Hvad er eksistentiel psykologi? En introduktion for begyndere

af

Her er et overblik:

Indledning til eksistentiel psykologi

Eksistentiel psykologi er en retning inden for psykologien som udforsker menneskets eksistens, frihed og valg heri. Den tager udgangspunkt i, at mennesket grundlæggende er frit og ansvarligt for eget liv og de valg, som individer foretager. Denne psykologiske tilgang blev populær i midten af det 20. århundrede og har rødder i eksistentialismen, en filosofisk strømning, der fokuserer på individets unikke position som et selvbevidst væsen, som konstant står over for valg – store som små – indenfor livets uundgåelige rammer af dødelighed, frihed og isolation.

Eksistentiel psykologi omhandler nogle af de mest fundamentale aspekter ved den menneskelige oplevelse:

 • Søgen efter mening: Hvordan opfatter vi meningen med vores eget liv, og hvordan skaber og bevarer vi denne mening?
 • Angst og konfrontation med friheden: Hvordan håndterer vi den grundlæggende angst, som opstår i mødet med livets valg og vores frihed til at vælge?
 • Dødsbevidsthed: Hvordan påvirker bevidstheden om døden vores livsførelse og de valg vi træffer?
 • Ensomhed og forbindelse: Hvordan omgås vi den fundamentale ensomhed og søger forbindelse med andre?

Disse spørgsmål og mange flere adresseres i eksistentiel psykologi, som ikke ser mennesket som et offer for omstændigheder eller determineret af underbevidste kræfter, men som et væsen i stand til at skabe sin egen skæbne gennem bevidste valg. Terapeuter, der praktiserer eksistentiel psykologi, støtter typisk klienter i at udforske disse dybtliggende spørgsmål, hvilket kan føre til en mere autentisk og meningsfuld tilværelse.

Eksistentiel psykologis historiske rødder

Eksistentiel psykologi trækker sine historiske rødder fra en række filosofiske og psykologiske strømninger, som begyndte at forme sig i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Denne gren af psykologien tager udgangspunkt i menneskets eksistens og de grundlæggende vilkår for livet, herunder frihed, valg og ansvar.

 • Filosofferne Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche anses ofte for at være de forløbere, der lagde fundamentet for eksistentiel tænkning. Kierkegaard betragtes som eksistentialismens fader for hans fokus på individets subjektive oplevelse og troen på, at det enkelte menneske må finde sin egen autentiske vej i livet uden blindt at følge dogmer.
 • Den tyske filosof Martin Heidegger udbyggede disse idéer og undersøgte menneskets væren-i-verden, eller ‘Dasein’, og stillede eksistentielle spørgsmål om mening og væren.
 • Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir videreudviklede eksistentialismen og lagde vægt på frihed, valg og det enkelte menneskes ansvar for at skabe mening i en i sig selv meningsløs verden.

Psykologer begyndte at integrere disse filosofiske ideer i en terapeutisk kontekst. Viktor Frankl, en østrigsk psykiater og holocaustoverlever, udviklede logoterapi, der understreger søgen efter mening som centralt for menneskelig motivation. Rollo May, en anden vigtig figur i eksistentiel psykologi, integrerede eksistentialismens ideer i psykologi og lagde vægt på angst, frihed og individuation som afgørende karakteristika for menneskelig eksistens.

Eksistentiel psykologi er i sin natur tværfaglig og trækker på både dybe filosofiske traditioner og moderne psykologiske praksisser, hvilket gør den både rig og kompleks i sin tilgang til forståelse af den menneskelige tilstand.

De grundlæggende principper for eksistentiel psykologi

Eksistentiel psykologi er en psykologisk retning, som beskæftiger sig med de grundlæggende aspekter af menneskelig eksistens. De fundamentale principper i eksistentiel psykologi omfatter:

 • Individets unikke erfaring: Det antages, at hvert individ oplever verden på sin egen personlige måde, hvilket er afgørende for forståelsen af deres adfærd og psykiske tilstand.

 • Frihed og ansvar: Eksistentiel psykologi er centreret omkring ideen om, at mennesker har fri vilje og er ansvarlige for deres handlinger. Dette princip fremhæver vigtigheden af personligt valg og de konsekvenser, som disse valg medfører.

 • Søgen efter mening: Meningsskabelse er et centralt tema. Det antages, at det at finde mening i livet er en af de primære motiver for menneskelig adfærd.

 • Angst og konfrontation med eksistensen: Angst ses som en naturlig del af den menneskelige tilværelse og kan opstå, når individet stilles over for eksistentielle spørgsmål som død, frihed og isolation.

