Anvendelsen af narrativ terapi i moderne psykologi

af

Her er et overblik:

Introduktion til narrativ psykologi

Narrativ psykologi er en retning inden for moderne psykologi, der betoner betydningen af de historier eller “narrativer”, mennesker bruger til at give mening til deres erfaringer og forme deres identitet. Denne tilgang lægger vægt på, at individets livsfortælling er central for dets forståelse af sig selv og verden omkring dem.

I narrativ psykologi anses menneskets identitet for at være konstrueret gennem fortællinger, som udvikler sig og ændres over tid. Disse personlige fortællinger hjælper ikke blot med at give struktur til fortiden, men de fungerer også som en guide til fremtidig adfærd og beslutninger. Eftersom fortællingerne er åbne for fortolkning og rekonstruktion, giver narrativ psykologi mulighed for at ændre problematiske livshistorier ved at omformulere dem på mere hensigtsmæssige måder.

En grundsten i narrativ psykologi er, at sproget og kulturelle skikke former de rammer, hvorigennem individer udvikler deres narrativer. Dette inkluderer:

 • Sprogbrugens betydning: Sproget bestemmer, hvordan vi udtrykker og oplever vores historier.
 • Social interaktion: Vores fortællinger bliver til i samspil med andre mennesker og er derved sociale konstruktioner.
 • Kulturelle narrativer: De større fortællinger, som findes i vores kultur, influerer på, hvordan vi ser os selv og vores egne livsfortællinger.

Narrativ psykologi åbner op for en dybdegående forståelse af menneskers komplekse liv og tilbyder terapeuter værktøjer til at hjælpe klienter med at genopdage og omskrive deres livshistorier. Terapeuter, som anvender narrativ terapi, fokuserer på at identificere og udforske livsfortællingernes magt og potentiale for at igangsætte positiv forandring.

Narrative psykologiens teoretiske grundlag

Narrativ terapi hviler på en konstruktivistisk tilgang til psykologi, hvor virkeligheden anses for at være subjektivt konstrueret gennem sprog og fortællinger. Denne tilgang er dybt forankret i værker af teoretikere som Jerome Bruner og Michael White, der påpeger, at menneskers identitet og virkelighedsopfattelse formes af de historier, de fortæller om sig selv og deres liv.

Grundelementerne i narrativ terapi inkluderer:

 • Social konstruktionisme: Denne ide bygger på antagelsen, at vores viden om verden er et resultat af sociale processer og interaktioner. Det betyder, at den måde, vi forstår os selv og vores problemer på, er baseret på sociale narrative konventioner.
 • De-konstruktion: Terapeuten hjælper klienten med at “de-konstruere” de problematiske fortællinger, som de er blevet indlejret i, for at åbne op for alternative og mere bemyndigende narrativer.
 • Agency og subjektivitet: Individet anerkendes som ekspert i eget liv og har evnen til at forme sin egen historie. Dette princip understreger klientens indre ressourcer og potentiale for forandring.
 • Problemexternalisering: I stedet for at se problemet som en integreret del af individet, eksternaliseres problemet, hvilket giver individet mulighed for at undersøge og ændre forholdet til problemet.

Narrativ terapi er også influeret af Michel Foucaults tanker om magt og viden, og hvordan disse er indlejret i sprogbrug og praksisser, der skaber “dominerende fortællinger”. Gennem en narrativ terapeutisk proces anerkendes og udfordres måder, hvorpå kulturelle og samfundsmæssige diskurser former individets livserfaringer og selvforståelse.

Der lægges vægt på at anerkende klientens personlige fortællinger og at hjælpe med at rekonstruere disse på en måde, der styrker individets selvopfattelse og livskvalitet. Narrativ terapi sætter individet i stand til selv at være forfatteren til sin livshistorie og dermed hovedpersonen i sin egen udvikling og forandring.

Livshistorie: Kerneelementet i narrativ psykologi

Narrativ psykologi er centreret omkring den grundantagelse, at menneskers liv og identitet er formet som en historie. Den forstår individet som en fortæller, der konstant bearbejder og fortolker livserfaringer som dele af en sammenhængende narrativ struktur. Livshistorien er således ikke blot en række af tilfældige begivenheder, men en meningsfuld integration, som personen selv er aktiv deltager i at skabe.

