Borderline personlighedsforstyrrelse: Kompleksiteten i splitting

af

Her er et overblik:

Indledning til Borderline Personlighedsforstyrrelse

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) er en alvorlig psykisk lidelse, som er karakteriseret ved intens følelsesmæssig ustabilitet, impulsiv adfærd og et komplekst mønster af ustabile mellemmenneskelige relationer. Personer med borderline kan opleve hurtige ændringer i deres selvopfattelse, målsætninger og præferencer, sammen med en dyb frygt for at blive forladt og alene.

Måden hvorpå BPD kommer til udtryk varierer betydeligt mellem individer, men nogle fællestræk kan ofte identificeres:

 • Intense og uforudsigelige humørsvingninger.
 • Et mønster af ustabile og intense relationer.
 • Ekstreme reaktioner på virkelige eller indbildte separationer eller afvisninger.
 • Perioder med paranoia og tab af kontakt med realiteten, ofte udløst af stress.

Et fremtrædende træk ved BPD er fænomenet “splitting”. Dette er en forsvarsmekanisme, hvor en person ser ting i sort/hvid-termer. En person eller situation kan opfattes som enten fuldstændig god eller fuldstændig dårlig, hvilket afspejler indre konflikter og en undvigelse af smertefulde følelser af ambivalens.

Forståelsen af BPD er essentiel for at kunne tilbyde den rette behandling og støtte til dem, der lever med tilstanden. Denne artikels kerne er at udforske splitting kompleksiteten og dets virkning på individets liv og relationer, samt terapeutiske strategier til at adressere og håndtere dette træk ved BPD.

Grundlæggende om Borderline Splitting

I sammenhængen med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) refererer begrebet ‘splitting’ til en mekanisme, hvor individet opfatter sig selv eller andre som enten helt gode eller helt onde. Dette kan betyde, at personer med BPD har vanskeligheder med at integrere de positive og negative aspekter af både sig selv og andre, hvilket fører til en polariseret opfattelse.

Her er nogle hovedpunkter om splitting ved BPD:

 • Dichotomisk tænkning: Splitting forårsager, at personer med BPD opfatter verden i sort-hvid termer. De kan skiftevis idealisere og derefter devaluere de samme mennesker, objekter eller situationer.
 • Forsvarsmekanisme: Splitting antages at være en forsvarsmekanisme, der hjælper individet med at håndtere angstprovokerende situationer eller følelser. Det er en måde at forenkle komplekse følelser og relationer på.
 • Relationelle konsekvenser: De pludselige og intense skift mellem idealisering og devaluering kan gøre det vanskeligt at opretholde stabile relationer for personer med BPD.
 • Udløsende faktorer: Oplevelser af afvisning eller opfattet svigt kan ofte udløse splitting. For eksempel, hvis en ven aflyser en aftale, kan personen med BPD pludselig opfatte vennen som ondskabsfuld eller upålidelig.
 • Selvbillede: Splitting kan også påvirke individets selvbillede, hvilket fører til skift mellem selvidentificeringer som enten udpræget succesfulde eller totale fiaskoer.

Forståelsen af splitting er afgørende for behandlingen af BPD, da terapeuter arbejder med at hjælpe individer med at udvikle en mere nuanceret forståelse af sig selv og deres relationer til andre. Ved at anerkende og arbejde med denne mekanisme kan personer med BPD lære at håndtere deres følelser og forhold mere effektivt.

Sort og Hvid Tænkning: Mekanismer og Udløsere

Sort og hvid tænkning, også kendt som “splitting”, er en kognitiv forvrængning, der ofte observeres hos personer med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD). Denne tankeproces indebærer en opdeling af mennesker, situationer, og endda selvbillede i ekstremer af “alt godt” eller “alt dårligt”. Mekanismerne bag sort og hvid tænkning er komplekse og relaterer til diverse psykologiske processer.

