæggende forståelse

Narrativ terapi er en terapeutisk tilgang, som betragter folks liv som en række sammenhængende fortællinger, som de har konstrueret gennem deres erfaringer. Disse fortællinger former individers identitet og påvirker, hvordan de forstår sig selv og deres problemer i verden. Terapien er grundlagt i postmoderne filosofi og trækker på socialkonstruktionismen, som antager, at viden og mening skabes gennem sociale interaktioner.

I narrativ terapi arbejder terapeuten sammen med klienten om at identificere og udforske de narrative tråde i klientens liv, der måske bidrager til problemer eller negative selvopfattelser. Det centrale er at genkende, at mennesker har flere fortællinger om deres liv, og at der er mulighed for at ændre disse fortællinger.

 • Fremme af alternativet narrativer:
  Terapeuter hjælper klienter med at identificere og udvikle alternative fortællinger, som er mere bekræftende og bemyndigende.

 • De-konstruktion af problematiske historier:
  Terapeuter arbejder med klienter på at “dekonstruere” de dominerende negative fortællinger, bryde dem ned for at forstå den påvirkning, de har haft.

 • Externalisering af problemer:
  Et kernestrategi i narrativ terapi er at “externalisere” problemet så det ikke længere er indlejret i personens identitet. Dette tillader klienten at distancere sig fra problemet og se det som noget, de står overfor, snarere end noget de er.

 • At genopdage det undertrykte:
  Ofte inkluderer terapien at afdække og genoplive oversete eller undertrykte styrker og færdigheder, som klienten har.

Narrativ terapi er en samarbejdsproces, hvor terapeuten og klienten erligalitære partnere. Deres mål er sammen at gendanne klientens livsnarrativ på en måde, der giver mening, magt og heling til individet.

Rejsen mod heling: Historiens kraft i narrativ terapi

Narrativ terapi er en terapiform, der bygger på den præmis, at mennesker fortolker verden omkring dem gennem historier. Denne terapeutiske rejse mod heling anerkender, at hvert individ har sin egen unikke livshistorie, som er formet af deres erfaringer, kultur, relationer og de samfund, de er en del af.

Ved at bruge narrativ terapi kan individer udforske og genfortolke deres livsfortællinger med det formål at identificere og adskille sig fra problemmættede historier. Det giver klienter en følelse af forfatterskab over deres egen livshistorie og fremmer et mere håbefuldt syn på fremtiden.

Hovedelementerne i narrativ terapi involverer:

 • De-konstruktion af historier: Terapeuten hjælper klienten med at undersøge og bryde ned de historier, de fortæller om deres liv, og udfordrer de antagelser, der begrænser dem.
 • Søgen efter undtagelser: Selv i de mest problemfyldte fortællinger findes øjeblikke, hvor problemerne ikke dominerer. Disse undtagelser kan danne grundlag for nye historier.
 • Genfortælling af historien: Klienten opmuntrer til at skabe nye, mere bemyndigende fortællinger, der fremhæver deres kompetencer og successer.
 • Vidnesbyrd-skabelse: Gennem at fortælle deres historier til terapeuten og andre, styrkes klienten i deres nye fortælling og finder ofte støtte hos lytteren.

Narrativ terapi er ikke en lineær proces; den er iterativ, hvor klienten gradvis kan opleve en øget følelse af agentur i deres liv. Det handler ikke om at afvise fortiden, men om at skabe en ny fremtid gennem historier, der bedre afspejler den enkeltes identitet og værdier.

Dette terapeutiske landskab anerkender kraften i det sproglige og historiens rolle som et middel til transformation. Ved at genfortælle fortiden kan individer anlægge nye perspektiver på nuværende og fremtidige kapitler af deres livs rejse.

De teoretiske grundpiller i narrativ terapi

Narrativ terapi er forankret i en postmoderne forståelse af identitet og virkelighed. Den tager afsæt i følgende teoretiske grundpiller:

 • Det narrative perspektiv: Livet opfattes som en række forbundne fortællinger, der skaber mening og struktur i vores erfaringer. Vi lever vores relationer og identiteter gennem de historier, vi fortæller om os selv og hinanden.

 • Separation af person og problem: Terapien fremmer en opfattelse af, at mennesket ikke er problemet; problemet er problemet. Dette hjælper klienter med at distancere sig fra deres problemer og betragte dem som eksterne og foranderlige.

