Hvordan man kan identificere Borderline Personlighedsforstyrrelse

af

Her er et overblik:

Introduktion til Borderline Personlighedsforstyrrelse

Borderline Personlighedsforstyrrelse, også kendt som emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, er en mental sundhedstilstand karakteriseret ved intens, ustabil følelsesmæssig oplevelse, impulsive adfærd, og ofte udfordrende mellemmenneskelige forhold. Personer med denne forstyrrelse kæmper med at håndtere deres følelser og kan opleve en række negative tanker omkring sig selv og deres relationer til andre.

Lidelsen blev først anerkendt i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) i 1980, og siden da har den været genstand for omfattende forskning. Symptomerne på borderline personlighedsforstyrrelse kan variere betragteligt fra person til person, men almindelige træk kan indbefatte:

 • Forstærkede følelsesmæssige svingninger
 • Frygt for at blive efterladt eller opgivet
 • Svært ved at opretholde stabile relationer
 • Voldsomme udbrud eller uforudsigelige humørsvingninger
 • Et forvrænget og ustabilt selv-billede
 • Selvskadende adfærd eller selvmordsforsøg
 • Følelser af tomhed og ensomhed
 • Intense perioder med stress-relateret paranoia eller tab af kontakt med virkeligheden

Den nøjagtige årsag til borderline personlighedsforstyrrelse er ukendt, men en kombination af genetiske, neurobiologiske, og miljømæssige faktorer menes at spille en rolle. Diagnosen stilles typisk i voksen alder, og kvinder diagnosticeres oftere end mænd. Behandling indebærer ofte en kombination af psykoterapi, som for eksempel dialektisk adfærdsterapi (DBT) eller mentaliseringsbaseret terapi (MBT), og i nogle tilfælde medicin, for at hjælpe med regulering af humør og angst.

At forstå og identificere borderline personlighedsforstyrrelse er afgørende for at give den rette behandling og støtte for de berørte og deres pårørende.

De ni kriterier for diagnose af Borderline Personlighedsforstyrrelse

Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD) er en kompleks tilstand, og diagnosen baseres ofte på en bred vifte af symptomer og adfærdsmønstre. Helseprofessionelle anvender typisk de ni kriterier fastsat i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), som et grundlag for diagnosticeringen. En person skal opfylde fem af følgende kriterier for at få diagnosen BPD:

 1. Frygten for at blive forladt: Personen kan opleve intens frygt for, at andre skal forlade dem, hvilket kan føre til desperat adfærd for at undgå opfattet afvisning eller forladthed.

 2. Ustabile relationer: Personer med BPD har ofte intense og ustabile forhold, som svinger mellem idealisering og devaluering.

 3. Identitetsforstyrrelse: En markant og vedvarende ustabil selvopfattelse eller selvfølelse er almindelig.

 4. Impulsivitet: Dette kan overflade i skadelig adfærd såsom spil, misbrug af substanser, kørehasarderet eller spiseforstyrrelser.

 5. Selvskadende adfærd: Selvmordsforsøg eller trusler om dette samt selvskadende handlinger er ikke ualmindelige.

 6. Emotionel ustabilitet: Personen oplever betydelige humørsvingninger, der kan skifte fra lykke til fortvivlelse inden for få timer eller dage.

 7. Tomhedsfølelser: Vedvarende følelser af tomhed og ubetydelighed kan forekomme.

 8. Ukontrollerbar vrede: Personer med BPD kan opleve intens, upassende vrede eller have svært ved at kontrollere deres temperament.

 9. Paranoide tanker eller alvorlig dissociation: Der kan være midlertidige paranoide tanker ved stress, eller personen kan opleve følelser af at være adskilt fra sin egen person eller omverden (dissociation).

Det er vigtigt at bemærke, at disse kriterier skal evalueres af en kvalificeret fagperson inden der stilles en officiel diagnose.

Forskellen mellem Borderline Personlighedsforstyrrelse og andre psykiske lidelser

Når det gælder psykiske sygdomme, kan symptomerne ofte overlappe hinanden, hvilket gør det vanskeligt at stille en nøjagtig diagnose. Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD) er specielt udfordrende at adskille fra andre psykiske lidelser, da mange af symptomerne kan gå på tværs af forskellige forstyrrelser, men der er visse karakteristika, der distinkt skelner BPD fra andre tilstande.

