Sådan genkender du ADD: En guide til symptomer og testning

af

Her er et overblik:

Indledning: Forståelsen af ADD hos voksne

Attention Deficit Disorder (ADD) er et neuropsykiatrisk tilstand, som traditionelt er blevet associeret med børn. I de seneste årtier har forskningen imidlertid vist, at ADD ikke kun er en barndomstilstand. Voksne over hele verden får diagnosen ADD, hvilket har ført til en øget forståelse for, hvordan tilstanden påvirker en voksen person både professionelt og socialt.

For voksne er udfordringerne med ADD ofte forskellige fra børns, dels fordi voksenlivet stiller andre krav og dels fordi mange har udviklet kompenserende færdigheder, der maskerer symptomerne. Det betyder ikke, at ADD ikke har en signifikant indvirkning; voksne med ADD kan opleve koncentrationsbesvær, organisationelle udfordringer, og problemer med at opretholde relationer. Disse kan efterfølgende føre til yderligere vanskeligheder som dårligt selvværd og arbejdsrelateret stress.

Diagnosticering af ADD hos voksne kræver en individuel tilgang, da ingen to personers oplevelse af ADD er ens. Vurderingen vil ofte inkludere en kombination af selvrapporterede symptomer, anamnese, og i nogle tilfælde kognitive tests. Det er vigtigt at forstå, at selvom ADD er livslangt, er det håndterbart, og der findes mange strategier og støttemuligheder for at forbedre dagligdagen for dem med tilstanden.

En omfattende forståelse af ADD hos voksne er afgørende, både for de der lever med tilstanden, og deres venner, familie, og arbejdsgivere. Denne guide vil give dig indblik i symptomerne på ADD hos voksne og hvordan disse kan identificeres og testes.

Hvad er ADD? En kort oversigt

ADD, som står for Attention Deficit Disorder, er en neuropsykologisk lidelse, der er karakteriseret ved koncentrationsbesvær og opmærksomhedssvigt. Selvom ADD ofte nævnes sammen med ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, er hovedforskellen at personer med ADD typisk ikke udviser de hyperaktive og impulsive adfærdsmønstre, der er forbundet med ADHD.

ADD kan påvirke børn, unge og voksne, og har en bred vifte af symptomer, som kan gøre det svært at diagnosticere. Vigtige kendetegn ved ADD inkluderer:

 • Problemer med at opretholde koncentrationen
 • Udfordringer med at organisere opgaver og aktiviteter
 • Tendens til at blive let distraheret af irrelevante stimuli
 • Problemer med at følge instruktioner og gennemføre opgaver
 • Tendens til at undgå eller udskyde opgaver, der kræver vedvarende mental anstrengelse

Det er vigtigt at bemærke, at alle har perioder med uopmærksomhed, men hos individer med ADD er disse vanskeligheder mere udtalt og påvirker alvorligt deres daglige liv.

Diagnosen ADD stilles ofte på baggrund af en grundig evaluering, der kan omfatte kliniske interviews, adfærdsvurderinger, og i nogle tilfælde neuropsykologiske tests. Behandling for ADD kan inkludere medicin, adfærdsterapi, coaching og støttetiltag i uddannelse eller arbejde.

Ved at forstå hvad ADD er og hvordan det påvirker individet, kan man skabe bedre forståelse og understøtte dem, der lever med lidelsen, til at opnå en bedre hverdag.

De subtjle forskelle: ADD vs. ADHD

Attention Deficit Disorder (ADD) og Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) deler flere nøglesymptomer, men de adskiller sig markant på nogle områder, hvilket kan influere på identifikation og behandling.

 • Hyperaktivitet: ADHD kendetegnes ofte ved hyperaktivitet, hvilket ikke er tilfældet med ADD. Personer med ADD kan synes mere drømmende og mindre fysisk urolige.

 • Opmærksomhedsproblemer: ADD og ADHD omfatter begge udfordringer med koncentration og opmærksomhed. Dog kan en person med ADD have mindre tydelige opmærksomhedsproblemer, da de ikke også håndterer hyperaktive symptomer.

