Forstå processen: ADHD udredning hos voksne og børn

af

Her er et overblik:

Indledning: Vigtigheden af korrekt diagnosticering af ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neuropsykiatrisk lidelse, som er kendetegnet ved symptomer som uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Korrekt diagnosticering af ADHD er afgørende, da det har væsentlige implikationer for en persons uddannelse, arbejdsliv og sociale relationer.

 • Uopdaget eller fejldiagnosticeret ADHD kan føre til en række komplikationer, inklusiv akademiske vanskeligheder, lavt selvværd, og i sidste ende også psykiske lidelser som angst og depression.
 • En nøjagtig diagnose kan åbne op for adgang til specialiseret støtte og interventionsprogrammer, der kan forbedre enkeltpersoners evne til at håndtere hverdagsopgaver, og øge deres chancer for at nå deres fulde potentiale.
 • Desuden er korrekt diagnosticering nødvendig for at undgå over- eller underdiagnosticering, hvilket kan føre til henholdsvis unødvendig medicinering eller manglende behandling.
 • I voksenlivet kan korrekt identificering af ADHD bidrage til bedre jobpræstationer og mere tilfredsstillende relationer, da voksne med ADHD ofte kæmper med organisationsproblemer og tidsstyring.

Derfor er det essentielt, at udredning af ADHD hos både voksne og børn gennemføres grundigt og af fagpersoner med ekspertise i lidelsen. En omfattende evaluering inkluderer typisk en kombination af kliniske interviews, adfærdsmæssige vurderinger og objektive test. En grundig udredning bidrager til at sikre, at individuelle behandlingsplaner er tilpassede og effektive, og at de kan tilbyde den støtte, som personer med ADHD behøver for at navigere vellykket i livet.

Forstå ADHD: Symptomer og almindelige misforståelser

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neuropsykiatrisk lidelse, der påvirker både børn og voksne. Symptomerne kan variere betydeligt, men de følgende er almindeligt anerkendt:

 • Uopmærksomhed: Vanskeligheder med at holde fokus, være opmærksom på detaljer og følge instruktioner.
 • Hyperaktivitet: Et overdrevent energiniveau, som kan manifestere sig i konstant bevægelse, fidgeting eller tale meget.
 • Impulsivitet: Handling uden tanke på konsekvenser, afbrydelser i samtaler og problemer med at vente på tur.

Dog er der nogle udbredte misforståelser omkring ADHD, herunder:

 1. Myte: ADHD er en barndomslidelse.
  Faktisk fortsætter symptomerne ofte ind i voksenalderen, selvom de kan ændre form.

 2. Myte: Alle med ADHD er hyperaktive.
  ADHD præsenterer sig i flere subtyper, og nogle mennesker lider mere af uopmærksomheden end af hyperaktiviteten.

 3. Myte: ADHD skyldes dårlig opdragelse.
  ADHD er en biologisk lidelse, og selvom visse pædagogiske tilgange kan hjælpe med håndtering, er det ikke et resultat af opdragelsen.

 4. Myte: Medicin er den eneste behandling.
  Medicin kan være et effektivt redskab i behandlingen af ADHD, men terapi, adfærdsstrategier og tilpasninger i livsstil er også vigtige komponenter i en omfattende behandlingsplan.

 5. Myte: Folk med ADHD kan ikke fokusere.
  Faktisk kan personer med ADHD ofte “hyper-fokusere” på opgaver, der interesserer dem meget.

At genkende de faktiske symptomer og skelne dem fra myterne er en væsentlig del af processen ved udredning af ADHD. En dybdegående forståelse sikrer rettidig og passende intervention, støtte og behandlingsmuligheder.

Trin 1: Søg professionel hjælp – Vælg den rette specialist

Når man står over for muligheden for at have ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), er det første skridt at søge professionel hjælp. Det er afgørende at vælge en specialist, der har ekspertise inden for diagnostik og behandling af ADHD hos både voksne og børn. Her er nogle vigtige overvejelser, når du skal vælge den rette specialist:

 • Uddannelse og certificeringer: Sørg for, at specialisten har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og er certificeret inden for sit felt. Dette kunne være en psykiater, psykolog eller en børne- og ungdomspsykiater, der har specialiseret sig i ADHD.

 • Erfaring: Det er essentielt, at specialisten har erfaring med udredning af ADHD. Spørg gerne ind til, hvor ofte de har haft med lignende sager at gøre, og hvilke metoder de anvender.