 • Eksistentielle kriser som muligheder for vækst: Perioder med eksistentiel krise, såsom et dødsfald eller en livsændrende begivenhed, ses ikke nødvendigvis som negative, men som muligheder for personlig udvikling.

 • Autenticitet: Det er vigtigt, at individer lever autentisk, hvilket indebærer en forståelse og accept af sig selv, herunder de aspekter af eksistensen, som kan være ubehagelige eller svære at forholde sig til.

Eksistentiel psykologi lægger altså vægt på individets personlige oplevelse og stræben efter at leve et meningsfuldt liv, samtidig med at man anerkender de uundgåelige udfordringer, som følger med menneskelig eksistens. Principperne kan anvendes både teoretisk og praktisk i psykoterapeutisk sammenhæng for at fremme selvforståelse og personlig vækst.

Hvordan eksistentiel psykologi adskiller sig fra andre psykologiske skoler

Eksistentiel psykologi har sine unikke karaktertræk, som skelner den fra andre psykologiske retninger. I centrum for eksistentialismen står menneskets frie vilje, personlige ansvar, og søgen efter mening, som er fundamentalt forskelligt fra andre skoler, som kan fokusere mere på adfærd, kognitive processer eller det ubevidste.

 • Individuel Erfaring: Eksistentiel psykologi lægger vægt på den individuelle erfaring og den personlige rejse mod selvforståelse, i modsætning til skoler som behaviorisme, der fokuserer på observerbar adfærd og eksterne stimuli.

 • Mening og Værdier: Mens psykoanalysen dykker dybt i det ubevidste for at finde årsagerne til menneskets handlinger, søger eksistentiel psykologi at forstå menneskets bevidste søgen efter mening og personlige værdier.

 • Valgfrihed og Ansvar: Eksistentiel terapi betoner menneskets kapacitet for selvbestemmelse og ansvar over for ens valg, modsat deterministiske opfattelser fundet i visse andre retninger, som antyder at menneskets adfærd er forudbestemt af biologiske eller sociale faktorer.

 • Autenticitet: Den eksistentielle tilgang anerkender desuden vigtigheden af autenticitet og selvautenticitet, hvor traditionelle kognitive terapier måske ville koncentrere sig om at ændre dysfunktionelle tankeprocesser.

 • Tilværelsesangst: Dette perspektiv indbefatter også en accept af eksistentiel angst som en normal og uundgåelig del af den menneskelige tilstand, i modsætning til at se angst som en patologisk tilstand der skal behandles.

Eksistentiel psykologi udfordrer den traditionelle opfattelse af psykisk sundhed ved at fremhæve hvordan individuelle valg, frihed, og personlig mening kan påvirke velvære og mentale sundhedstilstande. Denne tilgang resonerer med den, der søger dybere selvforståelse og anerkendelse af livets iboende kompleksitet.

De centrale figurer i eksistentiel psykologi

Eksistentiel psykologi er præget af betydningsfulde tænkere, hvis ideer har formet denne retning inden for psykologien. Fælles for disse figurer er en dyb interesse for den menneskelige eksistens og de fundamentale vilkår for det at være menneske.

 • Søren Kierkegaard, en dansk filosof som mange betragter som faderen til eksistentiel tænkning, er afgørende for eksistentiel psykologi. Hans fokus på individets subjektivitet og personlige valg står som grundpiller i disciplinen.

 • Friedrich Nietzsche, en tysk filosof, betonede vigtigheden af selvovervindelse og det at forme sit eget liv, koncepter der senere ville influere eksistentiel psykologi.

 • Jean-Paul Sartre, en fransk eksistentialist, bidrog med idéen om, at eksistensen kommer før essensen, hvilket indebærer at mennesker først eksisterer og derefter skaber deres essens gennem handlinger.

 • Martin Heidegger, en anden tysk filosof, introducerede begrebet ‘væren-i-verden’ som et centralt koncept i eksistentiel tænkning om menneskets tilværelse.

 • Viktor E. Frankl, en østrigsk neurolog og psykiater, grunnede logoterapien, som er en form for eksistentiel terapi baseret på tanken om, at menneskelig motivation er centreret omkring at finde mening i livet.

 • Rollo May, en amerikansk psykolog, er kendt for sin praktiske tilgang til eksistentiel psykologi og for at gøre den mere tilgængelig inden for terapeutisk praksis.

Disse eksistentialistiske tænkere har bidraget med væsentlige perspektiver på menneskets frihed, ansvarlighed, og den meningssøgende natur, som er centrale i eksistentiel psykologi. De har alle understreget betydningen af det personlige valg og den individuelle oplevelse som nøglekomponenter i menneskelig tilværelse.

