Narcissistisk personlighedsforstyrrelse: Symptomer og samspil

af

Her er et overblik:

Indledning: Forståelse af narcissisme

Narcissisme er et begreb, der ofte misforstås og anvendes i daglig tale uden den korrekte nuance. I sin kliniske kontekst refererer den til en personlighedsforstyrrelse karakteriseret ved et dybtgående mønster af grandiositet (i fantasi eller adfærd), et overvældende behov for beundring og typisk en manglende evne til at indgå i sunde, empatisk forankrede relationer. Desuden har den narcissistiske personlighedsforstyrrelse (NPD) væsentlige implikationer for de berørtes sociale og personlige liv.

For at forstå narcissisme som en personlighedsforstyrrelse er det nødvendigt at nærme sig emnet ud fra flere dimensioner:

 • Grandiose Selvvurdering: En overdreven følelse af ens egen vigtighed og unikhed.
 • Fantasier om Succes: En tendens til at drømme om ubegrænset succes, magt eller skønhed.
 • Behov for Beundring: En umættelig appetit på at blive beundret og anerkendt.
 • Følelse af Berettigelse: En overbevisning om, at man er berettiget til specialbehandling eller automatisk efterkomning af ens forventninger.
 • Udnyttelse af Andre: En tendens til at udnytte andre for at nå egne mål.
 • Mangel på Empati: En manglende evne til at genkende eller identificere med andres følelser og behov.
 • Misundelse: Ofte misundelige på andre eller tror, at andre er misundelige på dem.
 • Arrogant og Hovmodig Opførsel: Regelmæssigt opviser arrogance og højtborget opførsel.

Disse karaktertræk kan variere i intensitet og udtryk fra person til person og er dybt forankrede i den narcissistiske individs personlighed. Ideelt set bør en fagperson stille diagnosen NPD, da en dybdegående forståelse af disse nuancer er afgørende. Forståelse af narcissisme kræver således en balanceret tilgang, der både anerkender personlighedsforstyrrelsens kompleksitet og den påvirkning, den har på enkeltpersoner og deres nærmeste.

De klassiske karaktertræk ved en narcissist

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er karakteriseret ved flere distinkte træk og adfærdsmønstre. Disse karaktertræk kan variere i intensitet og udtryk, men de følgende punkter beskriver ofte personer med narcissistiske tendenser:

 • Grandios Selvfølelse: Narcissister har ofte en oppustet fornemmelse af deres egne evner og betydning, som normalt er langt fra virkeligheden. De kan betragte sig selv som “specielle” eller overlegne i forhold til andre.

 • Behov for Beundring: En vedvarende søgen efter opmærksomhed, anerkendelse og beundring er centralt for en narcissists adfærd. De kan konstant kræve komplimenter eller bekræftelser fra dem omkring sig.

 • Mangel på Empati: Vanskeligheder med at anerkende eller identificere sig med følelser og behov hos andre er tydelige. Det kan lede til en tilsidesættelse af andres velbefindende.

 • Fantasier om Ubegrænset Succes: Narcissister fantasere ofte om ubegrænset succes, magt, glans, skønhed eller ideal kærlighed, hvilket kan føre til urealistiske forventninger og mål.

 • Følelse af Berettigelse: De forventer særlig privilegeret behandling og føler sig berettiget til den. Dette omfatter en forventning om at andre skal bøje sig for deres forventninger uden modsigelse.

 • Udnyttelse af Andre: Narcissister udnytter ofte andre til at nå deres egne mål. De kan bruge mennesker omkring sig uden hensyn til de konsekvenser deres handlinger måtte have for dem.

 • Misundelse: De kan være misundelige på andre eller tro, at andre misunder dem.

 • Arrogance og Dominerende Opførsel: Typisk vil narcissister vise en arrogant og hoven holdning, der kommer til udtryk gennem dominerende eller nedladende adfærd over for andre.

Disse narcissistiske træk kan have en ødelæggende effekt på interpersonelle relationer, både på arbejdspladsen og i det personlige liv. Understanding og anerkendelse af disse karaktertræk er nødvendigt for at kunne håndtere og interagere hensigtsmæssigt med personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Forskellen på selvtillid og narcissisme

Selvtillid og narcissisme er to forskellige begreber, der ofte kan forveksles, men har distinkte forskelle. Selvtillid refererer til et positivt selvbillede og troen på ens evner. Det er en sund selvfølelse, hvor en person kan anerkende egne styrker og svagheder og tackle livets udfordringer med en grundlæggende følelse af optimisme og kompetence.