 • Udadgående symptomer: ADHD-symptomer er oftere synlige udadtil, såsom impulsiv adfærd og konstant bevægelse, mens mennesker med ADD kan opleve flere indadvendte symptomer som distraktion og dagdrømmeri.

 • Opfattelse af omverdenen: ADD kan være sværere at genkende af andre, da symptomerne ikke altid er åbenlyse. Det kan betyde, at børn og voksne med ADD ofte forbliver udiagnosticerede.

 • Impulsivitet: Begge tilstande indebærer impulsiv adfærd, men det er typisk mere fremherskende og åbenlyst hos individer med ADHD end dem med ADD.

 • Energieffekter: Personer med ADHD kan fremstå som energisk og konstant på farten, imens dem med ADD kan virke mindre energiske og ofte langsomme i deres handlinger.

Diagnosen mellem ADD og ADHD vil ofte hvile på, hvor fremtrædende hyperaktivitet og impulsivitet er i individets adfærd. Det er vigtigt at søge professionel vurdering, da en korrekt diagnose kan føre til mere målrettet behandling og støtte.

Tegn 1: Koncentrationssvigt i dagligdagen

ADD, eller Attention Deficit Disorder, er karakteriseret ved flere adfærdsmæssige symptomer, hvoraf koncentrationssvigt er et af de mest fremtrædende. Personer med ADD kan have vanskeligheder med at fastholde opmærksomheden i hverdagsopgaver, hvilket kommer til udtryk på forskellige måder.

 • Utilstrækkelig opmærksomhed på detaljer eller hyppige fejl i skolearbejde, på jobbet eller under andre aktiviteter.
 • Ofte har svært ved at holde fokus på opgaver eller leg.
 • Lader som om de ikke hører, hvad der bliver sagt til dem, selv når de tales direkte til.
 • Følger ikke instruktioner fuldstændigt og mislykkes i at fuldføre skoleopgaver, pligter eller arbejdsopgaver på grund af en manglende opmærksomhed.
 • Har vanskeligheder med at organisere opgaver og aktiviteter, hvilket kan resultere i en tendens til at undgå, være uvillig til eller have en modvilje mod opgaver, der kræver vedvarende mental tilstedeværelse.
 • Mister ofte ting, der er nødvendige for opgaver og aktiviteter, som f.eks. nøgler, pung, arbejdsdokumenter og skolematerialer.
 • Let distraheret af uvedkommende stimuli, hvilket kan være alt lige fra lyde til tilsyneladende ubetydelige hændelser i omgivelserne.
 • Ofte glemsom i daglige aktiviteter, f.eks. at udføre ærinder eller holde styr på aftaler og forpligtelser.

For personer med ADD kan disse koncentrationsvanskeligheder forekomme som en integreret del af deres dagligdag, og det kan være udfordrende for dem selv og for omgivelserne at forstå og håndtere. Det er væsentligt at notere sig, at selvom en eller flere af disse symptomer kan forekomme hos mange individer fra tid til anden, er det vedvarende og hyppige forekomster af disse tegn hos personer med ADD, der kan indikere en diagnose. Inden man drager konklusioner, bør man konsultere en fagperson for at opnå en præcis vurdering og muligvis en diagnose.

Tegn 2: Prokrastinering og organisatoriske udfordringer

Personer med ADD (Attention Deficit Disorder) kan ofte opleve betydelige vanskeligheder med at organisere deres daglige liv. Dette skyldes delvis de udfordringer, som ADD medfører i forhold til opmærksomhed og koncentrationsevne. Organisatoriske udfordringer kan manifestere sig på mange forskellige måder og berøre adskillige aspekter af en persons liv, herunder arbejde, uddannelse og hjemmemiljø.