Eksistentialisme og personlig ansvarlighed

Eksistentialisme er en filosofisk bevægelse, der understreger individets unikke position som et selvbestemmende agent, der er ansvarlig for sin egen skæbne. I konteksten af eksistentiel psykologi er personlig ansvarlighed et centralt koncept. Det antyder, at mennesker er ansvarlige for deres egne valg og handlinger samt for de konsekvenser, disse medfører.

Inden for eksistentiel psykologi betragtes mennesket som værende essentielt frit, og denne frihed indbærer et ansvar for at lede sit liv på en autentisk og meningsfuld måde. Denne tilgang erkender, at selvom visse aspekter af ens livssituation kan være uden for ens kontrol, som for eksempel socioøkonomisk status eller traumer, er der stadig et rum for individuelt valg og ansvarlighed inden for disse givne omstændigheder.

Eksistentielle psykologer fremhæver flere aspekter af personlig ansvarlighed:

 • Valgets tyngde: Hvert valg bærer en vis vægt, da det former ens fremtid og identitet.
 • Selvrefleksion: Gennem selvrefleksion kan individer erkende deres frihed til at vælge og de potentialer og begrænsninger, der følger med denne frihed.
 • Autenticitet: Det forventes, at man fører sit liv i overensstemmelse med egne overbevisninger og værdier, snarere end blot at følge eksterne forventninger eller sociale normer.
 • Accept af ensomhed: En anerkendelse af, at visse livserfaringer er subjektive og at man må bære det endelige ansvar for sine handlinger alene.
 • Modet til at konfrontere angst: Ansvar medfører også angst, men man opfordres til at møde denne angst og gennem den finde dybere mening og retning.

Gennem den eksistentielle psykologis linse ses personlig ansvarlighed ikke som en byrde, men som en mulighed for vækst og personlig udvikling. Det er en opfordring til proaktivt at forme sit liv, tage ejerskab over sine valg og stå fast ved disse i mødet med livets uundgåelige udfordringer.

De fire hovedtemaer i eksistentiel psykologi

Eksistentiel psykologi er grundlagt på undersøgelsen af den menneskelige eksistens og konfronterer de grundlæggende spørgsmål i livet. Dens fire hovedtemaer adresserer aspekter af den menneskelige tilværelse, som er centrale for forståelsen af menneskets natur og adfærd.

 • Frihed og Ansvar: Dette tema handler om det individuelle menneskes frihed til at træffe valg og de efterfølgende konsekvenser af disse valg. Inden for dette område betoner eksistentiel psykologi, at mennesker skal tage ansvar for deres handlinger og de resulterende følger, uanset omstændighederne.

 • Isolation: Dette aspekt fokuserer på den grundlæggende isolation, et individ kan opleve. Isolation kan tage form som eksistentiel isolation, hvilket er en følelse af adskillelse fra andre mennesker, eller som en mere konkret følelsesmæssig eller fysisk isolation. Eksistentiel psykologi udforsker, hvordan denne følelse af adskillelse påvirker individets adfærd og psyke.

 • Mening: Eksistentiel psykologi slår til lyd for, at det er essentielt for mennesket at søge mening og formål i livet. Mennesker har et fundamentalt behov for at finde en forståelse af deres plads i verden, og hvordan de kan bidrage positivt til det omkringliggende samfund.

 • Dødelighed: Det sidste tema adresserer menneskets forhold til døden. Anerkendelsen af ens egen dødelighed kan skabe en dybde af forståelse og en akut bevidsthed om livets værdi. Eksistentiel psykologi erkender dødelighed som en vigtig faktor, der kan motivere individer til at udnytte deres eksistens fuldt ud.

Disse fire temas fællesnævner er spørgsmål om essensen af den menneskelige tilværelse. De søger at forstå, hvordan mennesker håndterer eksistentielle kriser og finder personlig autenticitet og mening i et verdensbillede, som ofte kan synes kaotisk og uforudsigeligt.

Eksistentiel krise og dens betydning i psykologien

I det psykologiske landskab står begrebet “eksistentiel krise” som en markant indikator for dyb personlig tumult og søgen. Den eksistentielle krise opstår, når et individ konfronteres med fundamentale spørgsmål om livet, død, frihed, og ensomhed, som ofte medfører tvivl om ens livsformål, værdier og identitet.

 • Livets Mening: En central komponent i eksistentielle kriser er spørgsmålet om meningen med livet. Folk kan tvivle på livets værdi eller deres rolle i verden, hvilket kan lede til dyb introspektion eller nihilistiske følelser.