 • Tilgang til udredning: En grundig udredningsproces inkluderer typisk samtaler, adfærdsvurderinger og evt. psykologiske tests. En specialist bør tilbyde en omfattende evaluering, der ser på symptomerne i forskellige sammenhænge, herunder hjemme, i skolen eller på arbejde.

 • Anbefalinger: Tjek anbefalinger eller anmeldelser fra tidligere patienter eller kolleger. Det kan give indsigt i specialistens arbejdsmetoder og succesrater.

 • Tilgængelighed og ventetid: Undersøg ventetiderne for en udredning. Tid er ofte af essensen, særligt når det gælder børn og deres udvikling.

 • Omkostninger og forsikring: Forstå omkostningerne ved udredning og behandling og tjek, om disse er dækket af din sundhedsforsikring eller offentlige sundhedsydelser.

Ved at vælge den rette specialist sikres en grundig og korrekt ADHD-udredning, der er afgørende for at kunne få den rette behandling og støtte.

Trin 2: Forberedelse til udredningssamtalen – Hvad skal du medbringe?

Når du er blevet henvist til en udredning for ADHD, er det vigtigt at forberede sig grundigt til udredningssamtalen. Dette indebærer typisk, at du samler relevant information og dokumentation, som kan bidrage til en fuldstændig forståelse af din situation. Her er en vejledende liste over hvad du bør medbringe:

 1. Personlig identifikation: Gyldigt ID som kørekort eller pas er essentialt for at bekræfte din identitet.
 2. Henvisning fra egen læge: Medbring den originale henvisning til specialisten.
 3. Tidligere medicinsk historik: Notater om tidligere behandlinger, operationer eller store sygdomsperioder kan give vigtig baggrundsinformation.
 4. Skole- og arbejdsevalueringer: Rapporter, karakterblade eller arbejdsevalueringer, der kan indikere koncentrationsbesvær eller andre symptomer relateret til ADHD.
 5. Eventuelle psykolograpporter: Hvis du tidligere har gennemgået psykologiske evalueringer, kan disse være relevante.

Det kan også være nyttigt at medbringe en liste over eventuelle spørgsmål du måtte have til specialisten, samt en liste over de symptomer eller udfordringer du oplever i forbindelse med ADHD. Dette kan hjælpe med at sikre, at alle relevante emner bliver adresseret under samtalen.

Vær desuden forberedt på at udfylde spørgeskemaer eller lave skriftlige opgaver, der kan give indsigt i din adfærd og tankegang. Dette er en normal del af udredningsprocessen og hjælper med at tegne et klart billede af dine behov og den rette behandlingsmulighed. Husk at ankomme til tiden, og giv dig selv god tid til samtalen, så du kan være så afslappet og ærlig som muligt.

Trin 3: Gennemførelse af ADHD-diagnostiske tests

Når den indledende samtale og indsamling af baggrundsoplysninger er gennemført, bevæger udredningsprocessen sig frem til det næste trin: gennemførelse af de egentlige ADHD-diagnostiske tests. I denne fase anvender sundhedsprofessionelle en kombination af metoder til at vurdere, om en person opfylder de diagnostiske kriterier for ADHD som beskrevet i de kliniske retningslinjer.

 • Psykometriske tests: Sundhedsprofessionelle bruger en række standardiserede spørgeskemaer og tests, der er designet til at måle forskellige aspekter af opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet. Disse kan omfatte selvrapporteringsskemaer, som patienten udfylder, samt objektive tests, hvor en person for eksempel skal gennemføre opgaver på en computer.

 • Observation og interview: Kliniske observationer af patientens adfærd og en yderligere interviewproces kan hjælpe specialisten med at identificere symptomer på ADHD. Dette kan involvere interviews med familie, partnere eller lærere for at få en bredere forståelse af personens daglige funktion.

 • Rating scales: Sundhedsprofessionelle kan også anvende rating scales, hvor personer, der kender den undersøgte godt, såsom familie eller arbejdsgivere, bliver bedt om at vurdere adfærdsmønstre og symptomer på ADHD.

