Forståelse og støtte til personer med flere personligheder

af

Her er et overblik:

Indledning til Dissociativ Identitetsforstyrrelse (DID)

Dissociativ Identitetsforstyrrelse, tidligere kendt som multipel personlighedsforstyrrelse, er en kompleks psykisk lidelse karakteriseret ved tilstedeværelsen af to eller flere forskellige personlighedstilstande eller identiteter hos en person. Disse skiftende identiteter har hver deres unikke mønstre af opfattelse og interaktion med omverdenen. Årsagerne til DID er ofte relateret til svære traumer eller misbrug i barndommen, hvor dissociation tjener som en overlevelsesmekanisme.

Denne tilstand kan fremkalde en bred vifte af symptomer, herunder:

 • Amnesi, hvor personen ikke kan huske visse tidsperioder, handlinger eller personer.
 • En følelse af at være frakoblet fra sig selv og sine følelser.
 • Indre forvirring eller konflikt på grund af de skiftende identiteter.
 • Oplever alvorlige forstyrrelser i dagligdagen, herunder i relationer og arbejde.

Forståelsen af DID gennem de sidste årtier er steget, og det anerkendes nu som en legitim og behandlingsbar lidelse. Stigmatisering og misforståelser findes stadig, hvilket ofte resulterer i forsinket diagnose og behandling. Det er afgørende at have en nuanceret forståelse af DID for at kunne yde den nødvendige støtte og behandling til personer, der lever med denne tilstand.

Professionel behandling af DID fokuserer på at integrere de forskellige identiteter til en koherent identitetsfølelse og at bearbejde de traumer, der ligger til grund for lidelsen. Dette kan involvere forskellige terapiformer, såsom kognitiv adfærdsterapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og lægeordineret medicinering. Emotionel støtte til personen med DID er afgørende og indebærer ofte opbygning af tillidsfulde relationer, etablering af sikkerhed og forståelse for individets oplevelsesverden.

DID: Definition og grundlæggende principper

Dissociative Identity Disorder (DID), tidligere kendt som multipel personlighedsforstyrrelse, er karakteriseret ved tilstedeværelsen af to eller flere adskilte personlighedstilstande eller identiteter indenfor én individ. Disse forskellige identiteter kontrollerer personens adfærd på skiftende tidspunkter.

 • Identitetsfragmentering: Hver identitet har sin egen relativt vedvarende mønster af perseption og relation til omverdenen.
 • Hukommelsesrunder: Der er ofte markante hukommelsesgab, som kan ikke forklares ved almindelig glemsomhed.
 • Traume: DID udvikler sig ofte som en respons på ekstremt traume, typisk i barndommen.
 • Beskyttelsesmekanisme: Skabelsen af separate identiteter er en del af individets forsøg på at isolere og kontrollere traumatiske minder.

Årsagen til DID forstås som en kompleks interaktion af faktorer, herunder traume, disociative evner og ens støtte system. Diagnosen stiller særlige krav til behandlerens erfaring og indsigt, da symptomerne ofte kan overlappe med andre psykiske lidelser.

Det er fundamentalt for forståelsen af DID at anerkende, at tilstanden er en overlevelsesstrategi og ikke en form for opmærksomhedssøgen eller svaghed. Centrale principper for støtte til DID-ramte inkluderer:

 1. Validation af oplevelsen: Anerkendelse af individets forskellige identiteter som ægte og gyldige.
 2. Sikkerhed og stabilitet: At skabe et miljø, hvor individet føler sig sikkert og kan opretholde stabilitet i deres liv.
 3. Integreret behandling: At arbejde tværfagligt og koordineret, hvor psykologisk, medicinsk og social støtte er integreret.

Strategien for behandling og støtte skal være individualiseret og tage højde for personens unikke behov og historik. DID er en seriøs og legitimeret lidelse, der kræver en empatisk tilgang for at støtte dem, der lever med denne tilstand.