Inden for narrativ terapi betragter terapeuten klientens fortællinger som afgørende for forståelsen af deres selvopfattelse og de udfordringer, de står over for. Terapiformen anerkender, at:

 • Hver person konstruerer sin egen unikke version af virkeligheden gennem narrativer.
 • Disse narrativer indeholder roller, temaer og plot, som udgør personens selvforståelse og livsorientering.
 • Problematiske narrativer kan føre til psykiske vanskeligheder, hvis de for eksempel rummer fastlåste negative selvopfattelser.

Gennem narrativ terapi arbejder terapeuten sammen med klienten om at:

 1. Identificere og udforske de herskende narrativer i klientens liv.
 2. Anerkende og validere klientens oplevede realiteter og følelser.
 3. Omstrukturere eller genfortælle livshistorien, så den bedre rummer klientens ressourcer og ønskede selvopfattelse.

Dette tillader klienten at skabe ny mening, forstærke personlig agens og facilitere positiv forandring. Narrativ terapi er altså en metode hvorpå den enkeltes livshistorie fremstår ikke som noget fastlagt, men som dynamisk og forhandlingsbart, ägnede til revision og genfortolkning.

Personlig identitet og narrativer

Inden for narrativ terapi er den personlige identitet ikke blot en statisk entitet, men en dynamisk konstruktion, der skabes og genskabes gennem fortællinger. Denne opfattelse stemmer overens med modern psykologis syn på identitet som noget, der konstant udvikles i interaktion med vores sociale miljø og personlige erfaringer.

 • Historiens kraft: Narrative terapeuter tror på, at mennesker forstår deres liv og identiteter gennem de historier, de fortæller om sig selv og de, de er blevet fortalt af andre.

 • Identitetsdannende fortællinger: Livsbegivenheder bliver til identitetsdannende narrativer, når individer tilskriver mening til disse oplevelser og integrerer dem i deres forståelse af hvem de er.

 • Problematiske fortællinger: Nogle gange kan disse narrativer dog blive problematiske, hvis de fastholder personen i en begrænsende eller skadelig selvopfattelse. Eksempelvis kan et narrativ om, at man altid fejler, føre til lavt selvværd.

 • Omformning af narrativer: Terapien fokuserer derfor på at identificere og udfordre negative fortællinger for at give plads til mere hjælpsomme og styrkende narrativer, der kan lede til personlig vækst og forandring.

Narrativ terapi anvender en metaforisk tilgang, hvor livet ses som en bog, og klienten er forfatteren, som har magten til at omskrive sin egen historie. Ved at ændre narrativerne, ændres den personlige identitet og den måde, hvorpå en person opfatter sin fortid, nutid og fremtid. Dette potentiale for transformation er kernen i narrativ terapis effektivitet i moderne psykologi.

Metoder til at udforske din egen livshistorie

Når man anvender narrativ terapi, bliver klienternes livshistorier afgørende for processen. Her er nogle metoder, der kan bruges til at udforske og arbejde med ens egen livshistorie:

 • Skrivning: At skrive dagbog eller journaler er en kraftfuld metode til selverkendelse. Det at sætte ord på sine tanker og følelser kan hjælpe med at identificere mønstre og temaer i livshistorien.

 • Livslinjer: Tegning af en livslinje, hvor man markerer vigtige begivenheder og overgange i livet, kan visualisere ens personlige udvikling og vise, hvordan forskellige oplevelser er forbundet.

 • Genfortælling: Det at genfortælle fortidige hændelser med fokus på nye perspektiver eller uudtalte følelser kan give ny mening og indsigt i livets hændelser.

 • Metaforer og symboler: At bruge metaforer eller symboler til at beskrive livsoplevelser kan åbne for en dybere forståelse af de underliggende temaer og mønstre.

 • Eventyr og myter: Sammenligning af ens egen livshistorie med fortællinger, eventyr eller myter kan hjælpe med at identificere arketyper og livstemaer, der spiller en rolle i personens liv.

 • Tidskapsler: Skabe tidskapsler med billeder, breve eller andre objekter, som repræsenterer forskellige tider i ens liv. Dette kan hjælpe med reflektion over forandringer og vækst.

 • Nedbrydning af narrativer: Aktivt udfordring og nedbrydning af negative selvfortællinger, og arbejdet på at omskrive dem til mere støttende og positive fortællinger.