Det er vigtigt at bemærke, at ingen enkelt test kan diagnosticere ADHD. I stedet anvendes en helhedsorienteret tilgang, hvor flere informationskilder kombineres for at danne et fuldstændigt billede af patientens adfærd og mentale funktion. Efter de diagnostiske tests er gennemført, vil sundhedsprofessionelle analysere resultaterne i sammenhæng med den samlede kliniske vurdering, før en eventuel diagnose stilles.

Trin 4: Udredning i hverdagsmiljøet – Observationer hjemme og i skolen

I udredningsprocessen for ADHD er det væsentligt at indsamle informationer om individets adfærd i hverdagsmiljøer som hjemmet og skolen. Dette skyldes, at ADHD-symptomer kan variere i forskellige omgivelser og situationer, og en fuldstændig vurdering kræver en forståelse af, hvordan betingelserne ytrer sig på tværs af dagligdagens kontekster.

 • Hjemmeobservation kan bestå af interviews med familiemedlemmer og dagbogsoptegnelser, hvor forældre eller partnere noterer situationer, hvor symptomer på opmærksomhedsbesvær, hyperaktivitet eller impulsivitet bliver tydelige.
 • Skoleobservationer kan indebære samtaler med lærere og pædagoger samt gennemgang af skolepræstationer og adfærd. Det kan også omfatte direkte observationer i klasseværelset eller på skolens legeplads, hvor barnets interaktion med andre og koncentrationsevne kommer til udtryk.

Et afgørende aspekt er konsistensen og hyppigheden af visse adfærdstræk, som kan hjælpe med at differentiere mellem almindelige udviklingsmæssige variationer og de mere vedholdende og gennemgribende mønstre associeret med ADHD.

Det er vigtigt at bemærke, at observationer bør være objektive og systematiske for at undgå forvrængning af information, der kan skyldes subjektive fortolkninger. Professionelle, der udfører udredningen, vil ofte anvende standardiserede adfærdschecklister eller skalaer for at kvantificere og sammenligne adfærdsmønstre.

Oplysningerne opnået fra disse observationer integreres med resultaterne fra kliniske interviews, psykologiske tests og eventuel medicinsk vurdering for at danne et helhedsbillede, som er afgørende for en præcis diagnose.

Trin 5: Udvælgelse og anvendelse af standardiserede ADHD-vurderingsskalaer

Udvælgelsen og anvendelsen af standardiserede ADHD-vurderingsskalaer er en kritisk del af ADHD-udredningsprocessen. Disse skalaer tjener til objektivt at måle symptomernes sværhedsgrad og deres indvirkning på individets daglige funktioner.

Ved udvælgelsen af de mest passende skalaer inddrages flere faktorer:

 • Aldersrelevans: Valget af skalaer skal være alderssvarende. Der findes specifikke skalaer for voksne og børn.
 • Symptomdækning: Skalaerne skal dække de forskellige aspekter af ADHD-symptomer – uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.
 • Evidensbaserede: Det er vigtigt at anvende skalaer, der er videnskabeligt validerede og anerkendt af sundhedsprofessionelle.

Typisk anvendte skalaer omfatter:

 • Connors-skalaer
 • ADHD-Selvvurderingsskalaer
 • Vanderbilt ADHD Diagnostiske Lærerskala

Under anvendelsen af disse skalaer, bedes individet – og i nogle tilfælde også nære pårørende eller lærere – om at vurdere hvor ofte forskellige adfærd optræder. Dette giver en mere nuanceret forståelse af, hvordan symptomerne påvirker personens liv.

Dataindsamlingen via disse skalaer kan supplere den information, der erhverves gennem interviews og observationer, og sikrer en mere fuldstændig og præcis vurdering. Efterfølgende analyseres resultaterne for at identificere mønstre, der er i overensstemmelse med en ADHD-diagnose. Denne analyse skal foretages af en fagperson med erfaring i ADHD og fortolkning af psykometriske tests.

Det er essentielt at anvende et spektrum af skalaer for at belyse de mangfoldige manifestationer af ADHD og sikre en retfærdig evaluering af hvert enkelt individ.