 • Svært ved at starte opgaver: INDIVIDER MED ADD kan have svært ved at tage hul på nye opgaver, hvilket kan resultere i prokrastinering. Det kan skyldes en følelse af overvældelse eller en mangel på motivation til at påbegynde opgaver, som de finder uinteressante eller vanskelige.
 • Forringet tidsstyring: En manglende evne til at skønne over, hvor meget tid en opgave vil kræve, kan føre til, at vigtige deadlines ikke overholdes. Dette kan desuden medføre en tendens til at udskyde opgaver til sidste øjeblik.
 • Rod og manglende orden: Mennesker med ADD kan kæmpe med at opretholde orden i deres personlige områder. Dette kan inkludere rod på arbejdspladsen, et uryddeligt hjem eller besvær med at holde styr på personlige ejendele.
 • Problemer med opfølgning: Efter at have påbegyndt en opgave, kan det være vanskeligt for en person med ADD at følge op på den og bringe den til en afslutning. Dele af opgaver kan blive overset eller ufærdige.

Regelmæssige mønstre af prokrastinering og organisatoriske udfordringer kan være tegn på ADD, særligt hvis de påvirker individets evne til at klare daglige ansvarsområder effektivt. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle, som prokrastinerer eller har vanskeligheder med organisation, har ADD. Men når disse adfærdsmønstre er vedvarende og forstyrrer en persons funktionsevne, kan det være nødvendigt at søge professionel evaluering.

Tegn 3: Regulering af affektive reaktioner

Mennesker med ADD (Attention Deficit Disorder) har ofte vanskeligheder med at regulere affektive reaktioner, hvilket refererer til deres evne til at styre og justere følelsesmæssige responser i overensstemmelse med situationen. Denne udfordring kan manifestere sig på flere forskellige måder.

 • Svingende stemningsniveauer: Personer med ADD kan opleve hurtige skift i deres stemningsniveauer, som kan synes uforudsigelige eller overdrevne i forhold til de udløsende begivenheder.

 • Følelsesmæssig impulsivitet: Følelsesmæssige reaktioner kan fremkomme med en impulsiv natur, uden tilsyneladende overvejelse af de potentielle konsekvenser af disse følelser.

 • Udfordringer med frustrationstolerance: Små skuffelser eller forhindringer kan resultere i uforholdsmæssig stor frustration eller vrede.

 • Social interaktion: Problemer med affektregulering kan føre til vanskeligheder i sociale interaktioner, hvorved personen enten kan virke følelsesmæssigt fraværende eller alt for intens.

 • Motivation og belønningssøgning: ADD kan forstyrre individets belønningskredsløb, hvilket kan påvirke motivationen og skabe en tendens til at søge øjeblikkelig tilfredsstillelse gennem belønnende aktiviteter, sommetider på bekostning af langsigtede mål.

 • Selvreguleringsstrategier: Personer med ADD kan ligeledes have vanskeligt ved at implementere og anvende effektive strategier til følelsesregulering, som kan være nødvendige for at håndtere stress og konflikter.

Det er vigtigt at bemærke, at affektive reaktioner varierer fra person til person, og at den nøjagtige manifestation af affektreguleringsproblemer vil variere. Når man vurderer ADD, er det centralt at se på mønstret og konsistensen af disse vanskeligheder, samt hvordan de påvirker individets daglige funktion.

Tegn 4: Hyperfokusering som en skjult indikator for ADD

Hyperfokusering kan ofte overses eller misforstås som dyb koncentration eller intensiv interesse for et bestemt emne eller aktivitet. Det er imidlertid vigtigt at genkende, hvordan dette fænomen fungerer som en indikator for Attention Deficit Disorder (ADD).

Personer med ADD kan have tendens til at blive ekstremt opslugt af opgaver eller emner, der fanger deres interesse. Hyperfokusering betyder, at vedkommende kan udelukke alt andet omkring sig, og ofte bliver de så involveret i aktiviteten, at de mister fornemmelsen af tid og glemmer basale behov som at spise eller tage pauser.

Nogle karakteristiske træk ved hyperfokusering inkluderer:

 • En stærk motivation for at fortsætte med aktiviteten, selv når den ikke længere er nyttig eller nødvendig.
 • Vanskeligheder med at skifte opmærksomhed fra den hyperfokuserede aktivitet til en anden opgave.
 • Ignorering af omgivelserne, herunder andre menneskers forsøg på kommunikation eller behov for interaktion.
 • Ofte associeres denne adfærd med computerarbejde eller spil, men den kan også opstå i forbindelse med læsning, kunsthåndværk eller selv simple aktiviteter som at sortere objekter.