Ved at bruge disse metoder kan individer dykke ned i deres egne livsfortællinger og udvikle en dybere selvforståelse og indsigt, som kan være helende og transformationsfremmende i terapeutisk arbejde.

Fortællingens rolle i personlig udvikling og vækst

Fortælling er essentiel i narrativ terapi, idet den hjælper individer til at forstå og rekonstruere deres livshistorier. Gennem narrativ terapi bliver personlige erfaringer omformet til en sammenhængende og meningsfuld fortælling. Dette understøtter personlig udvikling og vækst ved at tilbyde flere perspektiver på individets historie.

Fortællingen har flere primære funktioner i personlig udvikling:

 • Selvidentifikation: Ved at danne en narrativ omkring deres oplevelser, begynder klienter at se sig selv som hovedpersoner i deres eget liv. Dette bidrager til opbygningen af ​​et stærkere selvkoncept.

 • Problemomformulering: Problemer bliver set som separate fra personen, hvilket tillader en mere objektiv tilnærmelse til løsning af disse.

 • Alternativ udvikling: Klienten opfordres til at udforske og udvikle alternative fortællinger, hvilket fremmer nye måder at tænke og handle på.

 • Forståelse af kontekst: Individet lærer at forstå, hvordan kulturelle og sociale påvirkninger former deres fortællinger, hvilket hjælper med identifikationen af ​​eksterne faktorer, der påvirker deres liv.

 • Fremme af agentur: Når klienter genfortolker deres livshistorier, genfinder de ofte en følelse af kontrol og beslutningsevne over deres eget liv.

Inden for narrativ terapi er fortællingens rolle dybt transformerende. Fortællinger kan omskrive trauma til styrke, forvandle passivitet til handling og genskabe forstyrrelse til harmoni. Ved at fremhæve individets evne til at genforhandle og reinterpretere livsbegivenheder, bliver narrativer et værktøj for empowerment og vækst. Narrativ terapi fordrer således en kontinuerlig proces af personlig udvikling, hvor fortællingen ikke blot er et udtryk for individets psyke, men også et redskab for forandring og positiv udvikling.

Narrative terapi: En vejledning til heling og forandring

Narrative terapi er en terapeutisk tilgang, som centrerer om at omfortolke personlige historier for at fremme mentalt helbred og positiv forandring. Denne metode bygger på tanken om, at individuelle identiteter og problemer er dybt forankret i de historier, mennesker fortæller om deres liv, og at ændringer i disse narrativer kan føre til væsentlige ændringer i en persons liv.

I anvendelsen af narrativ terapi fokuseres der på at identificere dominerende negative fortællinger, der kan bidrage til psykiske lidelser. Terapeuten hjælper klienten med at:

 • Undersøge deres livshistorie: Klienten opfordres til at fortælle deres livshistorie og identificere de fortællinger, der har formeret deres selvopfattelse.
 • Udfordre problemmættede historier: Sammen identificerer de og udfordrer de negative og begrænsende fortællinger.
 • Genfortolke erfaringer: Terapeuten og klienten samarbejder om at udvikle alternative fortællinger, der tilskynder klientens styrker og ressourcer.
 • Fremme empowerment: Ved at skabe nye historier, hvor klienten har en mere empowering og positiv rolle, stimuleres håb og personlig vækst.

Ved at anerkende de mange mulige historier, der kan udgøre en persons liv, åbner narrativ terapi op for en række valgmuligheder og veje, som klienten kan følge. Dette er centralt i processen med heling og forandring, fordi det giver klienten tilladelse til at omdefinere sin identitet og håndtere problemer på en måde, der reflekterer deres unikke værdier og ønsker til fremtiden.

Narrativ terapi anerkender betydningen af sociale, kulturelle og politiske kontekster i formgivningen af personlige narrativer. Derfor inddrager terapeuten ofte disse aspekter i terapien for at sikre en helstøbt og meningsfuld ændringsproces for klienten.

At skrive dit eget livsmanuskript: Teknikker og øvelser

At skrive sit eget livsmanuskript handler om at tage kontrollen over de historier, man fortæller om sig selv, og de betydninger, man tillægger sine erfaringer. Narrativ terapi tilbyder en række teknikker og øvelser, som kan hjælpe individer med at omdefinere og omskrive deres personlige narrativer i en mere positiv retning.