 • Social konstruktionisme: Narrativ terapi antager, at viden og erfaringer er socialt konstruerede. Det medfører, at individets problemer ses som indlejret i en social, kulturel og politisk kontekst frem for at være indre psykologiske defekter.

 • Agency og empowerment: Teorien understøtter individets evne til aktivt at forme sit eget liv. Klienten opmuntres til at blive medforfatter og redaktør af sin egen livshistorie, idet empowerment er en central komponent.

 • Det multistoriede selv: Narrativ terapi anerkender, at der ikke findes en enkeltstående sand historie om en person. I stedet er der mange mulige fortællinger, der kan fortælles om et liv, og hvilken historie der bliver fortalt, kan have stor betydning for individets velbefindende.

 • Dekonstruktion og eksternalisering: Terapien arbejder med at dekonstruere dominerende negativt ladede fortællinger, således at klienten kan se nye betydninger og alternative historier. Ved eksternalisering adskilles problemet fra personen, hvilket mindsker skyld og skam.

Disse grundpiller udgør rammen for narrativ terapi og informerer den praksis, der følger, for at understøtte klientens helingsproces.

Konstruktion af identitet: Hvordan narrativer former vores selvopfattelse

Identitetskonstruktion er en central del af det menneskelige psyke. Vores selvopfattelse og identitet er ikke statiske størrelser, men er snarere i konstant udvikling gennem interaktion med de historier, vi fortæller om os selv og de oplevelser, vi har. Narrativer fungerer således som byggesten for vores identitet.

Mange psykologiske teorier peger på, at individets fortolkning af personlige oplevelser har større indflydelse på identitetsdannelse end selve oplevelserne. Dette omtales ofte som narrativ identitet, hvor livshistorien giver en ramme for selvforståelse og meningsdannelse. Herunder er nogle væsentlige elementer, som narrativer bidrager til i konstruktionen af identitet:

 • Selvforståelse: Gennem fortællinger skaber vi en forståelse for, hvem vi er. Det narrative perspektiv hjælper os med at integrere forskellige aspekter af vores liv til en kohærent selvopfattelse.

 • Meningsskabelse: Vi anvender fortællinger til at give mening til vores erfaringer og til at fortolke de roller, vi spiller i livets mange relationer.

 • Adfærdsregulering: Narrativer har også en funktion i forhold til at regulere vores adfærd. De fortællinger, vi adopterer om os selv, kan påvirke vores handlinger og beslutninger.

 • Social tilknytning: Narrativer formidler, hvordan vi ser os selv i relation til andre. De hjælper med at skabe en følelse af tilhørighed til sociale grupper og fællesskaber.

 • Kontinuitet og forandring: Gennem narrativer håndterer vi oplevelsen af kontinuitet trods livets forandringer. De hjælper os med at forstå, hvordan tidligere begivenheder påvirker nuværende og fremtidige selv.

Narrativ terapi udnytter disse principper ved at bistå mennesker i at omforme dehistorier, der har negativ påvirkning på deres liv, hvilket muliggør en transformation af deres selvopfattelse og gennem dette fremmer heling og vækst.

Narrativ terapi i praksis: Metoder og teknikker

Narrativ terapi praktiseres gennem en række metoder og teknikker, der alle har til formål at hjælpe klienter med at omskrive deres livsfortællinger på en mere styrkende måde. Herunder er nogle nøgleteknikker, der ofte benyttes inden for narrativ terapi:

 • Eksternalisering: Denne teknik involverer at adskille mennesket fra problemet. Det hjælper klienten med at se problemet som et eksternt objekt, hvilket gør det nemmere at håndtere. Klienten kan for eksempel omtale “angsten” som en separat enhed fra sig selv.

 • Re-authoring: Klienten bliver guidet til at omfortælle deres historie med fokus på succeser og styrker frem for udelukkende problemer. Dette kan hjælpe med at ændre klientens selvopfattelse og fremme positive forandringer.

 • Brug af metaforer: Terapeuten kan introducere metaforer som en måde at omdanne klientens erfaringer til mere håndgribelige begreber. Metaforer kan også hjælpe med at belyse nye perspektiver på klientens situation.

 • Identifikation af unikke udfald: Denne tilgang fokuserer på at finde og anerkende de tidspunkter, hvor klienten har håndteret sine problemer på en succesfuld måde, selv i små skalaer. Disse øjeblikke kan så bruges til at opbygge en ny fortælling om kompetence.