 • Selvtillid:
  • Er baseret på realistiske selvvurderinger.
  • Omfatter en vilje til at anerkende fejl og lære af dem.
  • Involverer en balance mellem egne behov og andres.
  • Manifesterer sig som en åben og fleksibel holdning til livet.

Narcissisme derimod, især når den er på et usundt niveau som i narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD), indebærer en overdreven fascination af sig selv, et oppustet ego, og en mangel på empati for andre. Dette kan resultere i et mønster af grandiose ideer, behovet for konstant beundring og en tendens til at udnytte andre i personlige relationer.

 • Narcissisme:
  • Indbefatter en oppustet følelse af egen vigtighed.
  • Medfører en præokkupation med fantasier om succes, magt eller skønhed.
  • Fører ofte til mangel på forståelse og hensyn til andres følelser og behov.
  • Viser sig som en manglende evne til at håndtere kritik og en tendens til at nedværdige andre for at hæve sig selv.

Forståelsen af forskellene mellem sund selvtillid og skadelig narcissisme er afgørende for at navigere i sociale relationer og for individets mentale sundhed. Selvom begge træk kan påvirke individets adfærd og interpersonelle dynamikker, er konsekvenserne for personen selv og deres omgangskreds vidt forskellige.

Tegn på narcissistisk adfærd i personlige forhold

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) kan være særligt udfordrende at identificere i personlige forhold, idet der kan opstå en forvrængning mellem kærlighed og manipulation. Her er nogle nøgleindikatorer:

 • Manglende empati: Personen har svært ved at anerkende og føle andres følelser. De kan virke uinteresserede i partnerens behov, medmindre det tjener deres egne interesser.

 • Idealisering og devaluering: Narcissister har en tendens til at sætte deres partnere på en piedestal i starten af forholdet. Men når den første fortryllelse aftager, kan de begynde at devaluere partneren og kritisere dem for ikke at leve op til urealistiske forventninger.

 • Behov for beundring: De søger konstant opmærksomhed og beundring fra deres partner og kan blive irriterede eller føle sig fornærmede, hvis de ikke føler sig tilstrækkeligt værdsat.

 • Manipulativ adfærd: For at opretholde en følelse af overlegenhed kan de manipulere og udnytte personlige forhold til deres fordel.

 • Følelse af berettigelse: Personen kan vise et urimeligt forventningsniveau til særlig gunstig behandling og automatisk overensstemmelse med deres forventninger.

 • Sværger at tage kritik: Selv konstruktiv kritik kan tolkes som et personligt angreb og mødes med fjendtlighed eller defensiv adfærd.

 • Overdreven vredesudbrud: De kan have ekstreme reaktioner på ting, der opfattes som fornærmelser eller afvisninger.

 • Grænseoverskridelser: Der er ofte en mangel på respekt for partnerens personlige grænser.

Forståelse af disse tegn er vigtig for at kunne navigere og beskytte sig i relationer med potentielt narcissistiske individer. Det er essentielt at søge professionel hjælp, hvis man oplever at være i et skadeligt forhold.

Hvordan narcissisme manifesterer sig på arbejdspladsen

Narcissisme på arbejdspladsen kan tage mange former, men er oftest kendetegnet ved et bestemt sæt adfærdsmønstre og holdninger. Personen kan:

 • Fremvise en overdreven følelse af egen vigtighed og et konstant behov for beundring.
 • Have overdrevne forventninger til favorable behandling og automatisk overensstemmelse med deres forventninger.
 • Udnytte kollegaer til egen vinding uden hensyntagen til deres følelser eller interesser.
 • Mangle empati og være uvillige eller ude af stand til at anerkende eller identificere sig med andres behov og følelser.
 • Ofte være misundelige på andre eller tro, at andre er misundelige på dem.
 • Have arrogante eller hovmodige holdninger og adfærd.

Narcissister på arbejdspladsen er ofte:

 • Fremragende i at manipulere til at fremme deres egne interesser.
 • Tilbøjelige til at tage kredit for andres arbejde.
 • Kvikke til at kritisere eller nedgøre kollegaer, der ikke beundrer dem eller er uenige med dem.
 • Udfordrende overfor autoritet, hvis de ikke selv er i spidsen.
 • Tilbøjelige til at skabe et hierarki, hvor de selv er på toppen.
 • Prone to gossiping and spreading rumors to undermine others.