Den historiske udvikling af Dissociative Identitetsteorier

I løbet af historien har synet på dissociative identitetsteorier ændret sig markant. I det 19. århundrede blev fænomenet, som dengang ofte blev omtalt som multipel personlighedsforstyrrelse, første gang dokumenteret af psykiatere. Disse tidlige teorier fremsatte hypotesen om, at flere personligheder kunne eksistere hos en enkelt individ som en reaktion på alvorlig traume.

I starten af det 20. århundrede begyndte psykoanalytiske teorier at påvirke opfattelsen af dissociative tilstande. Teorierne foreslog, at dissociation var en forsvarsmekanisme for at undgå psykisk smerte. Sigmund Freud og hans samtids psykoanalytikere bidrog til at udbrede idéen om, at traumer og undertrykte minder kunne være årsagen til psykiske lidelser, hvilket også inkluderede dissociative tilstande.

Under 1970’erne og 1980’erne fik forskning og klinisk interesse for dissociative identiteter øget opmærksomhed. Den kontroversielle case af “Sybil” skabte debat i offentligheden og i faglige kredse om ægtheden af sådanne diagnoser, men den førte også til en større forståelse og accept af dissociative identitetsforstyrrelse (DID).

I de senere år har forskere fortsat med at undersøge årsagerne til DID, herunder forbindelsen til kronisk traume, især i barndommen. En voksende konsensus anerkender nu DID som en legitim psykologisk tilstand, som kræver specifik og sensitiv terapeutisk intervention.

Kritik og skepsis har dog ledsaget DID’s historie, hvilket påvirker både diagnoseprocessen og behandlingsmetoderne. Nu til dags arbejdes der fortsat med at finpudse diagnosekriterierne og udvikle mere effektive behandlingsstrategier for at støtte personer med DID.

Hvordan DID adskiller sig fra andre psykiske lidelser

Dissociativ identitetsforstyrrelse (DID), tidligere kendt som multipel personlighedsforstyrrelse, er en kompleks psykisk lidelse, der er karakteriseret ved eksistensen af to eller flere forskellige personlighedsstater. Selvom DID deler visse træk med andre psykiske lidelser, er der markante forskelle, som gør den unik.

 • Tilstedeværelsen af forskellige personligheder: I modsætning til andre lidelser, hvor der kan være stemningsvariationer eller forskellige adfærdsmønstre, oplever personer med DID distinkte personlighedsstater, hver med deres eget navn, alder, historie og selvopfattelse.

 • Dissociative amnesi: Personer med DID kan opleve omfattende hukommelsestab, der er inkonsistent med almindelig glemsomhed. Dette kan inkludere at glemme tidsperioder, personlige informationer og traumatiske begivenheder.

 • Tilknytning til traumer: DID er tæt knyttet til tidlige, alvorlige og gentagne traumatiske oplevelser, især i barndommen. Fordi andre psykiske lidelser kan have forskellige årsager, som biologiske faktorer eller miljømæssige stressorer, er denne traumerelation særlig karakteristisk for DID.

 • Dissociative fænomener: Personer med DID oplever dissociation, som er en mental process, der bringer en mangel på sammenhæng i tanker, erindringer, følelser, handlinger eller identitet. Mens dissociation kan forekomme i mildere former i andre psykiske lidelser, er den hos personer med DID mere udtalt og forstyrrende.

 • Sværhedsgrad af funktionstab: På grund af de forskellige identiteter og de tilhørende amnesi episoder kan personer med DID opleve betydelig funktionstab i arbejde, sociale situationer og daglige aktiviteter, hvilket kan være mere fremtrædende end i andre lidelser.

Det er centralt for sundhedsprofessionelle og støttepersoner at forstå disse unikke karakteristika for DID for at kunne levere effektiv behandling og støtte.