 • Kognitive mekanismer: Personer med BPD har ofte vanskeligheder med at integrere de positive og negative aspekter af oplevelser og personer. De kan have en tendens til at overgeneralisere, hvilket fører til en splittende tænkning.
 • Emotionelle mekanismer: Stærke følelser kan skygge for en nuanceret tænkning. Sort og hvid tænkning kan være et forsøg på at håndtere overvældende emotionelle tilstande ved at simplificere komplekse følelser eller relationer.
 • Relationsmæssige mekanismer: Ustabilitet i relationer kan forstærke tendensen til at se andre som enten fuldstændig ideelle eller fuldstændig forkastelige, uden mellemgrund.

Udløserne for sort og hvid tænkning kan varierer meget, men der er nogle almindelige triggere, som personer med BPD måske vil opleve:

 • Stressende livshændelser: Voldsom stress kan udløse ekstreme tankegangsmønstre.
 • Interpersonlige konflikter: Disse kan foranledige personen til at splitte som en måde at forvalte det emotionelle kaos.
 • Selvopfattelse: Perioder med lavt selvværd eller identitetsforstyrrelse kan få en person til at swinget mellem selv-idealiserende og selv-devaluerende synspunkter.

Forståelsen af disse mekanismer og udløsere er vigtig for at kunne udvikle effektive behandlingsstrategier til at støtte personer med BPD i deres daglige funktion og mellemmenneskelige relationer.

Splitting: Forsvarsmekanismer i Borderline Personlighedsforstyrrelse

Splitting er en psykologisk mekanisme, hvor en person med Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD) opfatter mennesker eller begivenheder som enten helt gode eller helt dårlige. Dette skyldes ofte en dyb frygt for afvisning og en ønske om at beskytte sig selv mod potentielle skuffelser eller smerte. Splitting kan føre til intense og ustabile relationer, da den pågældende hurtigt kan skifte mellem at idealisere og devaluere andre mennesker.

Når en person med BPD anvender splitting:

 • De kan udtrykke overdreven beundring og kærlighed over for en person, de ser som perfekt.
 • De kan pludseligt føle had og foragt over for samme person, hvis de føler sig skuffet eller forrådt.
 • De kan have svært ved at se nuancer og komplekse virkeligheder i relationer.
 • De kan opleve en verden opdelt i sort/hvid kategorier uden plads til gråzoner.
 • Splitting hjælper midlertidigt med at håndtere komplekse følelser og reducere indre spændinger og angst.

Splitting kan være skadeligt, både for personen med BPD og for deres nærmeste, da det kan medføre ustabile og kaotiske relationer. Det er et centralt område i behandlingen af BPD at arbejde med at integrere disse splittende synspunkter og fremme en mere nuanceret forståelse af sig selv og andre. Terapi, herunder dialektisk adfærdsterapi (DBT) og mentaliseringsbaseret terapi (MBT), kan hjælpe personen med at genkende og håndtere splitting tendenser.

Konsekvenserne af Sort og Hvid Tænkning i Relationer

Sort og hvid tænkning, eller splitting, kan have alvorlige konsekvenser for relationer, især når en person lider af borderline personlighedsforstyrrelse. Denne tankeproces kan føre til en række problemer, der påvirker både den enkelte og deres nære relationer.

 • Ekstreme Reaktioner: Sort og hvid tænkning kan medføre, at den pågældende person skifter mellem at idealisere og devaluere andre mennesker. En partner eller ven kan således det ene øjeblik blive set som fuldkommen og det næste som fuldstændig uacceptable. Dette fører ofte til ekstreme følelsesmæssige reaktioner og ustabile relationer.

 • Manglende Nuanceret Forståelse: Individer med borderline personlighedsforstyrrelse har ofte svært ved at opretholde en nuanceret forståelse af mennesker og situationer. Alt ses i absolutte termer, hvilket kan resultere i konflikter, misforståelser og skuffelser.