 • Affektiv ustabilitet: Mens affektiv ustabilitet kan være til stede i mange psykiske tilstande, er den ved BPD særdeles udtalt og svingende. Individet kan opleve intense humørsvingninger inden for få timer.

 • Forholdsbaserede problemer: Personer med BPD har ofte ustabile og intense relationer. De kan idealisere en person og pludselig skifte til at devaluere dem, hvilket er mindre almindeligt i andre lidelser.

 • Selvskadende adfærd og suicidal trussel: Selvom disse adfærd kan forekomme i andre lidelser som depression, er de hyppigere og mere alvorlige hos personer med BPD.

 • Frygt for forladthed: Individer med BPD har en markant og vedvarende frygt for at blive forladt af dem, de holder af, hvilket ikke nødvendigvis er så fremtrædende i andre psykiske lidelser.

 • Identitetsforstyrrelse: En dybtgående og vedvarende ustabil selvidentitet eller selvforståelse er centralt i BPD, mens dette kan være mindre karakteristisk for andre forstyrrelser.

 • Impulsivitet: Impulsiv adfærd er også almindelig hos personer med BPD, specielt i skadelige former som spilafhængighed, overspisning, stofmisbrug eller uforsigtig kørsel.

Forskellen ligger ofte i mønstrenes intensitet, varighed og samlet påvirkning på personens liv. Nøglen til korrekt diagnose ligger i en detaljeret vurdering af symptomerne over tid samt påvirkingen af disse på individets daglige funktion. Dette understreger vigtigheden af professionel diagnose og skræddersyet behandling.

Tidlige tegn og symptomer på Borderline Personlighedsforstyrrelse

Identifikationen af Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD) kan være vanskelig, især da tilstanden ofte kan forveksles med andre psykiske problemer. Tidlige tegn og symptomer på BPD kan variere betydeligt, men nogle fællestræk er almindeligt anerkendt hos personer, der udvikler denne forstyrrelse:

 • Følelsesmæssig ustabilitet: Hurtige og intense stemningssvingninger er almindelige. Individet kan opleve ekstreme reaktioner over for begivenheder eller følelser, der synes at være ude af proportion med selve hændelsen.
 • Angst for at blive forladt: Personer med BPD har ofte en overvældende frygt for at blive forladt eller afvist, selv ved meget små tegn på adskillelse.
 • Intense relationer: Relationer kan være meget intense og ustabile. De kan idealisere en anden person og føle en overdrevet kærlighed, men hurtigt skifte til at understrege fejl og udtrykke had.
 • Lavt selvværd: Et vedvarende mønster af usikkerhed omkring egen identitet, selvopfattelse og selvværd forekommer ofte.
 • Impulsiv adfærd: Dette kan inkludere risikabel adfærd som spil, uansvarlig kørsel, misbrug af stoffer, overspisning, eller selvskadende handlinger.
 • Følelser af tomhed: Langvarige følelser af tomhed og mangel på tilfredsstillelse er ikke ualmindelige.
 • Vredesudbrud: Korte, men intense, episoder af vrede, irritation eller frustration, som kan resultere i verbale overfald eller fysisk aggression.
 • Dissociative symptomer: Under stress kan nogle opleve perioder, hvor de føler en form for mental adskillelse fra sig selv eller virkeligheden.

At opdage disse tegn tidligt kan være nøglen til at få den nødvendige hjælp og støtte. Det anbefales at søge professionel vejledning, hvis man eller en nær pårørende oplever disse symptomer.

Håndtering af forholdet til en person med Borderline Personlighedsforstyrrelse

At have et forhold til en person, der lider af Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD), kan være komplekst og udfordrende. Det er vigtigt at nærme sig forholdet med omtanke og strategi for at sikre en sund dynamik.

 • Lær om BPD: Forståelse af BPD er afgørende. Uddannelse om sygdommens natur, symptomer og adfærdsudfordringer kan hjælpe dig med bedre at forstå og støtte din nære.

 • Kommunikér åbent: En ærlig og direkte kommunikation er vital. Det er vigtigt at udtrykke dine følelser, behov og grænser klart, samtidig med at du er åben for at lytte til personens oplevelser og perspektiver.