Årsager og risikofaktorer for udviklingen af DID

Dissociativ Identitetsforstyrrelse (DID), tidligere kendt som multipel personlighedsforstyrrelse, udvikles ofte som et resultat af alvorlig og vedvarende traume i barndommen, særligt når traumet involverer emotionel, fysisk eller seksuel misbrug. Forskningsmæssige undersøgelser peger på en række faktorer, der kan øge risikoen for at udvikle DID:

 • Tidlige traumer: Langvarig eksponering for traumatiske oplevelser, især i de formative år (0-6 år), kan resultere i et komplekst system af overlevelsesmekanismer, herunder dissociation, hvor personlighedssplitning kan opstå som en forsvarsmetode.
 • Misbrug: Gentagne misbrugserfaringer, som eksempelvis seksuelt misbrug, fysisk vold eller psykisk mishandling i barndommen, er centralt i de fleste tilfælde af DID.
 • Familiehistorik: Tilstedeværelsen af dissociative lidelser og andre psykiske forstyrrelser i familien kan øge risikoen.
 • Ustabil eller usikker tilknytning: Problemer med tilknytning mellem børn og deres omsorgsgivere kan bidrage til udviklingen af dissociative symptomer og identiteter.
 • Svigtende social støtte: Manglende støtte fra familie eller samfund efter traumatiske hændelser kan forværre dissociative symptomer og processer.
 • Andre traumer: Traumatisk tab, alvorlige medicinske procedurer eller katastrofale hændelser kan også spille en rolle i udviklingen af DID.
 • Udviklingsmæssige og genetiske faktorer: Selvom det ikke er fuldt belyst, kan en kombination af genetiske faktorer og negativ påvirkning under hjerneudviklingen også være en del af årsagen.

Det er vigtigt at bemærke, at de præcise årsager og risikofaktorer kan være individuelle, og ikke alle, der oplever disse risikofaktorer, vil udvikle DID. Differentieret behandling og støtte er nødvendig for hver enkelt person, der lever med denne komplekse tilstand.

Identificering og diagnostisering af DID

Dissociativ Identitetsforstyrrelse (DID), tidligere kendt som multipel personlighedsforstyrrelse, er en tilstand, hvor en person oplever to eller flere adskilte identiteter eller personlighedstilstande, som hver har sin egen måde at opfatte og interagere med omverdenen på. Diagnostisering af DID kan være kompleks og kræver en omfattende forståelse af individets psykologiske historie og symptombillede.

 • Kliniske interviews: Specialiserede psykologer eller psykiatere udfører dybdegående kliniske interviews for at afdække symptomer og adfærdsmønstre, der er typiske for DID. Disse inkluderer amnesi, identitetsskift og dissociation.

 • Diagnostiske skemaer: Standardiserede diagnostiske værktøjer, såsom Dissociative Experiences Scale (DES) og Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D), anvendes for at kvantificere og bekræfte dissociative symptomer.

 • Observation: Længerevarende observationer kan være nødvendige for at bevidne identitetsskift og for at differentiere DID fra andre psykiske lidelser.

 • Behandlerens erfaring: Erfaring med, og viden om DID, er essentiel for en præcis diagnostisering. Det er vigtigt, at behandleren kan anerkende de subtile tegn på en lidelse, der ofte er skjult.

 • Historisk information: Udover direkte observation og interviews er det også centralt at indsamle omhyggelig information om individets historie, herunder traumer og barndomserfaringer, som kan være relevante for DID.

Selvom en korrekt diagnose er fundamental, er der en risiko for fejldiagnostisering på grund af DID’s komplekse natur og overlap med andre psykiske tilstande. Det er derfor essentielt, at sundhedsprofessionelle arbejder omhyggeligt og multidisciplinært for at sikre den mest nøjagtige diagnosemulighed.

DID’s mange ansigter: Forståelse af alter-identiteter

Dissociative Identity Disorder (DID), tidligere kendt som multipel personlighedsforstyrrelse, er en psykiatrisk lidelse, hvor en person oplever to eller flere adskilte og forskellige personlighedstilstande, kendt som alter-identiteter. Hver af disse alter-identiteter kan have deres eget navn, alder, køn, historie og karaktertræk. De kan endda have unikke færdigheder eller viden, som den primære identitet ikke besidder.

