Den komplette guide: Diagnosekriterier for borderline personlighedsforstyrrelse

af

Her er et overblik:

Indledning: Forståelse af Borderline Personlighedsforstyrrelse

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) er en kompleks psykiatrisk lidelse, der er karakteriseret ved dybtgående ustabilitet i humør, adfærd, selvbillede og mellemmenneskelige forhold. Denne ustabilitet fører ofte til betydelige vanskeligheder i dagligdagen, og personer med BPD kan opleve intense episoder af vrede, depression og angst, som kan vare fra nogle få timer til dage.

BPD påvirker ca. 1.6% af den voksne befolkning, og det er en lidelse, der ofte misforstås. Personer med BPD kan opleve:

 • Intense og ustabile relationer til andre mennesker
 • Uforudsigelig adfærd og stemningssvingninger
 • Sterke følelser af tomhed og identitetsforstyrrelser
 • Frygt for at blive forladt, selv når der ikke er reelle beviser for at sådan en adskillelse vil ske

Diagnostiske kriterier for BPD, som beskrevet i “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-5), inkluderer blandt andet en markant og vedvarende mønster af ustabilitet i interpersonal relationer, selvopfattelse og affektivitet, og markant impulsivitet. For at blive diagnosticeret med BPD, skal enkeltpersoner opfylde et specifikt antal af disse kriterier, som fastsat af professionelle indenfor psykiatrien.

Begrebet “borderline” stammer oprindeligt fra en opfattelse af at personer med BPD var på grænsen mellem neurose og psykose. Mens moderne forståelse og behandlinger har udviklet sig, forbliver navnet vedværende og fortsætter med at beskrive den marginale tilstand, som mange patienter finder sig selv i.

Kendskab til og forståelse af BPD’s diagnosticeringskriterier er afgørende for effektiv behandling og håndtering af tilstanden. Det er en forudsætning for professionelle, der arbejder med BPD, samt for de mennesker, der lever med lidelsen og deres pårørende.

Historisk Baggrund: Evolutionen af Diagnosekriterier

Evolutionen af diagnosekriterierne for borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) har været igennem en langvarig raffineringsproces, hvilket reflekterer en dybere forståelse af lidelsen.

 • I midten af det 20. århundrede blev termen “borderline” først anvendt for at beskrive patienter, hvis symptomer syntes at ligge på grænsen mellem neurose og psykose.
 • Med udgivelsen af den tredje udgave af Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) i 1980 blev BPD officielt anerkendt som en diagnoserbar personlighedsforstyrrelse, og specifikke kriterier blev introduceret.
 • I DSM-III-R, revideringen af DSM-III udgivet i 1987, blev kriterierne for BPD yderligere præciseret, og lidelsen begyndte at blive forstået som en mere kompleks og nuanceret tilstand.
 • DSM-IV, udgivet i 1994, bibeholdt mange af de eksisterende kriterier, men understregede også vigtigheden af impulsivitet og sort/hvid-tænkning som nøglekarakteristika for BPD.
 • DSM-5, som blev udgivet i 2013, opretholdt et komorbiditetsperspektiv og udbyggede forståelsen for at inkludere dimensionale modeller for symptomevaluering, hvilket understøttede en mere individuel tilgang til diagnose.

Diagnoseparametrene har været genstand for kontinuerlig debat inden for psykiatrien, både mht. specificiteten af kriterier og relevansen af kultur og køn. Der er også sket en øget anerkendelse af, at BPD symptomer kan variere betydeligt fra person til person, hvilket kan komplicere diagnostiske vurderinger. Dette understreger behovet for en holistisk tilgang, der inddrager en individuel historie og samspillet mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer.

Kriterium 1: Følelsesmæssig ustabilitet versus Affektiv ustabilitet

I forståelsen af borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) spiller kriterium 1 en central rolle, hvor følelsesmæssig ustabilitet ofte er et fremtrædende træk. Dette kriterium fokuserer på individets evne til at regulere følelser, hvilket betyder, at personer med BPD kan opleve intense følelsesudbrud eller hurtige stemningsskift, der kan synes uforudsigelige for omverdenen.

Det er afgørende at differentiere mellem følelsesmæssig ustabilitet og affektiv ustabilitet:

 • Følelsesmæssig ustabilitet refererer til hurtige skift i følelser, ofte som reaktion på interpersonelle stressfaktorer. Denne type ustabilitet kan være dybt forstyrrende for personen og påvirke både personlige relationer og arbejdsliv.