 • Dokumentation af evidence: Klientens fremskridt og succeser dokumenteres for at skabe en skriftlig bekræftelse af deres nye historie, som klienten kan vende tilbage til for støtte og bekræftelse.

 • Kortlægning af påvirkninger: Terapeuten hjælper klienten med at kortlægge, hvordan forskellige faktorer i deres liv påvirker deres fortælling. Dette kan omfatte personlige relationer, kulturelle normer og andre sociale konstruktioner.

 • Skabelse af publikum: En narrativ terapeut kan indlede et samarbejde med klienten om at finde et publikum, der kan bevidne og støtte klientens nye fortælling. Dette kan være i form af en terapigruppe, en fortællerkreds eller vigtige personer i klientens liv.

Disse teknikker udgør kernen i narrativ terapi og giver klienterne de redskaber, de har brug for til aktivt at forme og fortolke deres egen livshistorie. Målet er ikke kun at ændre synet på fortiden men også at skabe mulighed for vækst og udvikling fremadrettet.

Case-studier: Succesfulde udfald af narrativ terapi

Narrativ terapi har været genstand for adskillige case-studier og forskningsprojekter, som illustrerer dens effektivitet i en bred vifte af situationer. Herunder er nogle eksempler på succesfulde udfald, hvor narrativ terapi har gjort en mærkbar forskel for individets velbefindende.

Case 1: Overvindelse af depression. I et bemærkelsesværdigt tilfælde blev en midaldrende kvinde, som led af kronisk depression, hjulpet til at identificere og adskille sig fra ‘depressionens’ historie. Gennem narrativ terapi kunne hun genopdage sine styrker og evner, hvilket førte til et signifikant opsving i hendes stemningsniveau og en genvunden følelse af kontrol over sit liv.

Case 2: Angsthåndtering hos unge. En studie med fokus på unge med alvorlige angstproblemer demonstrerede, hvordan narrativ terapi kunne bruges til at ændre de unge menneskers forhold til deres angst. Ved at placere angsten uden for sig selv kunne de få en følelse af beføjelse og dermed bedre håndtere deres symptomer.

Case 3: Styrkelse af identitet efter traumer. En person, som havde oplevet et dybtgående traume, fandt ved hjælp af narrativ terapi en vej til at rekonstruere sin identitet. Erindringen om traumet blev omskrevet fra en immobiliserende fortælling til en historie om overlevelse og personlig vækst.

Disse eksempler viser potentialet i narrativ terapi til at fremme heling og personlig udvikling. Det vigtige ved disse tilfælde er ikke kun de positive udfald, men også den proces, hvorigennem de enkelte klienter blev i stand til at genforstå deres livshistorier på måder, der styrkede deres daglige funktion og livskvalitet.

Narrativ terapi i forhold til andre terapiformer

Narrativ terapi adskiller sig fra andre psykologiske terapiformer ved sin unikke tilgang til individets problemer. Dens fokus ligger på de historier, som mennesker fortæller om deres liv, og hvordan disse fortællinger former deres identitet og adfærd. I modsætning til traditionelle terapier, som ofte centrerer om at finde årsagerne til psykologiske problemer i individets historie eller underbevidsthed, arbejder narrativ terapi med at omforme og re-konstruere fortællingen.

Her er nogle nøglepunkter, der illustrerer hvordan narrativ terapi sammenlignes med andre terapiformer:

 • Klientens Rolle: Narrativ terapi ser klienten som eksperten i eget liv, og ikke terapeuten. Dette står i kontrast til mere hierarkiske terapier, som psykoanalyse, hvor terapeuten ofte indtager en mere autoritativ rolle.

 • Fokus på Sprog: Narrativ terapi erkender sprogets kraft og hvordan det kan skabe vores virkelighed. Kognitive adfærdsterapier (CBT) fokuserer også på sprog og tankeprocesser, men de lægger mere vægt på at ændre dysfunktionelle tanker snarere end at omskrive hele historier.

 • Problemet er Problemet: I narrativ terapi ses problemet som adskilt fra personen. Dette adskiller sig fra tilgange, som i gestaltterapi eller psykodynamisk terapi, hvor problemet ofte ses som en integreret del af individet.