Arbejdsrelationerne kan blive anstrengte, da narcissisten ofte kan skabe et miljø præget af angst, lav moral og høj personaleomsætning. Dette skyldes, at narcissistens kamp for magt og anerkendelse kan føre til ødelæggende adfærd, der skader samarbejdet og arbejdsklimaet. En forståelse af, hvordan narcissisme kan manifestere sig på arbejdspladsen, er afgørende for at kunne identificere og adressere disse problemer på en effektiv måde.

Narcissistiske forældre: Indflydelse på børns udvikling

Børn af narcissistiske forældre er ofte udsat for en række negative påvirkninger, som kan have langvarige følger for deres psykologiske udvikling og velbefindende. Her følger en nærmere udforskning af disse påvirkninger:

 • Manglende emotionel støtte: Narcissistiske forældre kan have svært ved at tilbyde den umiddelbare og ubetingede kærlighed, som er afgørende for et barns følelsesmæssige udvikling. De prioriterer typisk egne følelser og behov, hvilket kan efterlade børn følelsesmæssigt forsømte.

 • Perfektionisme: Børn af narcissistiske forældre kan føle sig presset til konstant at opnå og præstere for at vinde forældrenes godkendelse. Dette kan føre til udvikling af usunde perfektionistiske tendenser og frygt for fiasko.

 • Lavt selvværd: Gentagen kritik og manglende positiv forstærkning kan resultere i, at børnene udvikler lavt selvværd, da de lærer at devalvere deres værdi og præstationer.

 • Svækkede grænser: Narcissistiske forældre respekterer sjældent deres børns grænser, hvilket kan føre til, at disse børn har svært ved at opstille og håndhæve personlige grænser senere i livet.

 • Angst og depression: Resultatet af en opvækst med narcissistiske forældre kan være langsigtede psykiske problemer som angst og depression, især hvis de ikke får professionel støtte.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle børn påvirkes på samme måde, og nogle er i stand til at udvikle modstandsdygtighed og sunde coping-mekanismer. Professionel vejledning og terapi kan ofte være nødvendigt for at hjælpe børnene med at forstå og bearbejde deres barndomsoplevelser.

Kommunikation med en narcissist: Do’s and Don’ts

Når der kommunikeres med en person, der har narcissistisk personlighedsforstyrrelse, er der flere vigtige faktorer at holde sig for øje for at sikre et så konstruktivt og mindre konfliktfyldt samspil som muligt.

Do’s:

 • Vær klar og direkte: Når du taler med en narcissist, er det vigtigt at være direkte og klar i din kommunikation. Giv konkret feedback og undgå flertydigheder, som kan misforstås.
 • Sæt klare grænser: Grænser er nødvendige for at beskytte sig selv. Gør det klart, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er.
 • Anvend “jeg” udsagn: Ved at bruge “jeg” udsagn undgår du at komme med anklagende udsagn, som narcissisten kan opfatte som truende.
 • Anerkend deres følelser: Selv hvis du ikke er enig, er det vigtigt at anerkende narcissistens følelser. Dette kan hjælpe med at de føler sig hørt og forstået.

Don’ts:

 • Tag ikke alt personligt: En narcissist kan sige sårende ting. Prøv at opretholde en følelsesmæssig distance og lad være med at tage alt, hvad de siger, personligt.
 • Start ikke konflikter: Det er sjældent produktivt at starte konflikter. Sørg i stedet for at holde samtalerne rolige og faktuelle.
 • Forsøg ikke at ændre dem: Accepter at du ikke kan ændre en person med narcissistiske træk, og fokuser på hvordan du kan håndtere interaktionen i stedet.
 • Stil ikke for store krav: Forvent ikke forståelse eller empati fra en narcissist, og undlad at stille for store krav til dem i forhold til følelsesmæssig støtte.

Disse retningslinjer tjener til at opretholde en bedre dialog og til at beskytte sig selv under interaktionen med en person, der har narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Narcissistiske kriser: Håndtering af følsomme situationer

At håndtere følsomme situationer, der involverer en person med narcissistisk personlighedsforstyrrelse, kan være særligt udfordrende. Når narcissister oplever kriser, såsom offentlig kritik eller sveget stolthed, kan de reagere med vrede, afvisning, eller endog eskalerende konflikter. Her er nogle strategier til effektivt at navigere i disse situationer:

 • Vær forberedt: Forvent at personen kan reagere negativt, og planlæg din tilgang i forvejen.

 • Kommuniker klart og roligt: Selvom følelserne kan løbe højt, er det vigtigt at forblive rolig og kommunikere dine bekymringer eller tanker klart uden anklager.