 • Affektiv ustabilitet omfatter derimod en bredere vifte af følelser og er ikke udelukkende knyttet til interpersonelle relationer. Det indebærer en tendens til at opleve følelser meget intensivt samt en forøget følsomhed over for affektive stimuli.

For at opnå en nøjagtig diagnose bør sundhedsprofessionelle være opmærksomme på disse nuancer og udforske, hvordan individet oplever og udtrykker følelser. En forståelse for, hvordan ustabiliteten påvirker personens hverdag og coping-strategier er central.

Hertil kommer, at det ikke blot er intensiteten, men også varigheden af følelsesudsvingene, der evalueres. Personen kan eksempelvis opleve en periode med intens glæde, som hurtigt kan afløses af dyb tristhed eller vrede uden en klar årsag. Den ustabile følelsesmæssige respons er hyppigt ledsaget af en stærk impulsiv adfærd.

Kriterium 2: Mønstre af ustabile relationer kontra Frygt for forladthed

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) er karakteriseret ved dybtgående ustabilitet i mellemmenneskelige relationer. Dette kriterium fokuserer på den måde, personer med BPD ofte oplever ændrende ekstremer i deres relationer og hvordan disse skiftende holdninger kan påvirke deres interaktioner med andre.

Mønstre af ustabile relationer

Personer med BPD kan have en historie med intense og ustabile relationer. Dette kan manifestere sig på flere måder:

 • Idealisering af partnere eller venner efterfulgt af en periode, hvor de samme personer devalueres.
 • En tendens til at skifte mellem ekstremer af overidealiseret beundring og uforsonlig skuffelse.
 • Hurtige skift i følelser og holdninger overfor betydningsfulde andre.

Frygt for forladthed

Et andet fremtrædende træk ved BPD er en overdreven frygt for at blive forladt, enten reelt eller indbildt:

 • Der kan være en konstant bekymring for separationsmuligheder eller reaktioner på tegn på mulig adskillelse.
 • Personer kan træffe drastiske foranstaltninger eller vise upassende adfærd for at undgå real eller forestillet forladthed.
 • Selv når relationen er usund, kan personer med BPD kæmpe imod afslutningen for at undgå ensomhed.

Forståelsen af disse mønstre er vital for sundhedspersonale, der arbejder med at diagnosticere og behandle borderline personlighedsforstyrrelse. Behandlingsplaner kan bl.a. inkludere psykoterapi, som fokuserer på at udvikle mere stabile og realistiske relationer samt forbedre evnen til at håndtere frygt for forladthed.

Kriterium 3: Selvbillede versus Selvidentitetsproblemer

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) er ofte forbundet med et ustabilt selvbillede eller følelsen af selv. For mennesker med BPD kan deres selvopfattelse svinge dramatisk. De kan have en tendens til at se sig selv på helt forskellige måder afhængigt af deres stemningsleje, den situation de befinder sig i, eller de mennesker de er sammen med. Dette aspekt af BPD afspejler sig i de diagnostiske kriterier ved at identificere følgende egenskaber:

 • En markant og vedvarende ustabil selvfølelse eller selvbillede.
 • Usikkerhed omkring hvem de er eller hvad de står for.
 • Ofte skiftende mål, ambitioner eller værdier.
 • En tendens til at se sig selv enten som alt for værdifuld eller som helt værdiløs.
 • En hyppig ændring af præferencer, interesser og venner.
 • Tendensen til ofte at skifte job, studieretning eller andre livsområder på grund af usikkerhed i selvfølelsen.

For personer med BPD kan disse svingende selvopfattelser føre til betydelige funktionelle konsekvenser, som f.eks. problemer med at opbygge og opretholde relationer, karriereudfordringer og en generel følelse af forvirring i livet. Diagnostiske processer søger at afdække graden af selvbillede ustabilitet for at identificere tilstedeværelsen af BPD og forstå omfanget af selvidentitetsproblemer, som individet oplever. Vedvarende og hyppige svingninger i selvopfattelsen er således et centralt diagnostisk tegn på tilstedeværelsen af en borderline personlighedsstruktur.

Kriterium 4: Impulsivitet i adskillige områder sammenlignet med Selvskadende adfærd

Impulsivitet er et fremtrædende træk ved borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) og udgør et af kriterierne for diagnosen ifølge Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). For folk med BPD manifesterer impulsiviteten sig ofte på tværs af flere områder af deres liv. Dette kan vise sig gennem øjeblikkelige beslutninger uden tanke for konsekvenserne, hvad enten det er i form af økonomisk ansvarsløshed, hasarderet kørsel, seksuelle risikovilligheder, eller misbrug af substanser.