 • Samarbejde: Der lægges vægt på et ikke-konfronterende og samarbejdende terapeutisk forhold, i modsætning til nogle terapiformer, som kan involvere konfrontation eller dybdegående analyse af klientens forsvarsmekanismer.

 • Multikulturalisme: Narrativ terapi værdsætter og anerkender klientens kulturelle baggrund og unique perspektiv, mere åbenlyst end nogle andre former for terapi som kan have en “one-size-fits-all” tilgang.

Narrativ terapi tilbyder dermed et alternativt syn på psykologisk hjælp, som er inkluderende og vægter klientens historie og kulturelle kontekst højt. Individets evne til selv at skabe forandring gennem nyfortolkninger og reforfattelse af livshistorien er kernen i denne terapeutiske tilgang.

Modstand og udfordringer i narrativ terapi

Narrativ terapi præsenterer unikke teknikker og tilgangsformer, men som med alle terapiformer er der potentielle modstande og udfordringer, som både klient og terapeut kan støde på.

 • Relationen mellem terapeut og klient: Narrativ terapi er dybt afhængig af etableringen af en tillidsfuld relation. En udfordring kan være at opbygge en sådan tillid, især hvis klienten er skeptisk eller tilbageholdende overfor terapiformen eller har dårlige erfaringer fra tidligere terapeutiske forhold.

 • Klientens beredskab: Beredskab til at deltage i narrativ terapi og arbejde med sin egen historie er afgørende. Klienter, der er modstandsdygtige over for at se deres livshistorie fra nye perspektiver, kan finde det vanskeligt at drage fordel af terapien.

 • Komplekse fortællinger: Klienter kan have særligt komplicerede eller traumatiske historier, som kan være udfordrende at arbejde med og kræver omhyggelig navigation og stor ekspertise fra terapeuten.

 • Kulturelle og sociale overvejelser: Narrativ terapi skal være sensitiv over for klientens kulturelle og sociale baggrund. Hvis terapeuten ikke tager hensyn til disse aspekter, kan det lede til misforståelser og yderligere modstand.

 • Sprogbarrierer: Sprog spiller en central rolle i narrativ terapi. Der kan opstå vanskeligheder, hvis klienten ikke har tilstrækkeligt sprogligt repertoire til at udtrykke sine tanker og følelser eller terapeutens sprogbrug ikke er tilgængeligt for klienten.

 • Forventningsafstemning: Uklare forventninger om terapiens resultater kan føre til frustration og modstand. Det er vigtigt, at terapeuten hjælper klienten med at sætte realistiske mål for behandlingsforløbet.

 • Terapeutens holdning: Terapeutens personlige holdninger og værdier kan, hvis de ikke håndteres korrekt, komme til at farve terapien på en måde, der kan skabe modstand hos klienten.

Disse potentielle modstande og udfordringer kræver en terapeut, som er fleksibel, empatisk og villig til konstant at vurdere og justere sin tilgang for at møde klienten, hvor vedkommende er.

Narrativ terapi hos forskellige klientgrupper

Narrativ terapi er en terapeutisk tilgang, der kan tilpasses til en bred vifte af klientgrupper, da den anerkender hvert individs unikke historie og livssituation. Dens essens ligger i at omskrive ‘problemfortællinger’ og styrke klientens egen identitet gennem deres personlige historiefortælling. Nedenfor ses eksempler på, hvordan narrativ terapi anvendes hos forskellige klientgrupper:

 • Børn og unge: Her bruges terapien til at hjælpe med at navigere i vanskeligheder såsom skolepres, mobning eller familieproblemer. Ved at arbejde med børnenes egne historier, kan terapeuter identificere og udvide fortællinger, der fremmer selvværd og coping-mekanismer.

 • Par og familier: Konflikter og kommunikationsproblemer kan ofte adresseres gennem narrativ terapi. Par og familier kan sammen skabe nye narrativer, der hjælper dem med at forstå hinandens perspektiver og skabe en fælles fortælling baseret på forståelse og respekt.

 • Individer med traumer: Historiefortælling kan være særdeles helende for dem, der har oplevet traumatiske begivenheder. Ved at omskrive traume-narrativet kan klienten adskille sig fra hændelsen og genopbygge en følelse af kontrol og personlig styrke.

 • Personer med psykiske lidelser: Individer, der kæmper med psykiske lidelser, kan finde ny mening og forståelse gennem at ændre de fortællinger, de har om sig selv. Dette kan bidrage til at reducere stigmatisering og fremme personlig recovery.