 • Sæt grænser: Grænser er nødvendige for at beskytte både dig selv og personen med BPD. Det er vigtigt at være konsekvent, men også at vise fleksibilitet og forståelse.

 • Søg støtte: Vær ikke bange for at søge professionel hjælp. Terapi, enten individuelt eller som par/familie, kan være til stor gavn.

 • Praktiser selvomsorg: Det kan ofte være udmattende at håndtere et forhold med en person med BPD. Sørg for at tage tid for dig selv, hvil i dine egne interesser, og oprethold din personlige velvære.

 • Undgå kritik: Undgå at være dømmende eller kritisere, da dette kan forværre situationen. Forsøg i stedet at møde personens adfærd med forståelse og medfølelse.

 • Støt positiv adfærd: Støt og anerkend personens bestræbelser og succeser, hvilket kan hjælpe med at fremme en positiv selvopfattelse og motivation.

Kommunikation og samarbejde med sundhedsprofessionelle kan også være til stor hjælp. En forstående tilgang, kombineret med passende grænser og støtte, kan være nøglen til at håndtere forholdet til en person med Borderline Personlighedsforstyrrelse på en sund og konstruktiv måde.

Betydningen af professionel hjælp og behandlingsmuligheder

Ved diagnosticering af Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD) er professionel hjælp afgørende, da det er en kompleks tilstand, der kræver korrekt håndtering og specialiseret behandling. Inddragelse af psykiatere, psykologer eller terapeuter med erfaring inden for BPD er væsentlig og giver den bedste chance for et positivt behandlingsresultat.

Professionelle behandlingsmuligheder for BPD inkluderer ofte en kombination af:

 • Psykoterapi: Individualterapi, såsom dialektisk adfærdsterapi (DBT) og mentaliseringsbaseret terapi (MBT), er særlig effektive til at hjælpe individer med BPD med at håndtere deres følelser og forbedre deres mellemmenneskelige relationer.

 • Medicin: Selvom der ikke findes medicin specifikt godkendt til behandling af BPD, kan lægemidler såsom stemningsstabilisatorer, antidepressiva eller antipsykotika anvendes for at afhjælpe specifikke symptomer eller samtidig psykisk lidelse.

 • Gruppeterapi: Dette giver personer med BPD mulighed for at dele erfaringer og læringsstrategier i et terapeutisk miljø og opbygge færdigheder i et socialt sammenhæng.

 • Ambulant behandlingsprogrammer: Intensive dagprogrammer kan være relevante for personer, der har brug for mere støtte end traditionel ugentlig terapi kan tilbyde.

Det er af stor vigtighed at behandlingen tilpasses den enkelte, da symptomer og udfordringer kan variere betydeligt. Vedvarende opfølgning og evaluering er nødvendige, for at sikre at behandlingen fortsat møder personens behov. Ydermere kan familie- og netværksinddragelse spille en central rolle i understøttelsen af behandlingsprocessen.

Selvhjælpsteknikker og coping-strategier for DPP-patienter

At leve med en Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD), ofte kaldet DPP (Dyssocial Personlighedsforstyrrelse) i nogle danske kontekster, kan være udfordrende. Men med de rette selvhjælpsteknikker og coping-strategier kan patienter lære at håndtere deres symptomer og forbedre deres livskvalitet.

 • Mindfulness: Praktiser mindfulness for at være i nuet og forøge opmærksomheden på egne tanker og følelser uden at dømme dem. Dette kan medvirke til at reducere impulsiv adfærd og følelsesmæssig volatilitet.

 • Affektregulering: Lær affektreguleringsteknikker, som kan hjælpe med at kontrollere intense følelser. Teknikker som dyb vejrtrækning, progressiv muskelafspænding og positiv selv-tale kan gøre en forskel.

 • Interpersonelle færdigheder: Arbejd på at forbedre relationer gennem interpersonelle færdigheder såsom aktiv lytning og assertiv kommunikation.

 • Dagbogsføring: Før en dagbog for at spore humørsvingninger og udløsende faktorer. Dette kan give indsigt i mønstre og hjælpe med at udvikle mere hensigtsmæssige reaktioner på stressende situationer.

 • Motion: Engagér i regelmæssig fysisk aktivitet for at frigive endorfiner, som naturligt forbedrer humøret og reducerer stress.