Vurdering af komorbide lidelser – Når ADHD ikke står alene

At diagnosticere ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan være en kompleks proces, især når der er tale om komorbide lidelser – det vil sige yderligere psykiske lidelser, der optræder sammen med ADHD. Omtrent halvdelen af alle personer med ADHD har mindst én komorbid psykisk lidelse, som kan inkludere, men er ikke begrænset til:

 • Angstlidelser
 • Depression
 • Bipolar lidelse
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Læring vanskeligheder
 • Stofmisbrug

I udredningsfasen er det afgørende for specialister at identificere og adskille symptomer på ADHD fra de komorbide lidelsers symptomer. Dette er en væsentlig del af udredningsprocessen, fordi:

 • Behandlingsplanen skal tilpasses individuelt forskellige lidelsers tilstedeværelse.
 • Nogle psykiske lidelser kan forværre eller maskere ADHD-symptomerne.
 • Bestemte ADHD-behandlinger kan have indflydelse på komorbide lidelser på både positive og negative måder.

Udredningen indebærer typisk en kombination af selvrapporterings-spørgeskemaer, kliniske interviews, og eventuelt observationer fra tredjeparter (såsom familiemedlemmer eller lærere). En tværfaglig tilgang, der omfatter psykiatere, psykologer og eventuelt andre sundhedsprofessionelle, kan være nødvendig for at opnå en præcis diagnosticering.

For at sikre en omfattende vurdering og den mest effektive behandling, kan det være nødvendigt at udføre yderligere psykologiske test og fysisk sundhedstjek. Dette kan medvirke til at afdække eventuelle underliggende sundhedsmæssige betingelser, der kunne have bidraget til udviklingen af ADHD eller de komorbide lidelser.

For personer med ADHD er det afgørende, at behandlingsforløbet tager højde for alle relevante psykiske lidelser, fordi disse kan have stor indflydelse på livskvaliteten og effektiviteten af ADHD-behandlingen.

Tolkning af resultater: Hvordan læser man en udredningsrapport?

Når man modtager en udredningsrapport for ADHD, er det afgørende at nærme sig dokumentet med en grundig og metodisk tilgang. Rapporten består typisk af flere sektioner, herunder kliniske observationer, testresultater og anbefalinger. Til korrekt tolkning og forståelse af indholdet, skal følgende punkter overvejes:

 • Identifikation af personen: Verificer, at oplysninger såsom navn og fødselsdato korrekt matcher personen udredet.

 • Sammendrag af vurderingen: Læs resuméet, som ofte giver et hurtigt overblik over de vigtigste fund og konklusioner.

 • Diagnostiske kriterier: Gennemgå afsnittet, der beskriver de specifikke kriterier for ADHD, og hvordan personens symptomer og adfærd passer ind i disse.

 • Testresultater: Undersøg de anvendte psykologiske test, herunder kvantitative scorer og kvalitative beskrivelser. Det er vigtigt at sammenholde disse data med normgrupper for at forstå, hvor personen befinder sig i forhold til alderssvarende peers.

 • Behandlerens observationer: Læs den del, der indeholder professionelle observationer under samtaler og test. Disse bidrager til en mere nuanceret fortolkning af de kvantitative resultater.

 • Anbefalinger: Vær opmærksom på forslag til interventioner, støtte og eventuel videre retning i forhold til behandling, uddannelse eller arbejde.

Det er essentielt at have en dialog med sundhedsprofessionelle for at få en dybere forståelse af rapportens indhold, og hvordan dette kan påvirke fremtidige skridt i håndtering af ADHD.

Efter udredningen: Behandlingsmuligheder og støttesystemer

Efter en grundig udredning for ADHD hos voksne og børn begynder man at overveje forskellige behandlingsmuligheder og støttesystemer, der kan hjælpe med at håndtere tilstanden effektivt. Behandlingsplanen skræddersyes ofte til den enkeltes specifikke behov, og det kan involvere en kombination af medicinsk behandling, adfærdsterapi og støtte fra sociale netværk.

 • Medicinsk behandling inkluderer oftest stimulerende medicin som methylphenidat eller amfetaminer, som kan hjælpe med at øge opmærksomheden og mindske hyperaktivitet og impulsivitet. Non-stimulerende medicin som atomoxetin kan også være en mulighed. Det er vigtigt at evaluere medicinens effekt og bivirkninger løbende med en sundhedsprofesionel.

 • Adfærdsterapier arbejder på at udvikle færdigheder og strategier til bedre at håndtere daglige opgaver og udfordringer. Dette kan blandt andet inkludere tidshåndtering, organisatoriske færdigheder og sociale færdigheder.

 • Psykologisk støtte er en vigtig del af behandlingen. Det kan være gennem individuel terapi eller gruppeterapi, hvor man lærer at håndtere stress, bygge selvværd og udvikle positive coping-mekanismer.