Mens hyperfokusering kan medføre midlertidige fordele, såsom at afslutte komplekse opgaver eller dykke dybt ned i et interesseområde, kan det også føre til sociale og professionelle udfordringer. Vigtige aftaler eller sociale begivenheder kan blive forsømt, og det kan ende med at isolere personen fra omverdenen.

At anerkende hyperfokusering som et symptom på ADD er afgørende, da det kan hjælpe med at skabe en mere afbalanceret tilgang til tidshåndtering og sociale relationer. Når det identificeres, kan strategier for bedre at administrere opmærksomhed og prioritere opgaver udvikles.

Tegn 5: Social interaktion og forståelsesproblemer

Personer med Attention Deficit Disorder (ADD) oplever ofte vanskeligheder inden for social interaktion og forståelse af sociale signaler. Dette tegn på ADD kan gøre det udfordrende for individer at skabe og vedligeholde venskaber og professionelle relationer. Nedenfor er forskellige måder, hvorpå disse sociale udfordringer kan manifestere sig:

 • Manglende øjenkontakt: Mennesker med ADD kan undgå øjenkontakt, hvilket kan tolkes som manglende interesse eller respekt af andre, selvom det ikke er deres hensigt.
 • Misforståelse af nonverbale signaler: De kan have svært ved at aflæse kropssprog og ansigtsudtryk, hvilket kan føre til misforståelser.
 • Svært ved at holde på tur i samtaler: Personen kan enten dominere samtalen, afbryde andre eller have svært ved at indgå i dialogen på passende tidspunkter.
 • Mangler social filtrering: De kan sige ting, der er upassende eller virke ufølsomme uden at være bevidste om det.
 • Udfordringer med at tilpasse sig gruppens normer: Personer med ADD kan have svært ved at forstå og følge de uskrevne sociale regler.

Desuden kan disse individuelle udfordringer føre til bredere problemer såsom:

 1. Udvikling af lavt selvværd på grund af konstante sociale udfordringer.
 2. Oplever følelser af at være isoleret eller misforstået af jævnaldrende.
 3. Konflikter i relationer forårsaget af uforudsete sociale fejltrin.

Det er vigtigt at erkende, at mens disse problemer kan forekomme hos individet med ADD, er de ikke nødvendigvis til stede hos alle, og graden af vanskeligheder kan variere kraftigt. Professionel hjælp kan være nødvendig for at udvikle passende sociale færdigheder og strategier, der kan forbedre personens evne til at interagere og kommunikere effektivt.

Diagnostisering af ADD hos voksne: Hvad indebærer processen?

At diagnosticere Attention Deficit Disorder (ADD) hos voksne kan være en udfordrende proces, da symptomer ofte kan forveksles med andre sundhedsmæssige problemer. Diagnostiseringsprocessen er dog afgørende for at modtage den rette behandling og støtte.

Først og fremmest skal den voksne være forberedt på at gennemgå en detaljeret evaluering af sine symptomer og adfærdsmønstre. Typisk omfatter diagnosen af ADD hos voksne følgende trin:

 • Indledende konsultation: En samtale med en læge eller psykiater, hvor patientens medicinske historie og aktuelle symptomer diskuteres.
 • Fysisk undersøgelse: For at udelukke andre medicinske tilstande, der kan frembringe lignende symptomer, kan der udføres en fysisk undersøgelse.
 • Psykiatrisk evaluering: Patienten vil blive spurgt om deres mentale sundhed og tidligere psykiatriske historik.
 • Selvrapporterede skalaer: Disse spørgeskemaer og checklister er med til at identificere symptomer relateret til ADD.
 • Information fra tredjeparter: Lærere, familie eller venner kan blive bedt om at give deres observationer af patientens adfærd.