 • Sæt grænser: Det er afgørende at fastholde dine grænser og ikke lade den narcissistiske person træde over dem. Dette sender et klart signal om, at der er konsekvenser ved visse adfærd.

 • Undgå at tage det personligt: Husk, at narcissistens reaktioner handler om deres egne indre kampe og ikke nødvendigvis om dig.

 • Søg ekstern support: I tider med krise kan professionel hjælp være uvurderlig. En terapeut kan give værktøjer til konflikthåndtering og emotionel støtte.

 • Giv plads hvis nødvendigt: Nogle gange er det bedst at trække sig tilbage og give personen tid alene til at behandle deres følelser.

 • Oprethold et realistisk perspektiv: Forvent ikke store ændringer over natten, og anerkend at ændring, hvis den finder sted, vil være en langsom proces.

Ved at implementere disse tilgange, kan man bedre navigere i de udfordrende situationer, der kan opstå, når man interagerer med en person med narcissistisk personlighedsforstyrrelse, især under kriser.

De langsigtede virkninger af at være i et forhold med en narcissist

At være i et forhold med en person, der har narcissistisk personlighedsforstyrrelse, kan have dybtgående og langsigtede virkninger på den anden part. Disse indvirkninger kan påvirke flere aspekter af individets liv, herunder deres følelsesmæssige velvære, mentale sundhed, selvopfattelse og sociale relationer.

 • Følelsesmæssig Slid
  Personer, der har været i relationer med narcissister, kan opleve kronisk stress og følelsesmæssig udmattelse. Dette kan skyldes narcissistens konstante behov for opmærksomhed og beundring samt deres tendens til at manipulere eller afvise deres partner.

 • Lavt Selvværd
  Narcissistens kritik og nedværdigelse kan føre til, at partneren udvikler et lavt selvværd. De kan begynde at tvivle på deres egen værdi og opleve følelser af utilstrækkelighed og skam.

 • Tillidsproblemer
  Efter at have oplevet løgne, bedrag og mulig utroskab fra narcissistens side, kan individet få svært ved at stole på andre mennesker i fremtiden.

 • Isolation
  Narcissister har ofte brug for at kontrollere og isolere deres partnere fra venner og familie, hvilket kan resultere i social isolation for partneren.

 • Posttraumatisk Stress
  Langvarig psykisk mishandling kan føre til symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), herunder flashbacks, mareridt og angst.

 • Komplikationer i Fremtidige Relationer
  Eksponering for narcissistisk adfærd kan forstyrre individets evne til at indgå i sunde, gensidigt støttende relationer i fremtiden. De kan utilsigtet finde sig selv i lignende dysfunktionelle mønstre.

De påvirkede personer kan drage fordel af professionel rådgivning eller terapi for at bearbejde deres oplevelser og genopbygge deres selvtillid og evne til at indgå i sunde forhold. Opbygning af et støttende netværk og læring af grænsesætning kan også være nyttige skridt på vejen mod bedring.

Selvhjælp: Sådan beskytter du dig mod narcissistisk manipulation

For at beskytte dig selv mod narcissistisk manipulation er det vigtigt at styrke din egen selvforståelse og sætte klare grænser. Her følger en række trin, du kan tage i brug for at bevare din integritet og velvære.

 1. Lær narcissistens taktikker at kende: Gør dig bekendt med narcissistens manipulationsteknikker såsom gaslighting, skyldforskydning, og kærlighedsbombning. Ved at forstå disse teknikker kan du bedre genkende dem, når de opstår.

 2. Styrk din selvværd: Narcissister udnytter ofte personer med lavt selvværd. Praktiser selvkærlighed og selvpleje for at forbedre din selvfølelse og modstandskraft.

 3. Sæt klare grænser: Det er afgørende at fastsætte grænser for, hvad der er acceptabel adfærd. Vær konsekvent med at håndhæve disse grænser, og kommuniker dem tydeligt til den narcissistiske person.

 4. Søg støtte: Tal med venner, familie eller en professionel terapeut om dine oplevelser. Støtte fra omgivelserne kan give dig styrke og validering.

 5. Lær assertiv kommunikation: Øv dig i at udtrykke dine behov og følelser på en sund og assertiv måde. Dette vil hjælpe dig i at fodre narcissistiske manipulationstendenser.

 6. Praktiser mindfulness: Mindfulness-teknikker kan hjælpe dig med at blive mere bevidst om dine følelser og tanker, og dermed blive mindre sårbar over for manipulation.

 7. Fokuser på egne mål: Hold fokus på dine personlige mål og værdier. Dette giver dig et styrket fundament, som er sværere for en narcissist at rokke ved.