 • Valgfrihed og Ansvar: Individet kan også støde på angst over valgfriheden i eget liv og det ansvar, der følger med at træffe valg. Dette kan skabe følelser af lammelse eller overvældelse ved tanken om at styre egen skæbne.

 • Autenticitet: Den personlige skepsis kan også inkludere bekymringer omkring autenticitet – hvorvidt man lever ægte og i overensstemmelse med egne værdier.

 • Isolation: Eksistentiel krise kan forstærkes af en følelse af isolation, en opfattelse af at være fundamentalt alene i ens oplevelser og valg.

 • Mortalitet: En bevidsthed om dødelighed og det uundgåelige ved døden kan ligeledes være en katalysator for en eksistentiel krise.

I psykologien er anerkendelsen af eksistentielle kriser betydningsfuld, fordi de ofte er kernen i hvad det vil sige at være menneske. De fører til spørgsmål, som hverken kan benægtes eller fuldstændig besvares, men som kræver en form for løsning for den enkelte. Eksistentiel psykologi beskæftiger sig derfor med terapi rettet mod at hjælpe individer med at navigere disse dybe personlige udfordringer og finde mening, formål og værdi i deres liv – selv midt i usikkerheden.

Terapeutiske anvendelser af eksistentiel psykologi

Eksistentiel psykologi betragtes ofte som en tilgang, der kan berige terapeutiske sessioner med dybere menneskelig forståelse. Denne psykologiske skole har flere central punkter, som praktiserende psykologer og terapeuter anvender i behandlingen af klienter.

 • Personligt ansvar: Terapeuter hjælper klienter med at erkende og påtage sig personligt ansvar for deres valg og handlinger. Dette kan øge klientens følelse af kontrol og myndighed over eget liv.

 • Søgen efter mening: Terapeuter assisterer klienter i deres søgen efter mening, specielt i konteksten af livets større spørgsmål, som f.eks., “Hvad er formålet med mit liv?”. Dette kan være særligt relevant i tider med krise eller forandring.

 • Autencitet: Den terapeutiske proces fremmer autenticitet og selvforståelse. Klienter opmuntres til at forstå og acceptere sig selv, så de kan leve mere autentiske og opfyldte liv.

 • Mødet med ensomhed: Terapien anerkender og adresserer de uundgåelige følelser af isolation eller ensomhed som en naturlig del af menneskelig eksistens. Gennem erkendelse af ensomhedens eksistens kan klienter lære at finde mening og forbindelse trods den.

 • Dødsbevidsthed: Eksistentielt orienterede terapeuter kan hjælpe klienter med at konfrontere og forholde sig til dødeligheden og hjælpe dem med at leve mere fuldt, mens de accepterer livets endelighed.

 • Fokus på her-og-nu: Terapien opmuntrer til at være til stede i øjeblikket og værdsætte nuet, frem for konstant at være fokuseret på fortid eller fremtid.

 • Håndtering af frihed og begrænsninger: Terapeutiske samtaler omhandler balancen mellem frihed til at træffe valg og de uundgåelige begrænsninger, sociale, fysiske eller økonomiske.

Disse elementer af eksistentiel terapi kan anvendes på tværs af forskellige psykologiske lidelser og livsudfordringer, hvilket tilbyder et dybere psykologisk perspektiv, der ofte kan bidrage til personlig vækst og forbedring af mentalt velbefindende.

Kritik af eksistentiel psykologi og dens modtagelse i det psykologiske felt

Eksistentiel psykologi, som betoner menneskets frihed og ansvar for at skabe mening i sit liv, har mødt forskellige former for modtagelse og kritik i det psykologiske fællesskab. På den ene side kan tilgangen roses for dens fokus på individet og det unikt personlige i menneskelig erfaring. På den anden side er dens modtagelse ikke uforbeholdent positiv, og den har mødt væsentlig kritik, der bør overvejes.

 • Manglende empirisk støtte: Eksistentiel psykologi kritiseres for ikke altid at passe ind i traditionel kvantitativ forskning, da den fokuserer på de dybt subjektive og individuelle aspekter ved det at være menneske. Dette kan gøre det svært at måle og validere med standardiserede forskningsmetoder.

 • Abstrakte Koncepter: Kritikere påpeger, at tilgangens centrale koncepter, såsom autenticitet og frihed, kan være svære at definere præcist, hvilket gør det vanskeligt at anvende dem i praksis.

 • Psykopatologi: Der er ængstelser omkring, hvorvidt eksistentiel psykologi giver en tilstrækkelig struktur til at forstå og behandle alvorlige psykiske lidelser. Det argumenteres, at den kan mangle en klar vejledning for behandling af for eksempel dyb depression eller angst.