Selvom der ikke findes en enkel test, der kan diagnosticere ADD hos voksne, vil en dygtig sundhedsprofessional kunne sammenstille resultaterne fra disse forskellige kilder for at opnå en pålidelig diagnose. En grundig evaluering sikrer, at behandlingen kan tilpasses den enkeltes behov og hjælper med til bedre at håndtere dagligdagen med ADD.

Behandlingsmuligheder og strategier

Når man står over for Attention Deficit Disorder (ADD), er det centralt at tilgå tilstanden med en flerstrenget behandlingsstrategi. Tilpasningen af behandlingen er individuel og involverer ofte en kombination af terapier og støtte.

 • Medicinsk Behandling: Lægeordineret medicin såsom stimulanter (for eksempel methylphenidat) kan anvendes for at forbedre koncentrationen og mindske impulsivitet og hyperaktivitet.
 • Terapi: Adfærdsterapi kan støtte personer med ADD i at udvikle færdigheder for organisering og opmærksomhed. Dette kan omfatte tidsstyring, målsætning og problem-løsningsteknikker.
 • Social Støtte: Familievejledning og supportgrupper giver både den berørte og deres pårørende mulighed for bedre at forstå lidelsen og udvikle coping-strategier.
 • Ændringer i Kost og Livsstil: En sund kost og regelmæssig motion har vist sig at hjælpe med symptomerne på ADD. Specifik kostvejledning bør diskuteres med en professionel ernæringsekspert.
 • Uddannelsesstøtte: Specielle pædagogiske tilgange og tilpasninger i skolemiljøet kan være nødvendige for at hjælpe børn og unge med ADD til bedre at klare uddannelsesmæssige udfordringer.
 • Coaching og Mentorskab: En coach eller mentor, der er trænet i ADD, kan yde praktisk støtte og vejledning på daglig basis.

Det er af afgørende betydning at involvere sundhedsprofessionelle for at udvikle en omfattende behandlingsplan, baseret på patientens specifikke behov og symptomer. Kommunikation mellem læger, psykologer, lærere og familie er nøglen til en succesfuld behandling. Når man tilrettelægger behandlingen, bør man tage højde for eventuelle samtidige lidelser som depression eller angst, da disse kan komplicere ADD-behandlingen og kræve yderligere intervention.

Håndtering af ADD i arbejdslivet og personlige relationer

Når man lever med Attention Deficit Disorder (ADD), kan hverdagen være fyldt med udfordringer, både professionelt og personligt. ADD kan nemlig påvirke koncentrationsevnen, tidsstyring og sociale kompetencer. Det er afgørende at have strategier på plads for at navigere i disse udfordringer.

I arbejdslivet

 1. Strukturerede Rutiner:

  • Skab en fast daglig rutine.
  • Brug kalendere og to-do lister for at holde styr på opgaver og deadlines.
 2. Arbejdsområdets Organisation:

  • Sørg for et ryddeligt og organiseret arbejdsområde for at minimere distraktioner.
 3. Pause og Bevægelse:

  • Indbyg korte pauser og fysisk aktivitet for at forbedre koncentrationen.
 4. Kommunikation med Kolleger og Ledere:

  • Vær åben omkring din ADD og de udfordringer, det kan medføre.
  • Efterspørg nødvendige tilpasninger, som fx mere tid til opgaver eller hjælp til tidsstyring.

I personlige relationer

 1. Åbenhed omkring ADD:

  • Forklar dine nærmeste om, hvordan ADD påvirker dig og dine relationer.
 2. Planlægning og Aftaler:

  • Vær proaktiv med planlægning af aftaler og sociale sammenkomster for at undgå misforståelser og stress.
 3. Aktiv Lytning:

  • Øv dig i aktiv lytning for at forbedre kommunikationen i dine forhold.
 4. Selvhjælpsgrupper og Terapi:

  • Overvej at deltage i selvhjælpsgrupper eller terapi for at lære strategier til bedre at håndtere interpersonelle relationer.

ADD behøver ikke at være en hindring i hverken arbejdsliv eller personlige relationer. Ved at implementere disse taktikker og konsekvent arbejde med selvforbedring, kan personer med ADD navigere mere effektivt på tværs af forskellige aspekter af livet.