 • God søvnhygiejne: Sørg for at sove nok og følg en regelmæssig søvnplan. Dårlig søvn kan forværre symptomerne på DPP.

 • Ernæring: En afbalanceret kost kan også påvirke følelsesmæssig velbefindende. Undgå fødevarer, som forårsager humørsvingninger, som for eksempel højt sukkerindhold og forarbejdede fødevarer.

 • Selvmedfølelse: Øv selvmedfølelse og selvaccept. Erkend, at fejltagelser er en del af læringsprocessen og ikke en refleksion af din værdi som person.

 • Professionel hjælp: Overvej terapeutiske tilgange såsom Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), som specifikt er designet til at hjælpe med symptomerne af DPP.

Det er vigtigt at huske, at disse selvhjælpsteknikker bør anvendes som supplement til, og ikke erstatning for, professionel behandling. Samarbejde med en terapeut eller psykiater er essentielt i håndteringen af DPP.

Familiens rolle i støtten til personer med Borderline Personlighedsforstyrrelse

Familien spiller en afgørende rolle i støtteprocessen for en person med Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD). Den kontinuerlige interaktion og det følelsesmæssige bånd, som familie ofte har, sætter dem i en unik position til at tilbyde kærlighed, støtte og forståelse. Her er centrale aspekter af familiens betydning for støtte til BPD-patienter:

 • Stabiliserende miljø: Familie kan tilbyde et sikkerhedsnetværk, der skaber et mere stabilt livsmiljø, hvilket kan hjælpe i moduleringen af følelsesmæssige udsving.

 • Øget sygdomsbevidsthed: Familiemedlemmer kan oplyses om symptomerne og udfordringerne ved BPD, hvilket tillader dem at identificere og forstå kriser samt effektivt intervenere.

 • Kommunikation og grænser: Familier kan lære kommunikationsstrategier og hvordan man sætter sunde grænser, essentielle færdigheder for at navigere i komplekse relationer med en person med BPD.

 • Terapeutisk involvering: Familie kan inddrages i terapeutiske processer som familieterapi, der kan adressere konflikter og forbedre relationelle dynamikker.

 • Krisestøtte og intervention: Familiemedlemmer kan uddannes i krisehåndtering og erkendelse af advarselssignaler, så de hurtigt kan søge hjælp eller handle, hvis personens sikkerhed er på spil.

 • Langsigtet støtte: Da BPD er en langvarig tilstand, kan familiens vedvarende støtte være instrumental i at opretholde behandling og fremme en persons generelle velvære.

Det er vigtigt at bemærke, at familie også kan have brug for support og selvomsorg, da det at navigere i relationer med en person med BPD kan være følelsesmæssigt krævende. Ressourcer som støttegrupper og familierådgivning kan være uvurderlige i at hjælpe familier med at vedligeholde deres egen trivsel.

Sådan kommunikerer du effektivt med en person, der har Borderline Personlighedsforstyrrelse

Kommunikation med en person med Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD) kræver tålmodighed, forståelse og strategi. Her er nogle anbefalinger til at fremme en sund kommunikation:

 • Vær Klar og Konsistent: Kommunikér dine tanker og følelser på en klar og direkte måde. Sørg for, at dine budskaber er konsistente for at undgå at skabe forvirring eller misforståelser.

 • Undgå Konfrontation: Mennesker med BPD kan være meget følsomme over for kritik eller konfrontation. Fremgangsmåden bør være empatisk og understøttende snarere end anklagende.

 • Sæt Grænser: Det er afgørende at sætte klare grænser for at beskytte både din egen og personens med BPDs følelsesmæssige velbefindende. Det betyder at være fast, men retfærdig, om hvor grænserne går.

 • Lytt aktivt: Vis, at du virkelig lytter og forsøger at forstå personens perspektiv. Dette bygger tillid og viser, at du værdsætter personens følelser.

 • Anerkend deres Følelser: Selvom du måske ikke er enig eller forstår personens følelser, er det vigtigt at anerkende dem. Dette kan mindske følelsen af at være afvist eller misforstået.

 • Opfordre til Ansvarlighed: Mens det er vigtigt at udvise forståelse, bør personen med BPD også opfordres til at tage ansvar for sine handlinger og adfærd.