 8. Unddrag dig toksiske situationer: Når det er muligt, undgå eller begræns din kontakt med den narcissistiske person. Det er nok ikke altid muligt, men selv små ændringer kan gøre en stor forskel.

Ved at anvende disse strategier kan du beskytte dig selv og mindske effekten af narcissistiske manipulationstendenser. Husk, det er vigtigt at prioritere din egen mentale sundhed og velbefindende.

Behandling af narcissisme: Terapi og genoprettelsesmuligheder

Når personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse søger behandling, kan det være et vigtigt skridt på vejen mod et mere balanceret og tilfredsstillende liv. Terapi for narcissisme kan være udfordrende, eftersom mange individer med denne tilstand ofte har en modstand mod at anerkende deres vanskeligheder og behovet for hjælp. Men med tålmodighed og professionel støtte, er der forskellige terapeutiske tilgange, som kan anvendes for at fremme helingsprocessen.

 • Kognitiv Adfærdsterapi (KAT): Denne form for terapi hjælper individet med at genkende og ændre destruktive tankemønstre og adfærd, som kan være en del af narcissistiske træk. KAT fokuserer på både tanker, følelser og adfærd, og kan hjælpe personen med at udvikle mere realistiske selvopfattelser og empati over for andre.

 • Dybdeterapi: Ofte involverer behandlingen dybere eksploration af barndom og tidlige relationer for at forstå de underliggende årsager til narcissistiske træk. Dette kan inkludere psykodynamisk terapi eller anden form for langtidspsykoterapi, som kvitterer for et langvarigt engagement i terapiprocessen.

 • Gruppeterapi: At deltage i terapigrupper kan være særligt gavnligt, da det sætter individet i en social kontekst, hvor de kan lære at interagere på mere hensigtsmæssige måder. Gruppeterapi kan også tilbyde støtte og feedback fra jævnaldrende, som kan spejle og udfordre narcissistiske opfattelser.

 • Familieterapi: Hvis narcissistiske adfærdsmønstre påvirker familielivet, kan familieterapi være nyttig for at forbedre kommunikationen og reparere relationer.

 • Medicinering: Selvom der ikke direkte findes medicin mod narcissisme, kan det være, at medicin foreskrives for at hjælpe med tilknyttede symptomer som depression eller angst.

Gensidig engagement og vilje til at forandre sig er nøgleelementer i enhver behandling af narcissistiske træk. Uanset behandlingsvalget, kræver processen regelmæssige sessioner og en betydelig investering af tid og arbejde. Professionalitet og specialisering indenfor sundhedssektoren er central for at sikre en støttende, ikke-dømmende tilgang, der fremmer personlig vækst og selvindsigt.

Afslutning: Opsummering og vejledning fremad

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse repræsenterer et komplekst og udfordrende psykologisk landskab, både for den ramte og deres omgivelser. Det er vigtigt at anerkende, at selvom de ydre symptomer kan virke afvisende og selvforherligende, kan de interne kampe være betydelige og smertefulde. Behandling kræver en tilgang, der tager højde for individets behov samt de underliggende dynamikker i deres adfærd.

For dem, der søger hjælp, kan følgende skridt være hjælpsomme:

 • Forståelse og viden: Lær om narcissistisk personlighedsforstyrrelse for bedre at forstå adfærden og dens indvirkning.
 • Professionel rådgivning: Søg hjælp fra en specialist i personlighedsforstyrrelser, som kan tilbyde individualiseret terapi.
 • Gruppe terapi: Overvej at deltage i støttegrupper, hvor man kan dele erfaringer med andre i lignende situationer.
 • Grænsesætning: Lær at sætte sunde grænser for at beskytte sig selv fra skadelige konsekvenser af den narcissistiske persons adfærd.
 • Selvpleje: Tag tid til egen mental og følelsesmæssig pleje.

For fagfolk, der arbejder med mennesker med narcissistisk personlighedsforstyrrelse, er opdateret viden om de seneste behandlingstilgange og terapiformer essentiel. Kontinuerlig uddannelse og supervision anbefales, for at sikre den mest effektive støtte og vejledning.

Ved at forblive informeret, opmærksom og empatisk, kan både individet med forstyrrelsen og deres nære skabe et mere håndterbart og sundere samliv. Vejen fremad kræver tålmodighed, indsigt, samt en vilje til at arbejde med dybere selvreflektion og interpersonel udvikling. Således er det muligt at finde balancen og opnå en positiv forandring.