 • Problemer med Tillid: Tillid er grundlæggende i alle relationer, men sort og hvid tænkning underminerer tillid ved at skabe en atmosfære af usikkerhed og forudsigelighed. Det kan gøre det svært for andre at vide, hvor de står, og hvordan de skal handle.

 • Selvopfattelses Problemer: Den enkelte kan også splitte sin egen selvopfattelse, hvilket kan føre til voldsomme svingninger i selvværd og selvforståelse. Dette påvirker menneskets evne til at opretholde sunde relationer.

 • Konflikter og Brud: Splitting kan forårsage intense og hyppige konflikter inden for relationer, og i værste fald føre til gentagne brud og forsoninger, hvilket skaber et tumultarisk og smertefuldt mønster for alle involverede.

Forståelsen og erkendelsen af disse konsekvenser er afgørende for at kunne arbejde hen imod at udvikle mere stabile og sundere relationsmønstre for personer med borderline personlighedsforstyrrelse.

Håndtering af Splitting: Strategier for Pårørende

At være pårørende til en person med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) kan være en stor udfordring, især når det kommer til fænomenet splitting, hvor personen skifter mellem at idealisere og devaluere sig selv og andre. Her er nogle strategier, som kan hjælpe pårørende i omgangen med splitting:

 • Opbyg en forståelse for BPD: Det første skridt i at håndtere splitting er at forstå, hvad BPD er, og hvordan splitting påvirker personens opfattelse af relationer og følelsesmæssige reaktioner.

 • Fasthold grænser: Det er vigtigt at etablere og opretholde klare grænser. Dette hjælper med at beskytte både den pårørende og personen med BPD mod de potentielle skader, som splitting kan forårsage.

 • Kommuniker åbent og ærligt: Nyd nødvendigvis ikke altid være enige med personen med BPD, men det er centralt at kommunikere på en åben og ikke-fordømmende måde.

 • Brug valideringsteknikker: Anerkend personens følelser uden nødvendigvis at bekræfte de overbevisninger, der måtte ligge bag. For eksempel: “Det lyder som om, du er meget såret lige nu. Det må være svært for dig.”

 • Søg professionel hjælp: Familierådgivning eller terapisessioner for pårørende kan tilbyde yderligere strategier og støtte i håndteringen af splitting.

 • Pausen som værktøj: Hvis en situation bliver for intens, er det acceptabelt at tage en pause for at forhindre en eskalation af konflikten.

Husk, at det kan være nødvendigt at tilpasse disse anbefalinger til den enkeltes behov og at hvad der virker for en familie, ikke nødvendigvis vil virke for en anden. Det er også vigtigt for pårørende at tage sig tid til egenomsorg og sikre, at de ikke bliver udbrændte eller overvældede af situationen.

Terapeutiske Tilgange til At Overvinde Borderline Splitting

Behandling af borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) og den medfølgende tendens til splitting kræver en flersidet terapeutisk tilgang. Splitting manifesterer sig ved, at individet veksler mellem at se andre som enten fuldstændigt ideelle eller fuldstændigt onde, hvilket kan føre til ustabile relationer og selvbillede. Her er nogle terapeutiske strategier, der kan anvendes:

 • Dialektisk adfærdsterapi (DBT): En evidencebaseret terapiform specifikt designet til BPD. DBT hjælper med at lære færdigheder til at håndtere intense følelser, forbedre relationer og minimere selvdestruktive adfærd.

 • Kognitiv adfærdsterapi (CBT): Fokuserer på at ændre de negative tankemønstre og adfærd, der bidrager til splitting. CBT kan hjælpe individer med at genkende og udfordre sort-hvid tænkning.

 • Schema-fokuseret terapi: Arbejder med at identificere og ændre dybtliggende mønstre eller skemaer, som kan lægge grunden for splitting og andre maladaptive adfærdsmønstre.

 • Mentaliseringsbaseret terapi (MBT): Øger individets evne til at forstå og tænke over deres egne og andres mentale tilstande, hvilket kan bidrage til at reducere splitting.