 • Vær Selvbevidst: Vær opmærksom på dine egne følelser og reaktioner. Dette kan hjælpe med at forhindre en negativ spiral i kommunikationen.

Kommunikation med en person med BPD er kompleks, men ved at følge disse retningslinjer kan det hjælpe med at skabe et mere positivt og konstruktivt samspil.

Udfordringer og myter forbundet med Borderline Personlighedsforstyrrelse

Personer med Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD) står ofte over for betydelige udfordringer, ikke kun på grund af deres symptomer, men også på grund af de myter og misforståelser, der omgiver diagnosen.

 • Udfordring: Manglende forståelse

Mange mennesker forstår ikke kompleksiteten i BPD, hvilket kan føre til fordømmelse og stigmatisering. Dette gør det vanskeligere for den ramte at søge og modtage den nødvendige hjælp og støtte.

 • Udfordring: Følelsesmæssig ustabilitet

Følelsesmæssige udsving kan skabe turbulente relationer og vanskeligheder i forhold til arbejde og dagligdag, hvilket kan føre til en følelse af isolation og ensomhed for den ramte.

 • Udfordring: Selvskadende adfærd

Personer med BPD kan opleve impulsiv adfærd og selvskade, hvilket skaber direkte fare for dem selv og kræver øjeblikkelig og kvalificeret støtte.

Myter om BPD:

 • Myte: BPD er en sjælden lidelse

Faktisk påvirker BPD omkring 1-2% af befolkningen, hvilket gør det til en relativt almindelig personlighedsforstyrrelse.

 • Myte: Personer med BPD kan ikke bedres

Med den rette behandling, såsom Dialektisk Adfærdsterapi (DBT), kan mange lære at håndtere symptomerne og føre et stabilt og tilfredsstillende liv.

 • Myte: BPD rammer kun kvinder

Selvom diagnosen ofte stilles hos kvinder, er BPD også relevant for mænd, men kan være underdiagnosticeret og maskeres ofte af andre adfærdsmønstre eller diagnoser.

Disse udfordringer og myter bidrager til en forværret situation for personer med BPD, idet de både kæmper med lidelsens intrinsiske symptomer og samfundets misforståelser og fordomme. Afmystificering og uddannelse er derfor essentielle for at forbedre livskvaliteten for dem med BPD.

Personlig udvikling og genopretning: Vejen frem for personer med Borderline Personlighedsforstyrrelse

Når en person får diagnosen Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD), markerer det begyndelsen på en potentielt transformerende rejse mod personlig udvikling og helbredelse. Genopretning kræver ofte en flerdimensional tilgang, som omfatter terapeutisk støtte, selvindsigt og ofte også medicinsk behandling.

For det første spiller psykoterapi en afgørende rolle. Metoder såsom Dialektisk Adfærdsterapi (DBT) og Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT) er specifikt designet til BPD og har til formål at give den enkelte færdigheder til at regulere følelser, forbedre relationer og håndtere stress.

 • DBT fokuserer på at lære individer at være til stede i nuet, udvikle sunde måder at takle følelsesmæssig smerte på, forbedre relationer og regulere følelser.
 • MBT arbejder med at styrke den enkeltes evne til at forstå og reflektere over egne og andres mentale tilstande, hvilket er afgørende for at navigere sociale interaktioner.

Selvmedicinering med stoffer eller alkohol er et hyppigt problem, men det er vigtigt for helbredelsesprocessen at søge professionel hjælp og potentielt medicinsk behandling. Medicin kan til tider anvendes til at styre humørsvingninger eller komorbide tilstande såsom depression eller angst.

En persons indre vilje og støtte fra familie og venner er uundværlige dele af genopretningen. Opbygning af et stærkt supportnetværk og at engagere sig i selvhjælpsgrupper kan styrke individers modstandskraft og fremme langtidshelbredelse.

Det er dog vigtigt at huske, at genopretning er en personlig proces og varierer fra person til person. Nogle kan opleve betydelige forbedringer på kort tid, mens det for andre kan være en længerevarende proces. Den rette kombination af behandlinger, personlig viljestyrke og støtte kan skabe et fundament, hvor personer med BPD kan genopbygge deres liv og nå en tilstand af øget psykisk velvære og stabilitet.