 • Ældre og livsovergange: Ændringer i livet såsom pensionering eller tab af en partner kan medføre identitetskriser. Narrativ terapi hjælper med at skabe en sammenhængende livsfortælling, der anerkender fortidige erfaringer samtidig med at den skaber rum for nye kapitler.

Narrativ terapi er således en fleksibel praksis, der kan justeres efter klientens behov og livssituation, hvilket gør den på tværs af forskellige klientgrupper til et kraftfuldt værktøj til personlig vækst og heling.

Uddannelse og uddannelsesmuligheder for narrativ terapeuter

Narrativ terapi er en specialiseret gren inden for psykoterapi, og det kræver målrettet uddannelse for at praktisere metoden korrekt. I Danmark og internationalt, kan interesserede finde flere veje til at blive uddannet narrativ terapeut.

 • Grunduddannelse: Som med andre terapiformer, begynder det at blive narrativ terapeut typisk med en grunduddannelse i psykologi, socialt arbejde eller lignende fagområder. En bachelorgrad er ofte udgangspunktet, efterfulgt af en relevant kandidatuddannelse.

 • Specialiserede kurser: Efter den grundlæggende uddannelse, er det vigtigt at tage specialiserede kurser i narrativ terapi. Disse kurser fokuserer på teorierne bag narrativ terapi, metoder til samtaleføring, og teknikker til at hjælpe klienter med at omfortolke og omstrukturere deres livsfortællinger.

 • Certificering: Nogle institutioner tilbyder certificeringsprogrammer i narrativ terapi. Disse programmer er ofte intensiverede og indebærer hands-on træning under vejledning af erfarne terapeuter.

 • Workshops og seminarer: At deltage i workshops og seminarer er en fremragende måde at forfine sine færdigheder og holde sig ajour med de nyeste udviklinger og teknikker inden for feltet.

 • Supervision: Det anbefales, at praktiserende narrativ terapeuter regelmæssigt modtager supervision fra mere erfarne kolleger. Dette sikrer fortsat faglig udvikling og understøtter terapeutens evne til etisk og effektiv praksis.

 • Selvstudie: Læsning af faglitteratur, forskningsartikler og case-studier kan supplere formel uddannelse og bidrage til en dybere forståelse af narrativ terapi.

Uddannelsesmulighederne varierer meget, fra korte introduktionskurser til flerårige deltidsstudier, som tilbyder en dybdegående forståelse og praktisk erfaring. Det er essentielt for aspirerende narrativ terapeuter at forfølge den uddannelsesvej, der bedst matcher deres karrieremål og nuværende kvalifikationer.

Fremtidsperspektiver og udvikling inden for narrativ terapi

Narrativ terapi fortsætter med at udvikle sig som en respektfuld og inkluderende tilgang til psykoterapi, der resonerer dybt med mange klienters oplevelser. Den anerkender individers unikke historier og understreger vigtigheden af sociale og kulturelle kontekster i folks liv. Med tiden forventes det, at narrativ terapi vil integrere nye forskningsresultater og teorier i sin praksis. Fremtidige tendenser inden for feltet kunne inkludere:

 • Flere teknologiske værktøjer: Med fremkomsten af digitale teknologier kan narrativ terapi drage fordel af apps og platforme, som understøtter personlig historiefortælling og selvrefleksion.
 • Integrering med andre terapiformer: Narrativ terapi kan blive endnu mere integreret med andre terapeutiske tilgange for at skabe hybridformer, som tilbyder en bredere vifte af værktøjer til forskellige klientgrupper.
 • Større fokus på forskning: For at fastslå effektiviteten af narrativ terapi yderligere, vil der sandsynligvis blive iværksat flere forskningsprojekter for at dokumentere de langsigtede fordele og udforske dens anvendelse på tværs af forskellige kulturer og samfundslag.
 • Uddannelsesinitiativer: Styrkelsen af uddannelsesprogrammer for terapeuter, som ønsker at specialisere sig i narrativ terapi, vil sikre metoden forbliver relevant og opdateret med de seneste teorier inden for psykologi og psykoterapi.

Disse perspektiver åbner op for spændende muligheder og udfordringer, som vil sikre, at narrativ terapi fortsat er en dynamisk og levende terapeutisk tilgang langt ind i fremtiden.