Selvskadende adfærd er ligeledes et symptom associeret med BPD og omfatter handlinger som skæring eller brænding af sig selv. Disse handlinger er ofte et desperat forsøg på at håndtere svære følelser eller skabe en følelse af kontrol.

Når man fastlægger en BPD-diagnose, er det vigtigt at adskille impulsivitet fra selvskadende adfærd. Selvom selvskadende adfærd kan være impulsiv, betragtes det som et separat symptom i diagnosen af BPD. I forbindelse med diagnosen bør der derfor lægges mærke til følgende impulsivitetsaspekter:

 • Tendens til at tage pludselige beslutninger uden at overveje de potentielle skadevirkninger for sig selv eller andre.
 • En historie med gentagen impulsiv adfærd i flere forskellige situationer.
 • Impulsiv adfærd, der ikke er begrænset til selvskadende handlinger.

For korrekt at evaluere dette kriterium, skal en sundhedsprofessionel identificere adskillige eksempler på impulsiv adfærd hos den pågældende individ. Det er essentielt, at disse adfærdsmønstre har været til stede over en længere periode og ikke blot er isolerede hændelser.

Kriterium 5: Truende, tomme følelser eller vrede sammenlignet med Vredesudbrud og dårlig vredeshåndtering

Individuelle reaktioner på følelsesmæssige stimuli spiller en væsentlig rolle i diagnosticeringen af borderline personlighedsforstyrrelse (BPD). Kriterium 5 fokuserer på personens oplevelse og udtryk for vrede, et karakteristisk træk ved BPD. Det er afgørende at forstå forskellen mellem den truende og ofte tomme følelse af vrede, som personer med BPD kan opleve, og de faktiske vredesudbrud samt evnen eller manglen på evne til at håndtere vreden.

 • Truende, tomme følelser af vrede: Personer med BPD kan have en konstant følelse af irritation eller vrede lige under overfladen. Dette kan være en truende tilstand, der altid er til stede, uden nødvendigvis at udarte sig i synlige reaktioner. Disse følelser kan skyldes individets højere følsomhed over for følelsesmæssig stimulation og en dyb følelse af utilfredshed eller tomhed.

 • Vredesudbrud: Selvom truende eller tomme følelser af vrede kan ligge latent, kan der opstå pludselige og intense vredesudbrud. Disse kan være uforholdsmæssige i forhold til den udløsende hændelse og kan resultere i verbale eller fysiske konfrontationer. Vredesudbrudene kan forekomme pludseligt og virke uforudsigelige for omgivelserne, hvilket skaber konflikter i sociale og mellemmenneskelige relationer.

 • Dårlig vredeshåndtering: Vanskeligheder med at regulere og styre vreden er også et nøgleaspekt ved BPD. Personer kan have problemer med at udtrykke deres vrede på en sund og konstruktiv måde. I stedet kan de ty til destruktive adfærdsmønstre, som at skade sig selv eller andre, eller bruge vrede som værn mod følelser af sårbarhed og angst.

Når fagpersoner evaluerer individet for BPD, undersøger de omhyggeligt disse aspekter af vrede som en del af den overordnede diagnostiske proces. Kriterium 5 anerkender vredens kompleksitet og hvordan den både internaliseres og eksternaliseres i adfærd, som er kritisk for en præcis identifikation af BPD.

Diagnose in Praksis: Udfordringer ved Fastlæggelse af Borderline Personlighedsforstyrrelse

At fastlægge en diagnose for Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD) kan være en kompleks proces, som er fyldt med flere udfordringer.

Den første udfordring er symptomenes heterogenitet. BPD karakteriseres ved en bred vifte af symptomer, der kan variere betydeligt fra person til person. Hvor nogle individer kan udvise ekstreme følelsesmæssige udsving, kan andre have mere subtile symptomer, som selvskade eller identitetsforstyrrelser.

En anden udfordring er komorbiditet. Mange med BPD har også andre psykiske lidelser, såsom depression, angstlidelser eller stofmisbrug, hvilket kan gøre det vanskeligt at skelne, hvilke symptomer der specifikt relaterer sig til BPD.

Derudover kan personers modstand mod diagnose eller behandling også være en udfordring. På grund af stigmaet forbundet med BPD kan nogle individer være tilbageholdende med at anerkende deres symptomer eller deltage i terapeutiske forløb.