 • Alter-identiteterne kan komme frem og tage kontrol over personens adfærd og handlinger, ofte kaldet “skift”.
 • Skift kan være udløst af stressfaktorer, følelsesmæssige behov, eller de kan opstå spontant.
 • Ikke alle altere er nødvendigvis bevidste om hinandens eksistens.
 • Kommunikation og samarbejde mellem alter-identiteter kan variere betydeligt fra person til person.
 • Behandling af DID indebærer ofte terapiformer, der sigter mod at integrere alter-identiteterne og opnå bedre selvforståelse og funktionsevne.

Forståelsen af alter-identiteter er afgørende for at yde den korrekte støtte til personer med DID. Det kræver en anerkendelse af de individuelle forskelle og behov, som hver identitet repræsenterer. Fagfolk såvel som støttepersoner skal subtilt navigere i kompleksiteten af DID og facilitere et miljø, hvor personen føler sig sikker og forstået. Den multiple virkelighed, som personer med DID oplever, kræver en nuanceret tilgang for at fremme healing og integration.

Behandlingsstrategier: Terapi og støtte til DID-patienter

Behandling af Dissociativ Identitetsforstyrrelse (DID) kræver en specialiseret tilgang, da tilstanden kan være kompleks og multifacetteret. Terapi for DID-patienter sigter mod at integrere de forskellige identiteter i en stabilitet og opnå helhed i personens selvopfattelse. Nedenstående er terapeutiske strategier og støttemuligheder, som kan være gavnlige for personer med DID:

 • Individuel terapi: Ofte anses langvarig psykodynamisk terapi eller kognitiv adfærdsterapi som hjørnesten i behandlingen. Disse terapiformer hjælper patienter med at bearbejde traumer og konflikter, der kan ligge til grund for DID.

 • Sikkerhed og Stabilisering: Det primære fokus i behandlingen er at skabe sikkerhed for patienten, både fysisk og psykisk, for at mindske behovet for dissociation som en overlevelsesstrategi.

 • Intern kommunikation: Terapeuter arbejder med patienter for at facilitere dialog og forståelse mellem de forskellige personligheder. Dette kan inkludere teknikker som indre selv-hjælpearbejde.

 • Integrationsterapi: Integration af de adskilte identiteter kan være et mål, så patienten kan fungere med en mere samlet selvopfattelse. Det er dog vigtigt at bemærke, at integration ikke altid er det formålsløse mål for alle individer.

 • Familie- eller parterapi: Involvering af vigtige personer i patientens liv kan styrke støttesystemet og forbedre forståelsen og håndteringen af DID.

 • Gruppeterapi: Selvom gruppeterapi kan være udfordrende for DID-patienter, kan den tilrettelægges forsigtigt og tilbyde støtte fra dem, der har lignende oplevelser.

 • Medicinsk behandling: Mens der ikke findes specifik medicin mod DID, kan medicin anvendes for at behandle co-morbide tilstande som depression eller angst.

Det er afgørende at have et behandlingsteam, der er erfarent og empatisk for at sikre, at patienterne modtager en holistisk og skræddersyet behandlingsplan. Langtidsopfølgning er også vitalt for at opretholde fremskridt og forebygge tilbagefald.

De juridiske og sociale implikationer af DID

Dissociative identitetsforstyrrelse (DID) rejser en række juridiske og sociale spørgsmål, der kan påvirke individer og samfundet som helhed. Juridisk set kan tilstedeværelsen af forskellige personligheder inden for én person skabe unikke udfordringer, særligt i retssystemet. For eksempel, når en person med DID beskyldes for en forbrydelse, kan det være svært at afgøre, hvilken identitet der var ansvarlig, og hvordan man skal fastsætte ansvarlighed og straf.

 • Ansvarlighedsproblematikken bliver yderligere kompliceret, hvis en alternativ personlighed ikke er opmærksom på handlingerne fra en anden personlighed.
 • Beslutninger om testamenter, kontrakter og samtykke til medicinsk behandling kan også blive komplicerede af identitetsskift.