 • Transference-fokuseret psykoterapi (TFP): Centrerer om dynamikken i terapirelationen og bruger den som et vindue til at forstå og arbejde med splitting og andre aspekter af BPD.

 • Psykodynamisk terapi: Undersøger, hvordan tidlige erfaringer påvirker nuværende adfærd, og hjælper med at løse konflikter, der kan drive splitting.

Det er centralt at opbygge en stærk terapeutisk alliance og tilpasse behandlingen til individets specifikke behov. Terapi kan være en langvarig proces, men med tålmodighed og støtte kan personer med BPD lære at håndtere splitting og opnå større livskvalitet.

Cases fra Virkeligheden: Eksempler på Borderline Splitting

Borderline splitting er en forsvarsmekanisme, hvor personer med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) oplever verden og mennesker som enten helt gode eller helt dårlige, uden at kunne anerkende nuancerne imellem. Her er konkrete eksempler fra virkeligheden:

 • Anna, en 35-årig kvinde med BPD, idoliserer sin nye partner, og ser ham som den perfekte kæreste. Men da han aflyser en date pga. en arbejdsforpligtelse, skifter hendes opfattelse dramatisk. Hun anklager ham for at være ligeglad og kold, og truer med at afbryde forholdet.

 • Mikkel, en 28-årig mand, har et anstrengt forhold til sin chef, som han en uge omtaler som den bedste leder nogensinde. Næste uge, efter en negativ medarbejdersamtale, mener Mikkel, at chefen er den mest inkompetente leder og begynder at søge efter en ny stilling.

 • Sara, en 22-årige universitetsstuderende med BPD, beundrer sin vejleder for hendes ekspertise. Efter at have modtaget kritik på et projekt, føler Sara, at vejlederen er en fjende, der forsøger at sabotere hendes succes, hvilket fører til en konfrontation.

 • Lars, en fader til tre og diagnosticeret med BPD, oplever sin kone som en elskværdig og støttende partner, men når de oplever en mindre konflikt, ser han hende som ondsindet og mistænksom udelukkende baseret på det ene skænderi.

I disse tilfælde kan følelsesmæssig ustabilitet føre til ekstreme reaktioner og voldsomme relationelle konflikter. Forståelsen af splitting er afgørende for at støtte personer med BPD i at udvikle mere nuancerede og stabile relationelle mønstre.

Selvhjælp: Værktøjer til Selvforståelse og -kontrol

Mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) oplever ofte intens følelsesmæssig smerte og ustabilitet. Selvhjælp er en væsentlig komponent i at håndtere og kontrollere symptomerne på BPD. Nedenstående værktøjer kan støtte individer i deres rejse mod selvforståelse og -kontrol:

 • Dagbogsskrivning: Regelmæssig journalisering kan bidrage til en dybere indsigt i egne tanker og følelser. At holde styr på udløsere og reaktioner giver individet mulighed for at identificere mønstre og arbejde proaktivt med dem.

 • Mindfulness og meditation: Disse praksisser støtter udviklingen af opmærksomhed og tilstedeværelse i nuet, hvilket kan reducere impulsivitet og fremme emotionel regulering.

 • Emotionsreguleringsfærdigheder: Færdigheder som Dialektisk Adfærdsterapi (DBT) kan undervise i, hvordan man effektivt håndterer og tolererer smertefulde følelser uden at reagere destruktivt.

 • Grænsesætning: Lære at sætte sunde grænser er essentielt for at opretholde personlig velvære og forbedre interpersonelle relationer.

 • Fysisk aktivitet: Motion kan fungere som et naturligt stressreducerende middel og hjælpe med at stabilisere humørsvingninger.

 • Ernæringsfokuseret tilgang: En balanceret kost kan spille en rolle i mental sundhed og bidrage til generel følelsesmæssig stabilitet.