 • Uddannelsesmæssige støttesystemer skal hjælpe børn med ADHD i skolen gennem tilpasninger som ekstra tid til opgaver eller et mindre distraherende miljø.

 • Støttegrupper og netværk giver mulighed for at dele erfaringer og strategier med andre, der står i samme situation.

Desuden kan arbejdspladsindretning og støtte være relevante for voksne med ADHD. Byrder ved arbejdsprocessen kan lempes gennem tilretteholdt opgavefordeling, fleksible arbejdstider, og arbejdsstationer, som er designet til at minimere distraktioner.

Det er centralt at opbygge et solidt supportsystem, som inkluderer sundhedsprofessionelle, familie, venner og om nødvendigt, arbejdsgivere, for at sikre den bedst mulige håndtering af ADHD symptomer og fremme en vellykket tilpasning i hverdagens aktiviteter.

Personlige fortællinger: Livet med ADHD før og efter korrekt diagnose

Levet med udiagnosticeret Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan indebære en række udfordringer i dagligdagen. Voksne og børn kan opleve problemer med koncentration, impulsivitet, og organisering, hvilket kan have dybdegående konsekvenser for uddannelse, karriere og personlige relationer.

 • Førend en korrekt diagnose er stillet, kan personer med ADHD ofte føle sig misforstået og isolerede. De kæmper med opgaver, som synes lette for andre, og kan opleve lavt selvværd på grund af konstant kritik og skuffelse fra andre omkring dem.

Individuelle fortællinger beskriver hvordan livet forvandles efter at have modtaget en ADHD-diagnose:

 • Efter at have fået diagnosen, står det klart for mange, at de ikke er alene med deres udfordringer. Diagnosen kan virke som en forklaring på mange af de problemer, en person har oplevet gennem livet.

ADHD er en hjerneskade, som kan behandles, og med den rette støtte og behandling kan personer med ADHD opnå forbedret livskvalitet. Dette inkluderer medicinsk behandling, terapi, coaching og strategier for livsstilsændringer, som alle kan bidrage til en bedre hverdag.

 • Fortællinger om livet efter diagnosen inkluderer tit en ny forståelse og accept af sig selv, og hvad det vil sige at leve med ADHD. Denne accept kan føre til en bedre håndtering af symptomer og derigennem en mere stabil og forudsigelig hverdag.

Det at modtage en korrekt diagnose af ADHD kan altså markere starten på en rejse mod selvindsigt, accept og personlig vækst, en rejse som kan berige både individet og dets relationer til andre.

Afrunding: Opsummering af trin og næste skridt efter en grundig ADHD-udredning

Efter en omfattende ADHD-udredning er det vigtigt at have en klar plan for, hvordan man går videre. Udredningsprocessen kan være kompliceret og tidskrævende, men med en klar opsummering af de gennemgåede trin og en vejledning for de næste skridt, kan man skabe en glidende overgang til de tiltag, der skal iværksættes.

Her er de afgørende trin i udredningsprocessen:

 1. Henvisning fra egen læge eller anden specialist til en specialiseret klinik eller udredningsinstitution.
 2. Samtaler og interviews for at indsamle anamnese og symptomernes natur.
 3. Udfyldelse af spørgeskemaer og rating scales.
 4. Objektive tests og undersøgelser, herunder kognitive tests og opmærksomhedstest.
 5. Observationsstudier og evt. indhentning af oplysninger fra pårørende eller andre tætte.
 6. Diagnostisk vurdering baseret på de indsamlede oplysninger.

Når en diagnose er fastslået, omfatter de næste skridt:

 • Udarbejdelse af en detaljeret behandlingsplan, der er skræddersyet til den enkeltes specifikke behov.
 • Indledning af medicinsk behandling, hvis det anses for nødvendigt.
 • Psykoedukation for at informere patienten og pårørende om ADHD og dets indvirkning.
 • Support fra andre professionelle som terapeuter, coach eller støttegrupper.
 • Etablering af opfølgningsmøder for løbende at evaluere og justere behandlingsplanen.

ADHD-udredning er blot starten på en livslang rejse med selvforståelse, tilpasning og vækst. Efter en grundig udredning kan den rette støtte og interventioner lede til en betydelig forbedring af livskvaliteten for individer med ADHD.