På den sociale front står personer med DID ofte over for stigmatisering og misforståelser, som kan underminere deres evne til at opnå beskæftigelse, danne relationer og tilgå sociale tjenester. Samfundets manglende forståelse for DID kan føre til:

 • Diskrimination på arbejdspladsen, når symptomer eller identitetsskift fejlfortolkes som upålidelighed eller inkompetence.
 • Vanskeligheder med at opretholde langvarige personlige relationer på grund af de uforudsigelige skift mellem identiteter.
 • Barrierer for at tilgå passende psykisk sundhedspleje og støtte, hvilket kan forstærke de sociale og personlige problemer, som personer med DID ofte står over for.

For at støtte personer med DID effektivt kræver det en dybdegående forståelse af disse implikationer samt udvikling af juridiske og sociale rammer, der anerkender og tilgodeser de unikke udfordringer, som tilstanden medfører. Inddragelse af fagprofessionelle med specialiseret viden om DID er afgørende for at udforme passende politikker og praksisser, både i retssystemet og bredere sociale institutioner.

Myter versus realiteter: Debunking misforståelser om DID

Dissociativ Identitetsforstyrrelse (DID) er omgivet af mange misforståelser, hvilket kan føre til stigmatisering og unødig lidelse for dem, der lider af det. Det er afgørende at skelne mellem myter og realiteter for bedre at forstå og støtte personer med DID.

 • Myte 1: DID er en sjælden tilstand.

  • Realitet: Mens nøjagtige prævalensrater varierer, antyder forskning at DID måske ikke er så sjælden som tidligere antaget. DID påvirker mellem 1-3% af befolkningen.
 • Myte 2: Personer med DID simulerer deres symptomer.

  • Realitet: DID er en ægte og alvorlig psykisk lidelse. Det er anerkendt i både Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) og International Classification of Diseases (ICD-11).
 • Myte 3: DID er et resultat af popkultur eller mediepåvirkning.

  • Realitet: Selv om visse film og bøger har portrætteret DID på en sensationalistisk måde, er lidelsen godt dokumenteret i den videnskabelige litteratur med tilfælde rapporteret langt før mainstream mediernes popularitet.
 • Myte 4: Alle med DID har et tydeligt og dramatisk skift mellem identiteter.

  • Realitet: Skift mellem identiteter kan være meget diskrete og ikke altid lette at bemærke for udenforstående.
 • Myte 5: DID kan ikke behandles.

  • Realitet: DID kan behandles succesfuldt med en kombination af terapi, medicin, og støtte. Behandling kan hjælpe individer med at integrere deres identiteter og forbedre deres funktionsevne.
 • Myte 6: Personer med DID er voldelige.

  • Realitet: De fleste personer med DID er ikke mere voldelige end den generelle befolkning, og mange er oftere ofre for vold og misbrug.

Ved at dissekere disse myter og præsentere realiteterne, kan vi skabe et mere nøjagtigt og empatisk grundlag for at forstå og bistå personer med Dissociativ Identitetsforstyrrelse.

Personlige beretninger: Livet med DID

Dissociative Identitetsforstyrrelse (DID) er en tilstand, der tidligere var kendt som multipel personlighedsforstyrrelse. Denne komplekse psykiske tilstand er karakteriseret ved at en person oplever to eller flere adskilte personlighedstilstande eller identiteter. Disse identiteter kan have deres egne vedvarende mønstre i at opfatte, forholde sig til og tænke om sig selv og verden.

For dem, der lever med DID, kan hverdagen byde på unikke udfordringer:

 • Identitetsskift: Skift mellem forskellige identiteter kan forekomme pludseligt og være forvirrende, ikke kun for individet, men også for omgivelserne. Disse skift kan være følelsesmæssigt krævende og skabe forstyrrelser i daglige rutiner.

 • Tab af tid: Personer med DID kan opleve tidsforvrængninger, hvor timer eller dage kan ‘forsvinde’, når en anden identitet tager kontrol. Dette tab af tid kan forhindre kontinuitet i livet og skabe vanskeligheder i personlige og professionelle relationer.

 • Trigger-håndtering: Udløsende begivenheder, som kan fremkalde et skift mellem identiteter, kræver konstant opmærksomhed. Personer med DID må lære at identificere og forvalte disse triggere for at håndtere deres tilstand bedst muligt.