Støttesystemer og ressourcer

Når man identificerer og arbejder med Attention Deficit Disorder (ADD), er det essentielt at have adgang til et robust supportsystem og forskellige ressourcer, der kan hjælpe i livet med denne tilstand. Her er nogle af de væsentlige støttesystemer og ressourcer, som kan være til stor hjælp:

 • Specialiserede læger: En god start er at finde en psykiater eller psykolog, der er specialiseret i ADHD og ADD. De kan tilbyde diagnosticering og opfølgning, og kan også lede efter coeksisterende tilstande.

 • Terapeutiske tjenester: Adfærdsterapi og kognitiv adfærdsterapi (CBT) er ofte anbefalet til personer med ADD. De hjælper med at udvikle strategier til at håndtere symptomer og forbedre organisatoriske færdigheder.

 • Støttegrupper: At deltage i støttegrupper kan give uvurderlig hjælp og forståelse fra andre, der også lever med ADD. Det kan være lokalt eller online.

 • Uddannelsesressourcer: Skoler og universiteter kan tilbyde særlige ressourcer som studiehjælp, ekstra tid til prøver og tilpasning af arbejdsbelastningen til personer med ADD.

 • Arbejdspladsindretninger: Personer med ADD kan være berettiget til særlige indretninger på arbejdspladsen, såsom fleksible arbejdstider eller stille arbejdsområder.

 • Tidshåndteringsværktøjer: Teknologiske løsninger som apps og software kan hjælpe med organisering, påmindelser og tidshåndtering.

 • Lovgivning om handicap: Kend dine rettigheder ifølge loven. For eksempel, i Danmark er personer med ADD beskyttet under Handicapkonventionen, som sikrer lige muligheder og adgang til støtte.

Den rigtige kombination af ressourcer og støttesystemer kan gøre en betydelig forskel i livskvaliteten for en person med ADD. Det anbefales, at personer med ADD og deres pårørende søger efter og engagerer sig med de ressourcer, der er bedst egnet til deres individuelle behov.

Afslutning: Leve med ADD og næste skridt

At leve med ADD (Attention Deficit Disorder) kan være udfordrende, men med de rette værktøjer og support kan personer, som er berørte af denne tilstand, finde succes og opnå et berigende liv. Her er nogle vigtige skridt, der kan tages, når man har modtaget en diagnose eller erkender, at man har symptomer på ADD:

 • Søg professionel assistance: Det er vigtigt at samarbejde med læger, psykologer eller psykiatere, som kan udforme en behandlingsplan, der er skræddersyet til den enkeltes behov.
 • Uddannelse og selvbevidsthed: Lær om ADD og hvordan det påvirker hverdagslivet. At være informeret kan hjælpe med at udvikle strategier for at styre symptomerne.
 • Medicinsk behandling: For nogle kan medicin hjælpe med at håndtere de kognitive symptomer på ADD. Det bør diskuteres nøje med en sundhedsprofessionel.
 • Terapi og coaching: Terapi er essentiel for at lære at håndtere følelsesmæssige udfordringer, mens coaching kan hjælpe med at udvikle organisatoriske færdigheder og tidsstyring.
 • Oprettelse af rutiner: En konsistent daglig rutine kan hjælpe med at reducere kaos og give struktur, hvilket er særligt gavnligt for personer med ADD.
 • Få støtte: Støttegrupper eller netværk af andre med ADD kan være en stor hjælp. Det kan også være nyttigt at informere venner og familie, så de bedre kan forstå og hjælpe.

Efter at have erkendt tilstedeværelsen af ADD-symptomer og taget skridt mod en formel diagnose, er det vigtigt at se fremad. Ved at implementere og tilpasse disse skridt, kan personer med ADD forbedre deres evne til at håndtere udfordringerne og udnytte deres unikke styrker. Uddannelse, support, og vedholdenhed er nøgleelementer i succesfuld behandling og tilpasning. Med tålmodighed og hjælp er det muligt at opnå en højere livskvalitet.