En forbigående symptompræsentation er en yderligere forhindring for både diagnostik og behandling. BPD-symptomer kan fluctuere over tid, og dette gør det besværligt at opretholde en konsekvent diagnose.

Yderligere komplicerer unøjagtig eller ufuldstændig information fra patienterne situationen. Mangel på indsigt i egne adfærdsmønstre eller en tendens til at fremstille tingene anderledes kan føre til misforståelser under diagnostiske interviews.

Det bliver også en udfordring, når der er variation i, hvordan klinikere fortolker symptomerne, da der kan være betydelig subjektivitet involveret i at afgrænse, hvad der udgør et BPD-træk.

Endelig udgør overlappende træk med andre personlighedsforstyrrelser, som narcissistisk eller antisocial personlighedsforstyrrelse, en diagnostisk vanskelighed.

Disse udfordringer kræver omhyggelig evaluering og en dybdegående forståelse af BPD’s kompleksitet for at sikre en nøjagtig diagnose.

Kulturelle og Kønsforskelle i Diagnostik

Når det kommer til diagnosekriterier for borderline personlighedsforstyrrelse (BPD), er det essentielt at være opmærksom på kulturelle og kønsforskelle. Disse faktorer kan markant influere på både præsentation af symptomer og fortolkningen af disse symptomer af sundhedsprofessionelle.

 • Kulturelle Forskelle: Kulturel baggrund kan påvirke, hvordan symptom på BPD udtrykkes og forstås. I visse kulturer kan emotionel udtryksfuldhed eller bestemte interpersonelle dynamikker anses som mere eller mindre acceptabelt, hvilket kan lede til over- eller underdiagnosticering.
 • Kønsforskelle: Kvinder diagnosticeres oftere med BPD end mænd. Dette kan være relateret til sociale og kulturelle stereotyper, hvor kvinder hyppigere opfattes som følelsesmæssigt ustabile. Mænds symptomer kan derimod nogle gange forklares med andre lidelser såsom antisocial personlighedsforstyrrelse.

Det er afgørende for sundhedsudbydere at blive uddannet i kulturel kompetence og være bevidst om egen bias. Dette inkluderer forståelse for, hvordan kulturelle normer kan forme individers selvopfattelse og adfærd, samt hvordan disse forskelle skal håndteres inden for diagnostiske rammer. En ensartet tilgang til diagnosticering kan resultere i, at nuancer går tabt, og dermed at patienten ikke modtager den bedste mulige behandling eller støtte.

For at sikre en mere nøjagtig diagnostisk proces:

 1. Bør klinikerer udføre en grundig kulturel og kønsmæssig analyse som en del af evalueringen.
 2. Skal man undgå at stole blindt på stereotype antagelser om adfærd baseret på køn eller kulturel baggrund.
 3. Er det under diagnostik vigtigt at tilpasse sig individet foran sig og dennes unikke sociale og kulturelle kontekst.

Ved at anerkende disse aspekter sikres en mere retfærdig og præcis tilgang til diagnosticering af BPD, hvilket kan lede til bedre patientresultater.

Betydningen af Komorbiditet ved Borderline Diagnostik

Når personer vurderes for borderline personlighedsforstyrrelse (BPD), er anerkendelsen af eventuelle komorbide lidelser (samtidige diagnoser) afgørende. Komorbiditet kan komplicere både diagnose og behandling, og forståelsen heraf er central i den kliniske praksis.

 • Overlap i symptomer: Komorbiditet kan forårsage symptomoverlap, hvilket kan gøre det udfordrende at adskille BPD fra andre psykiske lidelser. For eksempel kan både BPD og bipolar lidelse indebære humørsvingninger.

 • Behandlingsstrategier: Komorbide tilstande kræver ofte særlige behandlingsstrategier. En person med BPD og samtidige depressive lidelser kan eksempelvis have brug for en kombination af psykoterapi specifik for BPD og medicinsk behandling for depression.

 • Forståelse af patientens helbredelse: Diagnostisk afklaring af komorbiditet er essentielt for at forudsige patientens prognose. Personer med flere psykiske lidelser kan have et mere kompliceret helbredelsesforløb.

 • Forebyggelse af fejlbehandling: Uden korrekt identifikation af komorbiditet, kan patienter risikere at modtage en ufuldstændig eller uhensigtsmæssig behandling, hvilket kan forværre deres tilstand.