 1. Identifikation af dominerende historier:

  • At udpege gentagne temaer eller beskrivelser, som påvirker ens selvopfattelse negativt.
 2. Ydrepositionering:

  • Øvelser, hvor man eksternt observerer sin situation og de historier, man fortæller, som om man var en udenforstående.
 3. Multi-stemt skrivning:

  • At skrive fra forskellige perspektiver for at anerkende mangfoldigheden af erfaringer og følelser, man har i sig selv.
 4. Brevskrivning:

  • At skrive breve til sig selv eller andre som en måde at udtrykke følelser, reflektere over fortællingens udvikling og opnå closure.
 5. Genforfatter-teknikken:

  • Aktivt at ændre negative fortællinger ved at omformulere erfaringer med et nyt, mere positivt sprog.
 6. Livslinjen:

  • At tegne en tidslinje over sit liv og identificere nøglemomenter, som man ønsker at integrere anderledes i sin historie.
 7. Stol på processen:

  • At formulere en øvelsesholdning baseret på tillid og tålmodighed med, at forandring tager tid.
 8. At skabe alternative plots:

  • At tænke i muligheder for, hvordan udfordrende episoder kunne have udspillet sig anderledes, og hvordan fremtidige kapitler kan skrives.

Hver af disse øvelser har til formål at hjælpe individer med at udforske og transformere deres livshistorier og de betydninger, de har tillagt deres oplevelser. Ved at gennemgå denne arbejdsproces støttes processen med aktivt at vælge en mere berigende og bemyndigende livsfortælling.

Forståelse af udfordringer og konflikter gennem narrativer

Narrativ terapi er en psykoterapeutisk metode, som hjælper individer til bedre at forstå de konflikter og udfordringer, de står over for, ved at udforske og omskrive de fortællinger, de lever efter. Denne tilgang erkender magten af personlige historier og den måde, hvorpå vores narrativer former vores virkelighed, vores selvopfattelse og vores relationer til andre.

Gennem narrativ terapi opfordres klienter til at:

 • Identificere og udtrykke deres erfaringer og følelser i et sikkert terapeutisk rum.
 • Genkende de dominerende historier, der præger deres liv, såsom forestillinger om svaghed eller fiasko.
 • Udforske alternative narrativer eller underrapporterede succeser og styrker, der måske ligger skjult under de mere dominerende fortællinger.

Narrativ terapi bruger forskellige teknikker for at assistere i denne proces, herunder:

 • Eksternalisering, hvor problemet ses som adskilt fra personen, således at det kan undersøges uden skam eller selvbebrejdelse.
 • Genforfattelse, som giver klienterne mulighed for aktivt at rekonstruere deres historier på en mere positiv og bemyndigende måde.
 • Kartlægning af indflydelse, hvor der ses på, hvordan de problematiske narrativer påvirker deres liv og hvilke områder der ønskes ændret.

Disse narrativer forholder sig ikke kun til individets personlige historie, men også til de bredere sociale og kulturelle ‘meta-narrativer’, som de er en del af. Ved at genoverveje og udfordre de overordnede fortællinger, kan individer finde ny mening og agentur i deres liv. Narrativ terapi tillader således en dybere forståelse af de indre og ydre konflikter, klienten oplever, og opmuntrer til skabelsen af en stærkere og mere håbefuld personlig fortælling.

Brug narrativ psykologi til at skabe positive livsændringer

Narrativ psykologi er en terapeutisk tilgang, hvor klienter arbejder sammen med terapeuten om at omskrive de narratives fortællinger om deres liv, for at fremme personlig udvikling og heling. Denne tilgang anerkender, at mennesker fortolker deres oplevelser og identitet gennem historier og at disse historier kan omformes for at indføre betydningsfulde ændringer i en persons liv.

 • Identificering af negativt dominerede narrativer: Det første skridt er at identificere de narratives fortællinger, som dominerer en persons tænkning. Disse narrativer er ofte negative og kan indebære overbevisninger som “jeg er ikke god nok” eller “jeg kan aldrig opnå succes”.

 • Udforskning af alternative narrativer: Ved at udforske og anerkende de forskellige episoder og aspekter af klientens liv kan man begynde at identificere alternative, mere positive fortællinger. Terapeuten hjælper klienten med at se hændelser fra nye perspektiver og hente styrke fra dem.