 • Behandling: Det er afgørende for personer med DID at finde terapeuter, som forstår dynamikken i denne tilstand. Effektiv behandling kræver ofte en kombination af psykoterapi, medicin og støttegrupper.

Gennem personlige beretninger fremgår det, at livet med DID er komplekst og kræver en dybtgående forståelse samt specialiseret støtte. Bamhjertighed og tålmodighed fra omgivelserne kan gøre en markant forskel for dem, der bekæmper de daglige slag, som DID medfører.

Fremtidsudsigter og forskning inden for Dissociativ Identitetsforstyrrelse

Fremtiden for personer med Dissociativ Identitetsforstyrrelse (DID) afhænger i høj grad af videnskabelig forskning og forståelse af lidelsen. Forskningen i DID står over for en række udfordringer, men der er også spændende muligheder for udvikling af nye behandlingsformer og støttestrategier.

Forskningen på DID-området fokuserer fortrinsvis på følgende områder:

 • Årsagsforhold: At identificere de præcise psykologiske og biologiske processer, der fører til udviklingen af multiple personligheder, er essentielt for at kunne prævenere DID og tilvejebringe bedre behandling.
 • Diagnostiske værktøjer: Udviklingen af mere præcise diagnostiske værktøjer er nødvendig for at sikre tidlig og korrekt diagnosticering, hvilket kan forbedre behandlingsudsigterne markant.
 • Effektive behandlingsmetoder: Forskning i behandlingsmetoder, der integrerer forskellige terapeutiske tilgange såsom psykoterapi, kognitiv adfærdsterapi og medicinsk behandling, er afgørende.
 • Langtidseffekter af behandling: Langvarige studier af effekten af forskellige behandlinger vil bidrage til forståelsen af, hvad der hjælper på lang sigt.
 • Social støtte og integration: Udviklingen af programmer, som sikrer social integration og støtte til personer med DID, er centralt for at forbedre livskvaliteten.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt med fortsat dialog mellem forskere, praktiserende klinikere og personer med DID for at sikre, at fremtidige forskningsretninger er i overensstemmelse med patienternes behov og den kliniske virkelighed. Ved at arbejde sammen kan forskningen bidrage til at nedbryde stigmaet og fordommene forbundet med DID og fremme en inkluderende tilgang til støtte og behandling.

Afslutning: Accept og integration af alle identiteter

I en verden, hvor forståelsen af psykologiske fænomener fortsat vokser, er det essentielt, at accept og integration af alle identiteter bliver en integreret del af samfundet. For dem, der lever med flere personligheder, kan denne accept være afgørende for deres velbefindende og evne til at fungere i dagligdagen.

For at fremme en inkluderende miljø, skal følgende trin overvejes:

 • Øget bevidsthed: Udbrede kendskab til Dissociative Identitetsforstyrrelse (DID) og andre relaterede tilstande. Det er vigtigt, at samfundet anerkender og respekterer den enkeltes oplevelse.

 • Uddannelse: Tilbyde uddannelse til sundhedspersonale, lærere, arbejdsgivere og den brede offentlighed om, hvordan de kan støtte folk med multiple identiteter.

 • Inkluderende praksis: Institutioner og organisationer bør udvikle inkluderende praksis, der tillader alle personligheder at blive tilgodeset og respekteret.

 • Netværk af støtte: Skabe netværk af støtte, hvor individer med multiple personligheder kan dele erfaringer og få rådgivning.

 • Lovgivningsmæssige forandringer: Arbejde for lovgivningsmæssige forandringer, der sikrer rettigheder og beskyttelser for personer med DID og lignende tilstande.

Integrationen af alle identiteter i samfundet begynder med accept og endsige omfavnelse af det unikke ved hver eneste person. Med en fælles indsats kan der skabes en verden, hvor hver person har mulighed for at leve et liv, hvor de føler sig set, forstået og støttet. Accept er fundamentet for et sundere samfund, hvor mangfoldighed ikke blot tolereres, men fejres.