 • Kulturel bias: Noget kritik har peget på en potentiel vestlig bias i eksistentiel psykologi, med en antagelse om at individuel frihed og selvbestemmelse er universelle værdier.

 • Integration med andre terapiformer: Mens nogle ser eksistentiel psykologi som komplementær til andre terapiformer, har andre kritiseret dens integration og påpeget en manglende klarhed over, hvordan den passer sammen med, for eksempel, kognitive eller adfærdsmæssige tilgange.

Trods disse udfordringer fortsætter eksistentiel psykologi med at have sine fortalere og bidrager til den bredere psykologiske diskurs ved at tilbyde et perspektiv, som understreger menneskets potentiale og eksistentielle udfordringer.

Eksistentiel psykologi i moderne tid og fremtidige perspektiver

Eksistentiel psykologi har fundet sit faste fodfæste i vor tids psykoterapi og personlig udvikling. Det er en tilgang, der understreger individets frie vilje, selvbestemmelse og søgen efter mening, hvilket resonerer stærkt i et samfund præget af hurtige forandringer og komplekse valg.

I moderne tid ser vi, hvordan eksistentiel psykologi anvendes i behandling af mange forskellige psykologiske udfordringer – fra depression og angst til traumer og livskriser. Terapeuter bruger eksistentielle samtaler til at hjælpe klienter med at udforske deres værdier, identitet og livsmål. Dette fører til en større forståelse af, hvordan klienter kan finde mening og retning i livet, selv under vanskelige omstændigheder.

Desuden er eksistentiel psykologi voksende i relevans med stigende interesse for mindfulness og åndelighed i Vesten. Mange søger efter dybere lag af eksistens og selverkendelse, som eksistentielle terapiformer kan tilbyde støtte til at udforske.

Fremtidige perspektiver for eksistentiel psykologi peger på udvikling af flere integrerede terapeutiske modeller, som forbinder eksistentielle principper med andre psykoterapeutiske tilgange som kognitiv adfærdsterapi og humanistisk psykologi. Sådanne integreringer kan give et mere nuanceret værktøjssæt til at arbejde med klienters komplekse problematikker.

I takt med at vores verden bliver mere globaliseret og multikulturel, vil eksistentielle psykologer også stå overfor opgaven at tilpasse og anvende eksistentielle koncepter på tværs af forskellige kulturelle rammer og traditioner. Dette indebærer et behov for en dybere forståelse af, hvordan kulturelle faktorer påvirker menneskers eksistentialitet.

Afslutningsvis ser fremtiden lys ud for eksistentiel psykologi, da den fortsat vil udforske og bidrage til forståelsen af den menneskelige eksistens i alle dens facetter.

Afsluttende tanker og ressourcer for videre læsning

Eksistentiel psykologi tilbyder en dyb indsigt i den menneskelige erfaring og stiller spørgsmål ved mening, valg og frihed i vores liv. Denne tilgang er ikke bare en teoretisk ramme; den har praktisk relevans for terapi, selvforståelse og personlig vækst. At engagere sig med eksistentiel psykologi kan være en berigende rejse for dem, der ønsker en dybere forståelse af deres eksistens.

For dem, der ønsker at udforske eksistentiel psykologi mere indgående, kan følgende ressourcer være nyttige:

 • Bøger:

  • “Menneskets eksistens og eksistentiel psykologi” af Rollo May – en grundlæggende tekst, der introducerer nøglekoncepterne inden for eksistentiel psykologi.
  • “The Existential Counselling Primer” af Mick Cooper – en tilgængelig guide til eksistentielle terapiteorier og praksis.
 • Artikler:

  • “Eksistentiel terapi: en nyttig tilgang til terapi?” – en artikel, der udforsker eksistentiel terapis effektivitet og metoder.
  • “Eksistensens psykologi: Oversigt og perspektiv” – en akademisk artikel, der giver et overblik over eksistentiel psykologi og dens betydning i moderne psykologi.
 • Online kurser:

  • Diverse online kurser og workshops tilbydes af universiteter eller specialiserede uddannelsesplatforme om eksistentiel terapi og filosofi.
 • Fagforeninger og netværk:

  • Der er eksistentielle psykologforeninger og netværksgrupper, hvor man kan møde ligesindede fagfolk og entusiaster.

Det anbefales at engagere sig aktivt gennem læsning, workshops eller terapeutiske sessioner for dem, der ønsker at inkorporere eksistentiel tænkning i deres professionelle arbejde eller personlige udvikling. På denne rejse kan man opdage nye perspektiver på sig selv og den verden, man lever i.