 • Genfortælling af personlige fortællinger: Klienten opmuntres til aktivt at genfortælle sin egen historie med en ny forståelse af tidligere begivenheder. Dette kan inkludere at ære personlige succeser og anerkende vækst gennem udfordringer.

 • Integration af nye narrativer: Gennem samtalen integreres de nye, mere positive og styrkende narrativer i klientens selvopfattelse. Dette styrker deres selvtillid og selvbevidsthed, hvilket fører til forbedrede beslutninger og handlinger i deres daglige liv.

Narrativ psykologi præsenterer en dynamisk metode til personlig forandring, hvor hvert individ får magten til at omskrive sin egen historie og dermed skabe et fundament for en lysere fremtid.

Narrativer i sociale og kulturelle sammenhænge

Narrativer har en central rolle i at forme individers identitet og handlinger inden for deres sociale og kulturelle kontekster. Hver kultur bærer på en række fortællinger eller ‘master narratives’, der ofte dikterer normer, værdier og forventninger til individers adfærd. Disse fortællinger er indlejret i samfundets institutioner såvel som i daglige sociale interaktioner.

 • Social Identitet: Individer udvikler forståelse for sig selv gennem de historier, de fortæller om sig selv, og de historier andre fortæller om dem. Dette bidrager til dannelsen af en social identitet.
 • Kulturel Tilhørsforhold: Narrativer giver også et grundlag for kulturel tilhørsforhold, hvor fælles historier og erfaringer binder individer sammen i bredere sociale grupper eller samfund.
 • Forandringsmekanisme: Ved at udforske og omfortolke personlige narrativer kan individer ændre deres opfattelse af sociale roller og kulturelle normer, hvilket kan medføre ændrede adfærds- og tankegangsmønstre.
 • Empowerment: Narrativ terapi understøtter empowerment ved at hjælpe klienter med at identificere og forstærke modfortællinger, der sætter dem i stand til at modstå undertrykkende kulturelle narrativer.

Narrativ terapi anerkender betydningen af disse sociale og kulturelle narrativer og arbejder med klienter for at navigere, forstå og måske endda rekonstruere disse historier på måder, der fremmer bedre mental sundhed. Terapeuten bistår klienten i at identificere de påvirkninger, disse overordnede fortællinger har på deres liv, og hvordan de kan styrke deres egne personlige narrativer til at skabe en mere helende og bemyndigende personlig historiefortælling.

Afsluttende perspektiver: Integrering af narrativ psykologi i hverdagen

Narrativ psykologi har potentialet til at blive integreret i hverdagslivet på flere betydningsfulde måder. Dette perspektiv undersøger praktisk anvendelse af narrativ terapi uden for kliniske rammer og understreger, hvordan individuelle personer kan anvende principperne til at forme og forstå deres livshistorier på en måde, der fremmer psykisk velvære.

 • Selvrefleksion: Ved regelmæssigt at engagere sig i selvrefleksion kan individer bruge narrativ psykologi til at identificere og omstrukturere de fortællinger, der begrænser deres selvopfattelse. Dette kan indebære at skrive dagbog eller drøfte sit livs historier med venner eller familie.

 • Kommunikation: Gennem konstruktiv og bevidst dialog kan mennesker anvende narrativ terapi til at løse konflikter og forbedre relationer. Ved at formidle deres egne historier lærer de også at forstå andres perspektiver bedre, hvilket kan føre til dybere empati og forbindelse.

 • Mentalt helbred: Ved at anerkende personlige succeshistorier, kan individer bruge narrativ psykologi til at bygge selvtillid og modstandskraft. At fejre egne mål og fremskridt kan være en kraftfuld modgift til negativitet og selvkritik.

 • Uddannelsesmæssig kontekst: Narrativ psykologi kan inkorporeres i uddannelsessystemet for at hjælpe studerende med at forstå sig selv og deres plads i verden. Narrativer kan bruges som en metode til at undervise i humanistiske emner og fremme kritisk tænkning.

Gennem disse tilgange kan narrativ psykologi blive en del af den kollektive selvforståelse og bidrage til at forme et mere medfølende samfund, hvor menneskers historier og erfaringer anerkendes som fundamentale for personlig og fælles udvikling. Integreringen kræver opmærksomhed og dedikation, men de potentielle fordele for individets psykologiske sundhed og samfundets trivsel er væsentlige.