Vigtigt er det, at man ikke går vejen alene; involvering af en terapeut eller deltage i en selvhjælpsgruppe kan give yderligere støtte og anerkendelse. Individuel terapi kan tilbyde skræddersyede strategier og teknikker for selvkontrol, mens gruppebaserede tilgange kan mindske følelsen af isolation og fremme fællesskabsfølelsen.

Ved at implementere disse værktøjer, kan personer med BPD gradvis forbedre deres evne til selvregulering og opnå en højere livskvalitet.

Genopbygning af Nuancer: Vejen til Heling og Integration

Mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) oplever ofte verden i sort-hvid, en tilstand kendt som splitting. Denne polariserede tænkning kan føre til intense og ustabile relationer. For at komme videre til en mere nuanceret og integreret forståelse af verden, skal genopbygningsprocessen tages i etaper.

 • Først og fremmest er det afgørende at etablere en stærk terapeutisk alliance. En terapeut, der bruger validering og empati, kan hjælpe med at skabe et sikkert miljø, hvor personen kan begynde at udforske sine følelser og tanker.
 • Dernæst er det vigtigt at lære og anerkende hele spektret af følelser. Gennem dialektisk adfærdsterapi (DBT) eller andre former for psykoterapi, kan personer med BPD lære strategier til at håndtere og regulere deres følelser.

At introducere koncepter som “både/og”-tænkning frem for “enten/eller” er nøglen til at udvikle en mere nuanceret opfattelse. Denne tankegang tillader accept af ambivalens og kompleksitet i relationer og selvopfattelse.

 • Øvelser i mindfulness kan også spille en rolle i genopbygningen af nuancer ved at hjælpe personer til at blive mere opmærksomme på nuet og mindre fanget i tidligere relationers sort-hvid tænkning.
 • Gruppeterapi tilbyder et forum, hvor personer med BPD kan opleve social læring og feedback fra andre, der står over for lignende udfordringer.

Integration af disse strategier i dagligdagen er en proces, der kræver tid, tålmodighed og vedvarende støtte. Gennem denne gradvise tilgang kan personer med BPD opnå større selvforståelse og udvikle mere stabile og tilfredsstillende relationer.

Afsluttende Overvejelser: Accept og Empati i Behandlingsforløbet

I arbejdet med borderline personlighedsforstyrrelse er det afgørende at fokusere på accept og empati som en integreret del af behandlingsforløbet. Disse kvaliteter er essentielle, når det kommer til at skabe en varig forandring og bistå individet i at håndtere de komplekse emotionelle udfordringer forbundet med splitting.

 • Accept forstås som terapeutens evne til at anerkende klientens oplevelsesverden uden at dømme. Dette skaber et terapeutisk rum, hvor individet kan føle sig sikker og forstået, hvilket er afgørende for at kunne arbejde med dybdegående emotionelle problemer.

 • Empati indebærer en følsom og indfølende tilgang, hvor terapeuten aktivt forsøger at forstå og indleve sig i klientens indre liv. Det kræver en balance mellem at være støttende og udfordrende, hvor terapeuten hjælper klienten med at genkende og bearbejde splittende tendenser.

Det er yderligere vigtigt at:

 1. Anerkende den subjektive oplevelse af smerte og forvirring, som ofte ledsager splitting.
 2. Være tålmodig, da opbygningen af tillid og ændringsprocessen kan være langsom.
 3. Uddanne klienten og dennes nære relationer om karakteristika ved borderline personlighedsforstyrrelse for at fremme en bedre forståelse og mindre stigmatisering.
 4. Være opmærksom på egne grænser som behandler for at undgå overinvolvering og tab af professionel distance, hvilket kan være til skade for både klient og terapeut.
 5. Bruge bekræftende og validerende kommunikation for at støtte klientens selvværd og identitetsdannelse.

Denne tilgang kan bidrage til at reducere følelsen af isolation og misforståelse, som mange individer med borderline personlighedsforstyrrelse oplever, og i sidste ende facilitere en mere stabil og integreret følelse af selv.