Overblik over komorbide lidelser hjælper til at forme den mest effektive behandlingsplan og sikrer, at alle aspekter af patientens psykiske helbred adresseres. For sundhedsprofessionelle er en grundig vurdering heraf derfor et vigtigt skridt i diagnosticeringsprocessen af BPD.

Behandlingsmetoder og deres Relevans for Diagnosekriterier

Når det kommer til behandlingsmetoder for borderline personlighedsforstyrrelse (BPD), er det vigtigt at relatere disse til de specifikke diagnosekriterier for lidelsen. Effektive behandlinger kan adressere de symptomer, som er centrale for BPD, og hjælpe den enkelte med at opnå bedre livskvalitet.

Der findes flere behandlingsformer, som har vist sig relevante i forhold til BPD’s diagnosekriterier:

 • Dialektisk adfærdsterapi (DAT): Denne terapiform er specifikt designet til personer med BPD og fokuserer på at lære patienterne færdigheder til at håndtere følelsesmæssig ustabilitet, forbedre mellemmenneskelige relationer og mindske selvdestruktiv adfærd. DAT er særligt relevant, da den direkte adresserer flere af de kriterier, der definerer BPD, såsom impulsivitet og intensive mellemmenneskelige konflikter.
 • Mentaliseringsbaseret terapi (MBT): MBT hjælper patienten med at udvikle en bedre forståelse af egne og andres mentale tilstande, hvilket er vigtigt, da mange med BPD har problemer med mentalisering. Denne behandlingsform kan især påvirke de diagnosekriterier, der omhandler forståelsen af sig selv og andre.
 • Schemafokuseret terapi: Denne terapi fokuserer på at ændre de store, uhensigtsmæssige temaer eller mønstre, som ofte er forankret i barndomsoplevelser. Terapien er relevant for at adressere de kriterier for BPD, som relaterer til identitetsforstyrrelse og langvarige mønstre af ustabile relationer.
 • Psykodynamisk psykoterapi: Denne terapiform undersøger, hvordan tidlige erfaringer påvirker de nuværende følelsesmæssige problemer. Denne kan især være effektiv for at forstå og behandle frygt for frastødning og den kroniske følelse af tomhed, som mange med BPD oplever.
 • Medicinsk behandling: Selvom der ikke findes medicin, der specifikt behandler BPD, kan nogle lægemidler bruges til at lindre specifikke symptomer som angst eller depression, der kan være forbundet med lidelsen.

Det er værd at bemærke, at behandlingsplanen ofte skal skræddersyes til den enkelte, og en kombination af terapier kan være nødvendig for at adressere de mangfoldige og komplekse symptomer forbundet med BPD.

Afsluttende overvejelser: Fremtidens Udfordringer og Muligheder

I takt med den medicinske og psykologiske forsknings fremgang, står sundhedspersonale og patienter over for banebrydende udfordringer og muligheder inden for diagnosticering og behandling af borderline personlighedsforstyrrelse (BPD). Her er nogle fremtidsperspektiver:

 • Teknologiske fremskridt: Digitaliseringen inden for sundhedssektoren kan føre til mere præcise selv-rapporteringsværktøjer og mobilapplikationer, der kan hjælpe med at spore patienters symptomer og behandlingsrespons i realtid.
 • Genetisk forskning: Forståelsen af genetiske faktorers rolle i BPD kan forbedres. Dette kunne åbne op for personlige behandlingsplaner baseret på genetiske profiler.
 • Neurobiologisk indsigt: Viden om de neurobiologiske aspekter af BPD kan føre til mere målrettede farmakologiske behandlinger og hjælpe med at identificere biologiske markører for sygdommen.
 • Integrerende behandlingsformer: Der vil sandsynligvis komme en stigning i behandlinger, der kombinerer psykoterapi med andre terapiformer, som mindfulness og kropsterapier.
 • Forebyggelse og tidlig intervention: Med bedre diagnosekriterier kan der komme et skift mod forebyggende strategier og tidlig intervention, hvilket kan mindske langsigtet sygdomsbyrde.
 • Uddannelse og opmærksomhed: Øget opmærksomhed omkring BPD kan føre til bedre uddannelse af sundhedsprofessionelle og dermed mere nuanceret og empatisk behandling af patienter.
 • Politisk og økonomisk støtte: Prioritering af midler til mental sundhed kan forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af behandlingstilbuddene for personer med BPD.

Disse perspektiver understreger vigtigheden af fortsat forskning og udvikling for at skabe et mere fleksibelt og omfattende sundhedssystem, der kan møde de enkelte patienters behov og reducere stigma forbundet med BPD.